JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
14.4.2022 10.17
Mielipiteet

MIELIPIDE: Kunnanjohtajan valinnasta

Me­nin maa­nan­tai­seen val­tuus­ton­ko­kouk­seen avoi­min mie­lin. Ri­vi­val­tuu­tet­tu­na mi­nul­la oli hy­vin vä­hän taus­ta­tie­toa ha­ki­jois­ta, kuu­lo­pu­hei­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta...

Aja­tuk­se­na­ni oli, et­tä Rääk­ky­lä tar­vit­see ko­ke­neen ja pä­te­vän kun­nan­joh­ta­jan, siis par­haan vaih­to­eh­don, jat­ka­maan Yr­jö Ero­sen an­si­o­kas­ta työ­tä.

Yl­lä­tys oli to­del­la suu­ri, kun yk­kös­si­jal­le ase­te­tun puo­les­ta ei käy­tet­ty yh­tään ai­no­aa pu­heen­vuo­roa! Ku­kaan ei avan­nut suu­taan ker­to­ak­seen, mik­si mei­dän kan­nat­tai­si va­li­ta juu­ri hä­net.

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Timo Paak­ku­nai­sen käyt­tä­mä pu­heen­vuo­ro oli va­kuut­ta­va. Hän oli pa­neu­tu­nut asi­aan te­ke­mäl­lä vah­vaa taus­ta­työ­tä pä­te­vyy­den sel­vit­tä­mi­sek­si. Se rat­kai­si pää­tök­se­ni.

Rei­lu kisa voi­te­taan omaa eh­do­kas­ta nos­ta­mal­la, ei vas­tus­ta­jaa mol­laa­mal­la. Fak­tat ovat ai­na tar­kas­tet­ta­vis­sa.

Näin toi­mii de­mok­ra­tia.

Nyt kun uu­si kun­nan­joh­ta­ja aloit­taa työn­sä, toi­vot­ta­vas­ti mah­dol­li­sim­man pian, niin toi­von, et­tä me an­nam­me hä­nel­le mah­dol­li­suu­den. Tämä tar­koit­taa täyt­tä tu­kea meil­tä kai­kil­ta vas­tuun­kan­ta­jil­ta. Puo­lu­ee­seen kat­so­mat­ta.

Nyt jos kos­kaan tar­vi­taan sitä yh­teen hii­leen pu­hal­ta­mis­ta, jos­ta Rääk­ky­lä on ol­lut kuu­lui­sa. Muu­ten me em­me jat­kos­ta sel­viä.

MER­JA VAIT­TI­NEN (kd.)

Rääk­ky­lä

Lisää aiheesta

Kysely