JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aluevaltuusto aloitti kokouspäivän infotilaisuudella, jossa käsiteltiin hyvinvointialueen valmistelun tilannetta taustoineen. Kuva: Stiina Ikonen

Aluevaltuusto aloitti kokouspäivän infotilaisuudella, jossa käsiteltiin hyvinvointialueen valmistelun tilannetta taustoineen. Kuva: Stiina Ikonen

Stiina Ikonen

9.5.2022 18.23
Uutiset

Hallintosääntöön tuli muutoksia aluevaltuustossa – lisäyksenä turvallisuuteen vaikuttava päätös

Kari Sark­ki­nen

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­val­tuus­to päät­ti maa­nan­tai­ses­sa ko­kouk­ses­saan hy­vin­voin­ti­a­lu­een hal­lin­to­sään­nös­tä, joka on hal­lin­non ja toi­min­nan kes­kei­nen oh­jaus­vä­li­ne. Siun so­ten tie­dot­tees­sa sel­vi­te­tään, et­tä hal­lin­to­sään­nös­sä mää­ri­tel­lään muun mu­as­sa po­liit­ti­set pää­tök­sen­te­ko­e­li­met ja vir­ka­mie­sor­ga­ni­saa­ti­on ra­ken­ne.

Alu­e­val­tuus­to hy­väk­syi hal­lin­to­sään­töön liu­dan muu­tok­sia. Sään­nös­tä esi­mer­kik­si pois­tet­tiin koh­ta, jon­ka mu­kaan yh­ti­öi­den pe­rus­ta­mi­nen kuu­luu alu­e­hal­li­tuk­sen teh­tä­viin. Pois­ton myö­tä yh­ti­öi­den pe­rus­ta­mi­nen kuu­luu alu­e­val­tuus­tol­le. Osal­li­suus­va­li­o­kun­taan li­sät­tiin kun­tien edus­tus, ja esi­tys­lis­tan ja liit­tei­den jul­kai­se­mis­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­een verk­ko­si­vuil­la pää­tet­tiin muut­taa avoi­mem­mak­si.

Puhe- ja läs­nä­o­lo-oi­keuk­sia lau­ta­kun­tiin

Kaik­kien vai­kut­ta­mis­toi­mie­lin­ten edus­ta­jil­le myön­net­tiin puhe- ja läs­nä­o­lo-oi­keus hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­sen lau­ta­kun­nan li­säk­si tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­taan ja tur­val­li­suu­den ja va­rau­tu­mi­sen lau­ta­kun­taan. Puhe- ja läs­nä­o­lo-oi­keut­ta pää­tet­tiin kui­ten­kin ra­ja­ta niis­sä koh­dis­sa, jois­sa kä­si­tel­lään ylei­sen tur­val­li­suu­den kan­nal­ta luot­ta­muk­sel­li­sia ja sa­las­sa pi­det­tä­viä asi­oi­ta.

Pe­las­tus­joh­ta­ja Mar­kus Vii­ta­nie­mi taus­toit­taa Siun so­ten tie­dot­tees­sa, et­tä eten­kin tur­val­li­suu­den ja va­rau­tu­mi­sen lau­ta­kun­nas­sa li­säys hal­lin­to­sään­töön on tar­peen.

– Täl­lai­ses­sa kan­sain­vä­li­ses­sä tur­val­li­suus­ti­lan­tees­sa jo­kai­ses­sa ko­kouk­ses­sa käy­dään läpi tur­val­li­suus­kat­saus ja va­rau­tu­mi­seen liit­ty­viä asi­oi­ta, jot­ka on pi­det­tä­vä sa­las­sa, hän huo­maut­ti.

Val­tuu­te­tut hy­väk­syi­vät puhe- ja läs­nä­o­lo-oi­keu­den ra­jauk­sen yk­si­mie­li­ses­ti.

Alu­e­val­tuus­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na pu­het­ta joh­ta­nut Jert­ta Ha­ri­nen (kesk) piti hal­lin­to­sään­nön muu­tok­sia täy­sin pe­rus­tel­tui­na.

– Hie­noa, et­tä hal­lin­to­sään­tö saa­tiin nui­jit­tua. Pää­sem­me työ­hön to­den te­ol­la nyt, kun sään­tö on päi­vi­tet­ty. Sitä voi­daan tar­peen mu­kaan myös jat­kos­sa päi­vit­tää, Ha­ri­nen iloit­si.

So­pi­muk­sia hy­väk­syt­tiin

Is­lab hy­vin­voin­tiyh­ty­män pe­rus­so­pi­mus nui­jit­tiin hy­väk­sy­tyk­si ly­hyin pu­hein. Jat­kos­sa kol­men hy­vin­voin­ti­a­lu­een la­bo­ra­to­ri­o­pal­ve­lui­ta tuot­ta­val­le hy­vin­voin­tiyh­ty­mäl­le tu­lee ra­por­toin­ti­vel­voi­te sekä omis­ta­ja­neu­vot­te­lu, jos­sa jä­sen­hy­vin­voin­ti­a­lu­eet voi­vat eväs­tää Is­la­bin toi­min­taa ja suun­nit­te­lua. Pe­rus­so­pi­muk­sen on mää­rä tul­la voi­maan elo­kuus­sa, ja tuo­tan­to ja hen­ki­lös­tö siir­ty­vät uu­teen or­ga­ni­saa­ti­oon 1.1.2023.

Alu­e­val­tuus­to myös hy­väk­syi so­pi­muk­sen Poh­jois-Kar­ja­lan ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon jär­jes­tä­mi­ses­tä.

Pon­sie­si­tys ja aloit­tei­ta kä­sit­te­lys­sä

Kris­til­lis­ten val­tuus­to­ryh­mä jät­ti val­tuu­tet­tu­jen ryh­mä­ra­has­ta pon­sie­si­tyk­sen, jon­ka mu­kaan tu­ki­ra­has­ta pää­te­tään joka vuo­si erik­seen ta­lou­sar­vi­on yh­tey­des­sä. Vuo­den 2022 ta­lou­sar­vio si­säl­tää lä­hes 250 000 eu­ron ryh­mä­ra­han, jota voi­daan käyt­tää val­tuus­to­ryh­mien si­säi­sen toi­min­nan sekä hy­vin­voin­ti­a­lu­een asuk­kai­den osal­lis­tu­mis- ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sien edis­tä­mi­seen.

Pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­a­loit­tees­sa jat­ket­tiin tur­val­li­suu­den ja va­rau­tu­mi­sen tee­mal­la. Aloit­tees­sa toi­vot­tiin ruo­an val­mis­tuk­sen py­sy­vän tois­tai­sek­si en­ti­sel­lään Polk­kaan liit­ty­vis­sä kun­nis­sa var­mis­ta­maan ruo­ka­huol­lon häi­ri­ö­ti­lan­tei­ta. Ruo­ka­pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­nen on suun­ni­tel­tu an­net­ta­van ko­ko­nai­suu­des­saan Polk­ka Oy:lle. Kun­nat ei­vät enää voi tuot­taa suo­raan pal­ve­lui­ta vuo­den­vaih­tees­ta al­ka­en. Polk­ka Oy on il­moit­ta­nut sen va­rau­tu­mi­sen ja val­mius­suun­nit­te­lun ole­van en­na­koi­vaa, ei­kä kun­tien tuo­tan­to­keit­ti­öi­den osal­ta ole ta­pah­tu­mas­sa muu­tok­sia lä­hi­vuo­si­na.

Ko­kouk­ses­sa jä­tet­tiin kak­si uut­ta val­tuus­to­a­loi­tet­ta. So­si­aa­li­de­mok­raat­tien aloi­te kä­sit­te­li en­si­hoi­don joh­ta­mis­jär­jes­tel­män ke­hit­tä­mis­tä ja va­sem­mis­ton aloi­te riit­tä­vien re­surs­sien ja osaa­mi­sen var­mis­ta­mis­ta Uk­rai­nas­ta so­taa pa­en­nei­den aut­ta­mi­sek­si.

Lisää aiheesta

Kysely