JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
13.4.2022 14.15
Mielipiteet

MIELIPIDE: Hyvinvointialueen palvelustrategia tarjoaa mahdollisuuden

pelastaa lähipalvelut

Par­hail­laan uu­det alu­e­val­tuu­te­tut val­mis­tau­tu­vat hy­vin­voin­ti­a­lu­een­sa pal­ve­lust­ra­te­gi­an luo­mi­seen. Se on val­tuus­to­kau­den tär­kein teh­tä­vä, kos­ka pal­ve­lust­ra­te­gi­as­sa mää­ri­tel­lään, kuin­ka hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lut tuo­te­taan.

Kan­sa­lais­ten kan­nal­ta tär­kein­tä on, et­tä pal­ve­lut ovat lä­hi­pal­ve­lui­na hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa ja et­tä ne ovat laa­duk­kai­ta sekä ta­lou­del­li­ses­ti tuo­tet­tu­ja. Ny­ky­ti­lan­ne ei an­na ko­vin­kaan mai­rit­te­le­vaa ku­vaa sii­tä, kuin­ka esim. pe­rus­ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lut on ny­ky­ään jär­jes­tet­ty.

Kuin­ka on mah­dol­lis­ta, et­tä esim. Toh­ma­jär­vel­lä lää­kä­ri on ta­vat­ta­vis­sa vain kol­me­na päi­vä­nä vii­kos­sa? Rääk­ky­läs­sä ti­lan­ne on yh­tä on­ne­ton. Li­säk­si pe­rus­ter­vey­den­huol­lon vuo­de­o­sas­to­ja su­pis­te­taan ja sul­je­taan sa­mal­la, kun eri­kois­sai­raan­hoi­don toi­min­ta kär­sii, kos­ka po­ti­lai­ta ei voi­da ko­tiut­taa.

Kuin­ka on mah­dol­lis­ta, et­tä ai­kai­sem­min Toh­ma­jär­vel­lä oli vii­si lää­kä­riä ja Rääk­ky­läs­sä 2 lää­kä­riä? Kun­tien kus­tan­nuk­set ei­vät kui­ten­kaan ole ai­na­kaan vä­hen­ty­neet. Pi­kem­min­kin päin­vas­toin. Pal­ve­lut vä­he­ne­vät ja hin­ta nou­see.

Ko­ko­nai­suu­te­na hom­ma ei vai­ku­ta jär­ke­väl­tä asi­oi­den hoi­dol­ta.

On­nek­si sote-lain­sää­dän­tö edel­lyt­tää jat­kos­sa, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lue jou­tuu seu­raa­maan sote-pal­ve­lu­jen­sa to­del­li­sia kus­tan­nuk­sia ja tuot­ta­vuut­ta. Ja näin myös ver­tai­le­maan eri pal­ve­lu­jen­tuot­ta­jia.

Tämä vaa­tii jul­ki­sel­ta pal­ve­lu­jen­tuot­ta­jal­ta avoi­muut­ta. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een val­tuu­tet­tu­jen tu­lee tar­koin tie­tää jul­ki­ses­ti tuo­tet­tu­jen pal­ve­lu­jen kus­tan­nus­ra­ken­ne.

Tämä mah­dol­lis­taa jat­kos­sa pal­ve­lu­jen­tuot­ta­jien ver­tai­lun ja näin myös va­lit­se­maan ko­ko­nais­val­tai­ses­ti par­haim­man ta­van tuot­taa pal­ve­lu­ja. Esi­mer­kik­si, mit­kä ovat Rääk­ky­län, Toh­ma­jär­ven ja mo­nen muun kun­nan ter­veys­pal­ve­lu­jen to­del­li­set kus­tan­nuk­set ja voi­si­ko sa­moil­la tai mah­dol­li­ses­ti pie­nem­mil­lä kus­tan­nuk­sil­la saa­da pa­rem­mat pal­ve­lut. Us­kon, et­tä näin toi­mien, yh­teis­työs­sä yri­tys­ten ja jär­jes­tö­jen kans­sa, hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­lam­me voi­daan tur­va­ta riit­tä­vät ter­veys­pal­ve­lut.

TA­PIO HÄ­MÄ­LÄI­NEN

Alu­e­val­tuu­tet­tu

Ter­veys­kes­kus­lää­kä­ri

Rääk­ky­län kun­nan­val-

tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja

Kun­nal­lis­neu­vos

Lisää aiheesta

Kysely