JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Antti Väistö, Katarina Sohlberg sekä suomenhevoset Iitu ja Riina ratsastuskentän laidalla tilan pihapiirissä.

Antti Väistö, Katarina Sohlberg sekä suomenhevoset Iitu ja Riina ratsastuskentän laidalla tilan pihapiirissä.

Mirja Hurskainen

1.6.2022 7.10
Urheilu

Hiidensuon hevostilan kevääseen kuuluu kiirettä ja odotusta

TOH­MA­JÄR­VI

Mir­ja Hurs­kai­nen

Hii­den­suon he­vos­ti­lan pi­hal­ta Toh­ma­jär­ven Jouh­ko­las­sa au­ke­aa ko­mea pel­to- ja jär­vi­mai­se­ma. Pi­hal­la liik­ku­es­sa ta­lon kis­sat tu­le­vat pöt­köt­te­le­mään isän­tä­vä­en jal­koi­hin ja koi­rat kur­kis­te­le­vat tar­hois­taan. He­vo­set naut­ti­vat aa­mu­au­rin­gos­ta kai­kes­sa rau­has­sa. Kai­kes­ta nä­kee, et­tä tääl­lä asuu eläin­ra­kas­ta vä­keä.

Mo­lem­mat maa­ti­lal­ta läh­töi­sin

Ti­lan isän­tä­vä­ki, Ka­ta­ri­na Sohl­berg ja Ant­ti Väis­tö, ovat kum­pi­kin maa­ti­lal­ta ko­toi­sin. An­tin lä­hel­lä si­jait­se­val­la ko­ti­ti­lal­la teh­tiin su­ku­pol­ven­vaih­dos vuon­na 2008 ja hä­nen van­hem­pan­sa ti­lan en­ti­ses­sä pää­ra­ken­nuk­ses­sa. Kata ja Ant­ti os­ti­vat tä­män naa­pu­ri­ti­lan ra­ken­nuk­si­neen 2009, ja sen kyl­mä­pi­ha­tos­ta teh­tiin läm­min he­vos­tal­li. Pi­ha­pii­riin nou­si myös uu­si asuin­ra­ken­nus. Ni­mi­kin se­lit­tyy mu­ka­vas­ti Ka­tan kom­men­tis­ta:

– Hii­den­suo tu­lee sii­tä An­tin ko­ti­pai­kal­ta, siel­tä­hän myö pon­nis­tet­tiin sit­ten ylem­mäs.

Lä­his­töl­lä asuu myös An­tin si­sa­ruk­sia per­hei­neen. Hei­dän kah­del­la po­jal­laan riit­tää­kin serk­ku­ja ka­ve­reik­si leik­kei­hin. Maa­ti­la ja sen pi­ha­pii­ri on lap­sil­le vi­rik­kei­nen ym­pä­ris­tö. Po­jat jo aut­te­le­vat ha­lu­jen­sa mu­kaan ja jär­jes­tä­vät van­hem­mil­leen mu­ka­via elä­myk­siä.

Suomenhevostamma Pampulan varsomista odotetaan innokkaasti.

Suomenhevostamma Pampulan varsomista odotetaan innokkaasti.

Mirja Hurskainen

Tu­lot mo­nes­ta läh­tees­tä

Ti­lal­la on mo­nien ny­ky­ti­lo­jen ta­paan mon­ta rau­taa tu­les­sa. Ka­ta­ri­nal­la tär­keim­pä­nä ovat he­vo­siin liit­ty­vät työt. Kou­lu­tuk­sel­taan hän on rat­sas­tuk­se­noh­jaa­ja, ja sen li­säk­si hä­nel­lä on maa­ta­lou­sa­lan pe­rus­tut­kin­to ja he­vos­mat­kai­lu­puo­len opin­to­ja. He­vos­ti­lan toi­min­taan kuu­lu­vat tal­li­ti­lo­jen vuok­raus, rat­sas­tus­tun­tien ja -lei­rien pi­tä­mi­nen ja toi­sil­la tal­leil­la lo­mit­ta­mi­nen ja aut­ta­mi­nen.

He­vos­ten jo­ka­päi­väi­nen hoi­to vie mel­koi­ses­ti ai­kaa, kun he­vo­sia on yh­teen­sä 16. Asi­a­kas­käy­tös­sä niis­tä on kah­dek­san, jois­ta kak­si on po­ne­ja.

– Aa­mus­ta las­ten läh­det­tyä kou­luun teen tal­li­töi­tä puo­leen päi­vään. Il­lal­la me­nee vä­hem­män ai­kaa, mut­ta sit­ten on rat­sas­tus­tun­nit.

Rat­sas­ta­jia käy lä­hi­a­lu­eel­ta, mut­ta myös mat­kai­li­jat ja mök­ki­läi­set va­raa­vat tun­te­ja. Vuok­ra­pai­koil­la he­vo­si­an­sa hoi­ta­vat käy­vät tun­neil­la.

Ke­säl­lä on vilk­kain­ta ja myös ko­ro­na-ai­ka tun­tui jopa li­sää­vän tun­tien ky­syn­tää, kun pääs­tiin toi­mi­maan ul­ko­na. Lei­rit­kin pääs­tään nyt aloit­ta­maan, ja yh­teis­työ­kump­pa­ni­na toi­mii Itä­ra­jan Hel­mi, joka tar­jo­aa yö­py­mis­pai­kat. Lei­re­jä jär­jes­te­tään tänä ke­sä­nä 7–14-vuo­ti­ail­le ikä­ryh­mit­täin.

An­til­la on työ ra­ja­var­ti­ja­na ja hän vas­taa ti­lan pel­to­jen vil­je­le­mi­ses­tä. Tänä vuon­na vil­jois­ta ovat vuo­ros­sa kau­ra ja veh­nä. Li­säk­si vil­jel­lään hei­nää. Omil­ta pel­loil­ta he­vo­sil­le saa­daan kar­ke­a­re­hu ja vil­jat. Lo­put vil­jat me­ne­vät lä­hi­ti­lal­le sa­moin kuin toi­nen nur­mi­sa­to. Kah­den työn yh­dis­tä­mi­ses­tä Ant­ti tuu­mii:

– Ke­vääl­lä veri ve­tää pel­lol­le ja trak­to­rin pu­kil­le, kun sitä on sii­hen kas­va­nut lap­ses­ta saak­ka.

Var­so­mis­ta odo­te­taan in­nol­la

In­toa vil­je­lyyn ja eläin­ten hoi­toon riit­tää. Suu­rim­mat in­ves­toin­nit on nyt teh­ty, eli suu­ria suun­ni­tel­mia ei ole. Tä­hän ke­vät­ke­sään liit­tyy kyl­lä myös kut­kut­ta­vaa odo­tus­ta. Suo­men­he­vos­tam­ma Pu­tu­lii­nan, tut­ta­val­li­sem­min Pam­pu­lan, var­so­mis­ta odo­te­taan in­nol­la.

Var­sas­ta on tu­los­sa Hii­den­suon he­vos­ti­lan en­sim­mäi­nen oman tam­man syn­nyt­tä­mä jäl­ke­läi­nen.

Lisää aiheesta

Kysely