JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
13.4.2022 14.20
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Ei sammuteta valoja vielä

Vaik­ka lun­ta sa­taa joka toi­nen päi­vä, ka­len­te­rin mu­kaan ke­vät kui­ten­kin koit­taa. Joka vuo­si tämä vuo­de­nai­ka tar­koit­taa nuo­ril­le jän­nit­tä­viä het­kiä, kun ha­e­taan opis­ke­lu­paik­kaa ja ke­sä­töi­tä. Yh­teis­ha­ku on jo ohi, ja kor­ke­a­kou­lui­hin ha­ke­neet val­mis­tau­tu­vat jo täyt­tä hä­kää pää­sy­ko­kei­siin tai rus­taa­vat va­lin­ta­ko­kei­den teh­tä­viä il­ta­puh­tei­naan. Osa odot­taa jän­nit­ty­nee­nä tie­toa yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten tu­lok­sis­ta, osa kiin­ni­tys­tä en­sim­mäi­seen oi­ke­aan työ­paik­kaan vas­ta­val­mis­tu­nee­na am­mat­ti­lai­se­na. Pe­ru­so­pin­ton­sa päät­tä­neil­lä­kin voi ol­la vie­lä epä­tie­toi­suut­ta sii­tä, mikä tu­lee ole­maan toi­sen as­teen opin­to­jen suo­ri­tus­paik­ka tai opin­to­lin­ja.

Kun seu­tu­kun­nan nuo­ret nou­se­vat sii­vil­leen, se tar­koit­taa lä­hes poik­keuk­set­ta muut­toa pois Kes­ki-Kar­ja­las­ta. Vii­meis­tään toi­sen as­teen opin­to­jen jäl­keen oman­nä­köi­nen elä­mä kut­suu maa­il­mal­le jat­ko-opin­toi­neen, työ­paik­koi­neen ja per­heen pe­rus­ta­mi­si­neen.

Ja hyvä on­kin käy­dä tut­ki­mas­sa maa­il­maa omaa ta­ka­pi­haa kau­em­pa­na­kin, se avar­taa ai­na miel­tä ja saa usein oman ko­ti­seu­dun vai­kut­ta­maan it­se asi­as­sa ihan hy­väl­tä pai­kal­ta asua ja elää. Ai­na­kin sitä toi­voi­si. Oi­ke­as­taan on jo­kai­sen kes­ki­kar­ja­lai­sen vas­tuu, et­tä näin on.

Käsi sy­dä­mel­lä, jo­kai­nen var­mas­ti ai­ka ajoin jur­put­taa sii­tä, mitä meil­tä tääl­lä puut­tuu. Ei ole lää­kä­rei­tä, ei ole pi­ka­ruo­ka­paik­ko­ja, ei ole kaik­kia har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia, ei ole sitä ei­kä ole tätä. Tar­koi­tuk­sel­la tai tah­to­mat­tam­me jur­put­ta­es­sam­me syö­täm­me nuo­ri­sol­lem­me ta­ri­naa, jos­sa eli­nym­pä­ris­töm­me on pys­tyyn kuih­tu­va syr­jä­ky­lä, jos­ta on syy­tä läh­teä kau­as ja äk­kiä. It­se olem­me tän­ne jä­mäh­tä­neet ja tääl­lä kär­vis­te­lem­me maa­il­man tap­piin. Pe­las­tu­koon ken voi ja vii­mei­nen sam­mut­ta­koon va­lot.

Kes­ki­kar­ja­lai­set nuo­ret saa­vat maa­il­mal­le läh­ties­sään rep­puun­sa hy­vät eväät. Meil­lä on hyvä var­hais­kas­va­tus, pe­ru­so­pe­tus ja mo­nia vaih­to­eh­to­ja myös toi­sen as­teen opin­noil­le. Kes­ki-Kar­ja­las­sa on tur­val­lis­ta elää ja kas­vaa, tääl­lä riit­tää har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia, pää­see ke­sä­töi­hin ja mu­kaan mo­nen­lai­seen toi­min­taan har­joit­te­le­maan vuo­ro­vai­ku­tus- ja työ­e­lä­mä­tai­to­ja. Kes­ki-Kar­ja­lan nuo­ret ovat fik­su­ja, ajat­te­le­vai­sia, yrit­te­li­äi­tä ja lah­jak­kai­ta. Juu­ri sel­lai­sia ih­mi­siä, joi­ta ha­lu­am­me tän­ne elä­mään, työs­ken­te­le­mään ja yrit­tä­mään.

On mer­ki­tys­tä, mil­lai­nen muis­ti­jäl­ki nuo­rel­le jää lap­suu­den ja nuo­ruu­den mai­se­mis­taan ja ko­ke­muk­sis­taan. Vaik­ka tie lä­hes poik­keuk­set­ta vie maa­il­man tuu­liin, saat­taa jon­kun mie­les­sä pa­laa aja­tus ko­ti­seu­dul­le pa­laa­mi­ses­ta myö­hem­min elä­mäs­sä. Ei sam­mu­te­ta sitä pa­loa jur­pu­tuk­sel­la. Ei­kä sam­mu­te­ta nii­tä va­lo­ja­kaan vie­lä, tääl­lä kun ha­lu­taan yhä asua ja elää.

MV

Lisää aiheesta

Kysely