JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
13.4.2022 14.14
Mielipiteet

MIELIPIDE: Henkisen valmennuksen kurja puoli

Kuin­ka mo­nes­ti olet tör­män­nyt eri­lai­siin lau­sah­duk­siin pa­rem­mas­ta huo­mi­ses­ta? Elä­mä ko­et­te­lee, on­nek­si huo­men­na on pa­rem­pi päi­vä. Jos ei huo­men­na, niin joku kau­nis päi­vä elä­mä voit­taa. Se on si­nus­ta kiin­ni, olet sen ar­voi­nen.

Mo­ti­vaa­ti­o­lau­sah­duk­sil­la on paik­kan­sa, ne an­ta­vat voi­maa jak­saa eteen­päin, kun elä­mä ko­et­te­lee. Ke­tä­pä se ei ko­et­te­li­si?

Hen­ki­set val­men­ta­jat käyt­tä­vät kui­ten­kin usein näi­tä us­ko­muk­siin myy­des­sään si­nul­le pal­ve­luk­si­aan. Ne ovat erään­lai­sia us­ko­muk­sia, joi­den si­säis­tä­mi­nen ei ker­ro mi­tään hen­ki­ses­tä kas­vus­ta. Ei ole re­a­lis­tis­ta aja­tel­la, et­tä huo­men­na on pa­rem­pi päi­vä. Huo­men­na on huo­men­na, to­den­nä­köi­ses­ti hy­vien yö­u­nien jäl­keen si­nul­la on pa­rem­pi päi­vä. Se on re­a­lis­tis­ta.

Ih­mi­set, joil­la on mie­len­ter­vey­son­gel­mia, mah­dol­li­ses­ti trau­ma­ti­soi­tu­nei­ta ja kär­si­vät vai­keis­ta oi­reis­ta, saat­ta­vat hy­vin­kin ko­kea nämä us­ko­muk­set stres­saa­vik­si ja täy­sin saa­vut­ta­mat­to­mik­si. “Kaik­ki on si­nus­ta kiin­ni”. Kyl­lä, moni asia on si­nus­ta kiin­ni, mut­ta on­ko koh­tuul­lis­ta vaa­tia esi­mer­kik­si va­ka­vaa pa­ri­suh­de­vä­ki­val­taa ko­ke­neen ih­mi­sen ole­van enää iki­nä täy­sin eh­jä? Kun ei olo hel­po­ta­kaan mo­neen kuu­kau­teen, vaan rin­taa pu­ris­taa ei­kä unis­ta mei­naa tul­la mi­tään. “Kaik­ki on mi­nus­ta kiin­ni, ne sa­noo”.

Tus­kin. Vä­ki­val­ta tu­ho­aa, ei kas­va­ta. Ih­mi­set, jot­ka ovat ko­ke­neet trau­maat­ti­sen ko­ke­muk­sen, to­den­nä­köi­ses­ti hyö­ty­vät pal­jon enem­män ihan oi­ke­an psy­ko­lo­gin vas­taa­no­tol­la, ei hen­ki­sen val­men­ta­jan toi­voa an­ta­vil­la sa­noil­la. Elä­mä me­nee omal­la pai­nol­laan, älä vaa­di it­sel­tä­si lii­kaa. Älä vaa­di it­sel­tä­si pa­rem­paa huo­mis­ta, huo­men­na on huo­men­na ja sen mu­kaan men­nään. Ei tar­vit­se ol­la suo­rit­ta­mas­sa uro­te­ko­ja vie­lä tä­nään.

MEE­RI KÄH­KÖ­NEN

Lisää aiheesta

Kysely