JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kun norpan näkee lepokivellään, on siihen hyvä säilyttää kunnioittava välimatka. Kuva: Jouni Koskela

Kun norpan näkee lepokivellään, on siihen hyvä säilyttää kunnioittava välimatka. Kuva: Jouni Koskela

Jouni Koskela

9.5.2022 16.16
Mielipiteet

MIELIPIDE: Saimaannorppa nauttii auringosta ja omasta rauhasta

Sai­maan­nor­pat elä­vät enim­mäk­seen pii­lot­te­le­vaa elä­mää, mut­ta ke­vääl­lä ja al­ku­ke­säs­tä nii­tä voi näh­dä köl­löt­te­le­mäs­sä au­rin­gon läm­mit­tä­mil­lä ran­ta­ki­vil­lä. Vaik­ka tämä ute­li­as eläin voi il­mes­tyä ka­la­ka­ve­rik­se­si, tal­vi­turk­kin­sa se ha­lu­aa vaih­taa il­man häi­ri­öi­tä.

Jäi­den läh­det­tyä koit­taa sai­maan­nor­pil­la kar­van­läh­tö­ai­ka. Täl­löin ne köm­pi­vät ve­des­tä kui­vat­te­le­maan turk­ki­aan ran­ta­ki­vil­le.

Nor­pat tark­kai­le­vat ym­pä­ris­tö­ään uh­kien va­ral­ta ja ih­mi­sen tul­les­sa lii­an lä­hel­le ne su­kel­ta­vat liuk­kaas­ti pa­koon. Norp­paan on hyvä säi­lyt­tää kun­ni­oit­ta­va vä­li­mat­ka. Ve­sil­lä liik­ku­es­sa voi kii­ka­reil­la kat­sel­la norp­paa kai­kes­sa rau­has­sa häi­rit­se­mät­tä sitä. Näin koh­taa­mi­nen on mie­lui­sa mo­lem­mil­le osa­puo­lil­le.

Rau­has­sa ja höt­kyi­le­mät­tä – vii­si oh­je­nuo­raa nor­pan koh­taa­mi­seen:

– Pidä riit­tä­vä etäi­syys. Nor­pan le­po­ki­veen on hyvä jät­tää 100–150 met­rin vä­li­mat­ka, jot­tei norp­pa häi­riin­ny. Kai­kes­sa rau­has­sa loi­koi­le­vaa norp­paa on ilo seu­ra­ta kii­ka­reil­la.

– Seu­raa sai­maan­nor­pan elei­tä, sil­lä se kyl­lä ker­too, mil­loin tark­kai­li­ja on ek­sy­nyt lii­an lä­hel­le. Norp­pa al­kaa nos­tel­la pää­tään tu­li­jaa kat­sel­len, ja tun­ties­saan olon­sa uha­tuk­si se kas­taa kuo­non­sa ve­teen val­mis­tau­tu­en su­kel­ta­maan pois.

– Hi­das­ta vauh­tia ja väl­tä aja­mas­ta koh­ti. Norp­pa ko­kee koh­ti­suo­raan lä­hes­ty­vän ve­neen uh­kaa­va­na. Norp­paa pää­see tark­kai­le­maan rau­has­sa, kun ajaa sen ohi äk­ki­näi­siä liik­kei­tä vält­tä­en.

– Jat­ka mat­kaa­si vä­hin ää­nin. Pai­kal­ta on pa­ras pois­tua kiih­dyt­te­le­mät­tä, sil­lä ve­neen nos­tat­ta­ma pe­rä­aal­to saat­taa hää­tää nor­pan ki­vel­tä.

– Näh­des­sä­si nor­pan ve­des­sä, hi­das­ta vauh­tia. Norp­pa saat­taa ereh­tyä nou­se­maan pin­taan ve­neen edes­sä, jo­ten ve­nei­li­jän on py­syt­tä­vä tark­ka­na.

Norppa saattaa nousta pintaan veneen edessä. Kuva Jouni Koskela

Norppa saattaa nousta pintaan veneen edessä. Kuva Jouni Koskela

Jouni Koskela

Vält­tä­mäl­lä nor­pan häi­rit­se­mis­tä var­mis­tat, et­tä voit kat­sel­la sai­maan­norp­paa myös tu­le­vi­na vuo­si­na!

Sai­maan­nor­pan eli­na­lue kas­va­nut

Norp­pa­kan­ta on vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä kas­va­nut on­nis­tu­nei­den suo­je­lu­toi­mien an­si­os­ta, ja nor­pat ovat pa­lan­neet alu­eil­le, joil­ta ne ker­ran hä­vi­si­vät. Paik­kaus­kol­li­si­na nor­pat viih­ty­vät sa­moil­la alu­eil­la, mut­ta nuo­ret yk­si­löt voi­vat va­el­taa pit­ki­ä­kin mat­ko­ja. Vuo­sit­tai­sen seu­ran­nan ja pe­sä­las­ken­to­jen avul­la voi­daan seu­ra­ta kan­nan ke­hi­tys­tä ja norp­pien le­vit­täy­ty­mis­tä uu­sil­le alu­eil­le. Tänä vuon­na syn­ty­nei­den kuut­tien mää­rä tar­ken­tuu, kun Met­sä­hal­li­tus te­kee jäi­den läh­det­tyä pe­sä­paik­ka­su­kel­luk­sia.

SO­NIA GONZÁ­LEZ LÓPEZ,

vies­tin­tä­a­si­an­tun­ti­ja

JOU­NI KOS­KE­LA,

luon­non­suo­je­lu­a­si­an­tun­ti­ja

Lisää aiheesta

Kysely