JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pave Maijasen muistomerkki Kesälahden asemalla on matkailijoiden suosima kuvauspaikka.

Pave Maijasen muistomerkki Kesälahden asemalla on matkailijoiden suosima kuvauspaikka.

Kari Sarkkinen

2.6.2022 12.00
Kulttuuri

Asema, jolla konduktöörikin ottaa selfien

KE­SÄ­LAH­TI

Päi­vi Lie­vo­nen

Ke­sä­lah­den rau­ta­tie­a­se­ma on paik­ka, jos­sa saat­taa näh­dä kon­duk­töö­rin hyp­pää­vän ase­mal­le ku­va­not­to­ai­keis­sa, sil­lä mat­kus­ta­vai­sia sy­käh­dyt­tää uu­si mo­nu­ment­ti. Vii­me vuo­den jou­lu­kuus­sa ase­man edus­tal­le asen­net­tiin Pave Mai­ja­sen muis­to­merk­ki, jon­ka teks­tis­sä lu­kee Ke­sä­lah­den ala­puo­lel­la teks­ti "tu­li­sit­ko ase­mal­le mua vas­taan, tu­li­sit­ko vas­taan". Teks­tin ala­puo­lel­la on suu­ri kivi, jol­la ju­naa tai ju­nan­tuo­maa voi odo­tel­la. Ki­veen on pul­tat­tu­na ki­ta­ra­sym­bo­li. Muis­to­mer­kin on suun­ni­tel­lut Pro Ke­sä­lah­den hal­li­tuk­sen jä­sen Erk­ki Lin­de­berg. Mo­nu­ment­ti on jo eh­ti­nyt muo­dos­tua suo­si­tuk­si ja tun­nel­mal­li­sek­si sel­fie­not­to­pai­kak­si.

Sa­noi­tus syn­tyi ka­la­reis­sul­la

Vuon­na 2021 edes­men­nyt muu­sik­ko Pave Mai­ja­nen per­hei­neen viih­tyi Ke­sä­lah­del­la jopa puo­let vuo­des­ta, ja hä­nen kiin­ty­myk­sen­sä paik­ka­kun­taan ku­vas­tuu Läh­ti­sit­kö-kap­pa­lees­sa, jos­ta muis­to­mer­kin sa­nat on poi­mit­tu. Lau­lus­sa mai­nit­ta­va jär­vi tie­de­tään Kar­ja­lan Py­hä­jär­vek­si ja ase­ma ni­me­no­maan Ke­sä­lah­den juna-ase­mak­si. Ker­to­mus­ten mu­kaan Mai­ja­nen sai ide­an kap­pa­lee­seen vuon­na 1984 sou­del­les­saan Py­hä­jär­vel­lä ka­tis­kaa ko­ke­mas­sa ja teks­ti syn­tyi mö­kil­lä heti sou­tu­reis­sun pääl­le. Ve­nees­sä Mai­ja­sen mie­leen put­kah­ta­nut rif­fi "Läh­ti­sit­kö sil­loin kans­sa­ni jär­vel­le" pää­tyi myös hi­tik­si nous­seen kap­pa­leen ker­to­sä­kee­seen.

Ase­ma­pi­haa ko­hen­net­tu

Muis­to­mer­kin kivi on tuo­tu Py­hä­jär­ven ran­nal­ta. Ki­ta­ra puo­les­taan on teh­ty Mai­ja­sen käyt­tä­män ame­rik­ka­lai­sen Mar­tin 000 -14 -ki­ta­ran pii­rus­tus­ten mu­kaan ja se on to­teu­tet­tu Kes­mac Oy:n Ke­sä­lah­den teh­taal­la.

Pro Ke­sä­lah­ti on run­saan kym­me­nen vuo­den ajan uu­dis­ta­nut ase­man ym­pä­ris­töä muun mu­as­sa maa­laa­mal­la ase­ma­ra­ken­nuk­sen, ra­ken­ta­mal­la sii­hen ri­moi­tus­ta ja odo­tus­ka­tos­ta, li­sää­mäl­lä is­tu­tuk­sia ja va­lais­tuk­sia. Ke­sä­lah­den ase­ma­pi­has­sa on myös uu­si Ke­sä­lah­ti-mai­nos­tau­lu, jos­sa tie hal­koo man­sik­kai­sen au­rin­gon va­lai­se­maa jär­vi­mai­se­maa.

Lisää aiheesta

Kysely