JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
4.4.2022 15.13
Mielipiteet

MIELIPIDE: Hirveät taimikot

Ku­lu­va tal­vi on ol­lut pit­kä ja pak­su­lu­mi­nen. Tääl­lä Värt­si­läs­sä on ha­vain­to­ja teh­ty myös poik­keuk­sel­li­sen run­sais­ta hir­vi­lau­mois­ta, ja yh­dis­tet­ty­nä pit­kään tal­veen, voi yh­tä­lö ol­la erit­täin har­mil­li­nen met­sä­no­mis­ta­jal­le.

Olen nyt han­ki­kan­non ai­kaan teh­nyt ha­vain­to­ret­kiä hir­vi­lai­tu­mil­le use­am­paan osoit­tee­seen Värt­si­län alu­eel­la, ja on to­det­ta­va, et­tä hir­vet ovat saa­neet poik­keuk­sel­li­sen pal­jon va­hin­koa ai­kaan eri puo­lil­la alu­et­ta. Us­ko­ak­se­ni näis­tä tu­lee myös poik­keuk­sel­li­sen pal­jon yh­tey­de­not­to­ja met­sä­kes­kuk­seen ja met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­seen. Ar­vi­oi­ta­vaa tu­lee ole­maan pal­jon.

Eri ta­ho­jen kans­sa kes­kus­tel­tu­a­ni, vai­kut­taa sil­tä, et­tä hir­viä on poik­keuk­sel­li­sen pal­jon eri­tyi­ses­ti ra­jan pin­nas­sa, Py­hä­jär­ves­tä Hoi­lo­laan saak­ka, eh­kä 15- 20 km le­vey­del­lä si­sä­maa­han päin.

Met­sä­no­mis­ta­jien kan­nat­taa nyt käyt­tää olo­suh­de hy­väk­seen, ja käy­dä tar­kis­ta­mas­sa tai­mi­koi­den tila kan­ta­van han­gen pääl­tä. Jos vai­kut­taa sil­tä, et­tä hir­vet ovat tai­mi­kois­sa mel­las­ta­neet, niin va­hin­ko kan­nat­taa myös tar­kas­tut­taa am­mat­ti­lai­sil­la. Tä­hän löy­tyy Met­sään.fi -pal­ve­lus­ta help­po ne­tis­sä täy­tel­tä­vä lo­ma­ke.

Hir­vi­tu­hot kor­va­taan, jos eh­dot täyt­ty­vät. Ja joka ta­pauk­ses­sa nämä va­hin­got vai­kut­ta­vat tu­le­vai­suu­den hir­ven kaa­to­lu­pien mää­riin. Met­sä­no­mis­ta­jal­la on vä­hän­lai­ses­ti mui­ta vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sia eh­käis­tä hir­vi­va­hin­ko­ja, kuin vuok­ra­ta maan­sa met­säs­tyk­sel­le, ja il­moit­taa va­hin­gois­ta.

MIKA PII­ROI­NEN

Värt­si­lä

Lisää aiheesta

Kysely