JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ensimmäisissä lukuharjoituksissa osa ryhmästä oli etäyhteyden päässä.

Ensimmäisissä lukuharjoituksissa osa ryhmästä oli etäyhteyden päässä.

Mirja Hurskainen

5.6.2022 8.55
Kulttuuri

Laulujen lyriikat osa tarinaa

RÄÄK­KY­LÄ

Mir­ja Hurs­kai­nen

Ju­han­nu­saat­to­na Pak­su­nie­mes­sä saa en­si-il­tan­sa Ri­äk­ky­te­at­te­rin uu­sin tai­don­näy­te, Kat­ri He­le­nas­ta ker­to­va lau­lu­näy­tel­mä An­na mul­le täh­ti­tai­vas – mu­siik­ki­näy­tel­mä Kat­ri He­le­nas­ta. Sen on kä­si­kir­joit­ta­nut ja oh­jan­nut rääk­ky­lä­läis­läh­töi­nen näyt­te­li­jä-oh­jaa­ja Kai­ja Pa­ka­ri­nen. Mut­ta mik­si Ri­äk­ky­te­at­te­ri te­kee näy­tel­mää Kat­ri He­le­nas­ta?

– Aja­tus on pyö­ri­nyt meil­lä Mam­mun (Kos­ke­lo) kans­sa pääs­sä jo pa­rin vuo­den ajan. Toh­ma­jär­ve­läi­sil­tä ky­syt­tiin, et­tä saa­daan­ko tart­tua ai­hee­seen, kun ky­sees­sä on kui­ten­kin niin le­gen­daa­ri­nen hen­ki­lö. Lupa saa­tiin, vas­taa Ri­äk­ky­te­at­te­rin oh­jaa­ja Kir­si Kos­ke­lo.

Ko­ro­na on vii­väs­tyt­tä­nyt asi­oi­den ete­ne­mis­tä. Pa­ria val­mis­ta teks­ti­ä­kin kat­sot­tiin, mut­ta sit­ten Mam­mu esit­ti, et­tä ky­sy­tään Kai­ja Pa­ka­ris­ta oh­jaa­jak­si. Näin pää­dyt­tiin sii­hen, et­tä Kai­ja kir­joit­ti ko­ko­naan uu­den teks­tin, kos­ka hän ha­lu­si sii­hen enem­män sitä hen­ki­syyt­tä, joka Kat­ri He­le­nas­ta vä­lit­tyy. Myös­kään suur­ta di­gi­taa­lis­ta valo- tai ää­ni­ko­neis­toa ei täs­sä esi­tyk­ses­sä tar­vi­ta.

– Tämä on ke­sä­te­at­te­ria, ei suu­rel­la bud­je­til­la teh­tyä lai­tos­te­at­te­ria. Täs­sä esi­tys ra­ken­ne­taan työ­ryh­män kans­sa ja minä pi­dän sii­tä. Se on te­at­te­rin pe­ru­si­dea, Kai­ja ko­ros­taa.

Kä­si­kir­joi­tus si­säl­tää pal­jon mu­siik­kia, yh­teen­sä 16 Kat­ri He­le­nan tut­tua, tai vä­hän tun­te­mat­to­mam­paa­kin, kap­pa­let­ta. Ne ovat ko­ko­nai­suu­den kan­nal­ta vält­tä­mät­tö­miä. Nii­den avul­la ker­ro­taan elä­män­vai­heis­ta ja tun­teis­ta, jot­ka jul­ki­sen ku­van ta­kaa ei­vät ole tul­leet ai­na esil­le.

– Kap­pa­leet ovat osa ta­ri­naa, Kat­ri He­le­nan pu­het­ta.

Har­joi­tuk­set al­kuun pää­si­äi­se­nä

Toi­se­na pää­si­säis­päi­vä­nä ryh­mä ko­koon­tui en­sim­mäi­siin lu­ku­har­joi­tuk­siin Käs­pe­liin. Osa kym­men­hen­ki­ses­tä ryh­mäs­tä oli etäyh­tey­den pääs­sä Hel­sin­gis­sä ja Tans­kas­sa.

Kä­si­kir­joi­tus oli uu­ni­tuo­re: vii­mei­sim­mät rep­lii­kit sii­hen oli kir­joi­tet­tu edel­li­se­nä il­ta­na. Sa­mal­la ide­oi­tiin näy­tel­män la­vas­tus­ta, pu­vus­tus­ta ja mui­ta rat­kai­su­ja. Yk­si rat­kais­ta­vis­ta on­gel­mis­ta on mies­näyt­te­li­jöi­den puu­te. Vaik­ka ti­lan­ne on huo­les­tut­ta­va, ei rat­kai­suis­ta tun­tu­nut ole­van puu­tet­ta. Suun­nit­te­lu ete­ni luo­van huu­mo­rin höys­tä­mä­nä.

Am­mat­ti­lai­set asi­al­la

Mu­sii­kin taus­tois­ta vas­taa Ema Hurs­kai­nen. La­vas­tuk­sen suun­nit­te­lee Riit­ta Hy­vä­ri­nen ja pu­vus­tuk­sen He­le­na Paak­ki­nen.

– Am­mat­ti­lai­set asi­al­la, aje­taan ihan hy­vil­lä he­vo­sil­la, iloit­see Kai­ja Pa­ka­ri­nen.

Näy­tel­mää esi­te­tään ai­na­kin 15 ker­taa. En­si-il­ta on Rääk­ky­läs­sä Pak­su­nie­men näyt­tä­möl­lä ju­han­nu­saat­to­na 24.6. Vie­rai­lu­e­si­tys on Toh­ma­jär­ven ke­sä­te­at­te­ris­sa 13.7.

Lisää aiheesta

Kysely