JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
14.4.2022 8.31
Mielipiteet

Pikkuisen sotettaa

”Siun sote nos­ti kor­keim­pien joh­ta­jien palk­ko­ja mää­rä­ai­kai­ses­ti 10 pro­sen­til­la” ot­si­koi sa­no­ma­leh­ti Kar­ja­lai­nen 1.4. Ajat­te­lin en­sin, et­tä ap­ril­la­taan va­ka­val­la asi­al­la. Ei ol­lut ap­ril­lia, vaan to­ti­sin­ta tot­ta.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­eet on jät­ti­jut­tu. Sik­si on joh­don­mu­kais­ta nos­taa palk­ko­ja tun­tu­vas­ti - aloit­ta­en ai­van or­ga­ni­saa­ti­on hui­pul­ta. Siel­lä­hän suu­rim­mat työ­mää­rät, vas­tuut ja pai­neet kan­ne­taan. Työn ar­vos­tus mi­ta­taan mm. pal­kal­la. Ta­lou­del­li­nen kan­nus­te mo­ti­voi ot­ta­maan ri­pe­äs­ti hal­tuun uu­si, hy­vin­voin­tia tuot­ta­va ko­neis­to. Uu­si lain­sää­dän­tö aset­taa tuon ko­neis­ton voi­ma­va­rat ää­rim­mil­leen. Pal­jon vaa­tii aja­tus­työ­tä myös se, mi­ten ih­meel­lä val­ti­ol­ta tu­le­va iso ra­ha­pot­ti ja­e­taan. Se tuo ylim­mäl­le joh­dol­le var­maan­kin pal­jon unet­to­mia öi­tä, jois­ta pa­lau­tu­mis­ta hel­pot­taa mo­jo­va pal­kan­ko­ro­tus.

Uu­sien asi­oi­den li­säk­si ah­dis­tus­ta saat­taa tuot­taa työ­ym­pä­ris­tö. Joh­ta­jia on niin pal­jon, et­tä päät mel­kein ko­li­see vas­tak­kain. Tur­va­vä­le­jä on täl­löin han­ka­la pi­tää. Stres­siä li­sää huo­mat­ta­vas­ti se, et­tei suo­rit­ta­vaa hen­ki­lös­töä ole riit­tä­väs­ti. Ti­lan­ne hel­pot­tu­nee, kun palk­ko­ja nos­te­taan tun­tu­vas­ti koko hen­ki­lös­töl­le joh­don esi­merk­kiä nou­dat­ta­en. Yh­ty­män hal­li­tus­han on kau­ko­nä­köi­ses­ti asi­an jo lin­jan­nut.

Kor­ke­at joh­ta­jat­kin jou­tu­vat, eh­kä sin­nit­te­le­mään töis­sä sai­raa­na. Työ­ter­veys­huol­toon, kun pää­see vas­ta seu­raa­va­na vuon­na. Sin­nit­te­lyä kui­ten­kin hel­pot­taa kun­non lik­sat ja hil­loa sii­hen pääl­le. Ka­teel­li­se­na sit­ten täs­sä yk­si mak­su­mie­his­tä veis­te­lee. Ko­e­te­taan kes­tää li­sä­lik­so­jen mää­rä­ai­ka!

AN­TE­RO PE­SO­NEN

Ki­tee

Lisää aiheesta

Kysely