JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
19.5.2022 13.30
Mielipiteet

MIELIPIDE: Ruokaturva on osa yhteiskuntamme kokonais­tur­val­li­suutta 

Maa­ta­lous­tuot­ta­jien ah­din­ko

Maa­ta­lous­tuot­ta­jien ki­ris­ty­nees­tä ta­lou­del­li­ses­ta ti­lan­tees­ta ja jopa ah­din­gos­ta on pu­hut­tu pit­kään. Myös vil­je­li­jöi­den jak­sa­mi­sen on­gel­mis­ta on kir­joi­tet­tu eri me­di­ois­sa. Asia on nous­sut esil­le seu­ra­kun­nis­sa­kin, jois­sa maa­ta­lous­tuot­ta­jis­ta on tul­lut seu­ra­kun­tien di­a­ko­ni­as­sa uu­si koh­de­ryh­mä.

Maa­ta­lou­sy­rit­tä­jien ah­din­ko tun­tuu vain ki­ris­ty­vän. Lan­noi­te- ja muut tuo­tan­to­kus­tan­nuk­set ovat nous­seet ra­jus­ti niin, et­tä me­not ovat suu­rem­mat kuin työs­tä saa­tu tulo. Se joh­taa yhä use­am­mat maa­ta­lou­sy­rit­tä­jät um­pi­ku­jaan.

Luon­nol­li­ses­ti ko­ro­na­pan­de­mi­an ja Uk­rai­nan so­dan seu­rauk­set ko­et­te­le­vat myös maa­ta­lous­tuot­ta­jia. Epä­var­muus tu­le­vai­suu­des­ta luo pai­nei­ta yrit­tä­mi­seen. 

Yh­teis­työ tur­val­li­suu­den pe­rus­ta­na

Yh­teis­kun­nas­sam­me käy­dään par­hail­laan laa­jaa tur­val­li­suus­kes­kus­te­lua. Kyse ei ole ai­no­as­taan so­ti­laal­li­ses­ta tur­val­li­suu­des­ta, vaan jo­kais­ta kos­ke­vas­ta ko­ko­nais­val­tai­ses­ta asi­as­ta.  

Mer­kit­tä­vä osa tur­val­li­suut­ta on riit­tä­väs­tä ruo­as­ta huo­leh­ti­mi­nen. Eläm­me glo­baa­lis­sa maa­il­mas­sa, mut­ta vii­me vuo­det ovat opet­ta­neet sen, et­tä tuo­tan­to ja ja­ke­lu­ka­na­vat voi­vat hel­pos­ti hal­vaan­tua. Sil­loin jo­kai­sen kan­sa­kun­nan tu­li­si sel­vi­tä omil­laan, eh­kä pit­ki­ä­kin ai­ko­ja.  

Suo­ma­lai­nen yh­teis­kun­ta ra­ken­tuu vah­val­le eri vi­ra­no­mais­ten ja toi­mi­joi­den yh­teis­työl­le. Kun jo­kai­nen hoi­taa oman vas­tuu­a­lu­een­sa ja teh­tä­vä­kent­tän­sä, kaik­ki asi­at hoi­tu­vat. Ruo­ka­tur­vas­ta huo­leh­ti­mi­sen koh­dal­la on nyt tum­mia pil­viä.  

Jo­kai­nen voi vai­kut­taa ruo­ka­tur­vaan. Yk­si­lön va­lin­nat hei­jas­tu­vat ai­na lä­hi­pii­riä laa­jem­mal­le. Suo­si­mal­la ko­ti­mai­sia tuot­tei­ta ja maa­ta­lous­tuot­ta­jien lä­hi­tuo­tan­toa toi­mim­me niin maa­il­man­laa­jui­ses­ti hy­vin­voi­van luon­non hy­väk­si kuin oman maam­me maa­ta­lou­sy­rit­tä­jien tu­ke­mi­sek­si.  

Yh­tei­nen asia

Isä mei­dän -ru­kouk­sen pyyn­tö ”an­na meil­le jo­ka­päi­väi­nen lei­päm­me” joh­taa muis­ta­maan riip­pu­vai­suu­tem­me Luo­jas­ta ja hä­nen luo­ma­kun­nas­taan. Ruo­ka ei ole ku­lu­tus­hyö­dy­ke, vaan vält­tä­mät­tö­myys­tar­vi­ke. Maa­seu­tu ja maan­vil­je­lys ovat elä­män edel­ly­tys.  

Maa­ta­lous­tuot­ta­jil­la on yh­teis­kun­nas­sa eri­tyi­nen teh­tä­vä. He tuot­ta­vat yh­tei­sen ruo­kam­me ja yl­lä­pi­tä­vät hy­vin­voi­vaa maa­seu­tu­ym­pä­ris­töä. Maa­ta­lous­tuot­ta­jien ah­din­ko on taak­ka, jota on kan­net­ta­va yh­des­sä. Maa­ta­lous on eri­tyi­sa­se­mas­sa, kos­ka ruo­an­tuo­tan­to ei ole vain ta­lou­den asia. Riit­tä­vä ruo­ka on elin­tär­ke­ää kai­kel­le elä­mäl­le.  

Ruo­an tuo­tan­to riip­puu sää­o­lois­ta ja sii­tä, et­tä ym­pä­ris­tö ja il­mas­to mah­dol­lis­ta­vat vil­je­lyn. Luon­to opet­taa nöy­ryyt­tä: olem­me riip­pu­vai­sia maas­ta, olem­me si­dok­sis­sa Luo­jaan. Sik­si iso­van­hem­pam­me te­ki­vät lei­po­man­sa lei­vän pääl­le ris­tin­mer­kin. 

Maa­ta­lous­tuot­ta­jien ja ko­ti­mai­sen tuo­tan­non ti­lan­ne on yh­tei­nen asi­am­me. Täs­sä ruo­ka­ket­jun eri toi­mi­joil­la on vas­tuun­sa ja teh­tä­vän­sä. Tär­kein­tä on huo­leh­tia sii­tä, et­tä jo­kai­sel­la Suo­mes­sa asu­val­la on kai­kis­sa olois­sa ruo­kaa. Tä­hän tar­vit­sem­me ko­ti­mais­ta kan­nat­ta­vaa tuo­tan­toa ja jak­sa­via tuot­ta­jia.  

Sep­po Häk­ki­nen,

Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa

Jari Jolk­ko­nen,

Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nan piis­pa

Mat­ti Sa­lo­mä­ki,

La­pu­an hiip­pa­kun­nan piis­pa

Lisää aiheesta

Kysely