JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kesäloma ei ole enää ainoa aika, jolloin vapaa-ajan asukkaat nauttivat maaseudun rauhasta vaan mökkeily on usein ympärivuotista. Kuvituskuva.

Kesäloma ei ole enää ainoa aika, jolloin vapaa-ajan asukkaat nauttivat maaseudun rauhasta vaan mökkeily on usein ympärivuotista. Kuvituskuva.

Riitta Hakulinen

6.4.2022 6.50
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Mökkeily mahdollistaa monipaikkaisuuden

Ny­kyi­sin ei voi pu­hua enää vain ke­sä­a­suk­kais­ta vaan oi­ke­am­pi ter­mi ovat ym­pä­ri­vuo­ti­set va­paa-ajan asuk­kaat.

Mo­ni­paik­kai­suus on muo­dos­tu­nut ko­ro­na-ajan myö­tä uu­dek­si nor­maa­lik­si, ja yhä use­am­pi mök­ki on myös etä­työ­paik­ka. Mö­kil­lä ha­lu­taan oleil­la myös työ­ar­jen lo­mas­sa, sil­lä mi­kä­pä sen mu­ka­vam­paa kuin pää­kau­pun­ki­seu­dun ruuh­kien si­jaan suun­na­ta työ­päi­vän lo­mas­sa len­kil­le luon­non rau­haan.

Va­paa-ajan mo­ni­paik­kai­suus on Suo­mes­sa erit­täin suur­ta ja se nä­kyy mei­dän­kin seu­dul­la. Mo­bii­li­da­taan pe­rus­tu­van tut­ki­muk­sen myö­tä tie­de­tään, et­tä Kes­ki-Kar­ja­las­sa on jat­ku­vas­ti pai­kal­la enem­män po­ruk­kaa kuin mitä vä­ki­lu­vun mu­kaan pi­täi­si ol­la.

Eh­kä kai­kis­ta hur­jin esi­merk­ki täs­tä on ju­han­nuk­sen seu­tu Rääk­ky­läs­sä. Pi­tä­jäs­sä pi­täi­si vä­ki­lu­vun mu­kaan ol­la pa­ri­tu­hat­ta asu­kas­ta, mut­ta mo­bii­li­da­tan pe­rus­teel­la vii­me ke­si­nä mit­tu­maa­ri­na kun­nas­sa oles­ke­li 9 000 ih­mis­tä. Jopa hel­mi-, loka- ja mar­ras­kuus­sa, jol­loin vä­ki­mää­rä on vä­him­mil­lään pi­tä­jäs­sä, kun­nas­sa on sa­to­ja ih­mi­siä enem­män kuin mitä vä­ki­lu­ku ker­too. Lu­ke­mat ovat sa­man­suun­tai­sia Ki­teel­lä­kin.

Va­paa-ajan asuk­kaat ovat mer­kit­tä­viä myös elin­voi­man kan­nal­ta, sil­lä hei­dän mu­ka­naan tu­lee os­to­voi­maa. Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan seu­tu­kun­nal­la on noin 5000 mök­kiä, joi­den omis­ta­jis­ta noin 3400 asuu seu­dun ul­ko­puo­lel­la. He ovat tot­tu­neet käyt­tä­mään pal­ve­lu­ja, ja ai­kaa­kin on niin it­sen­sä hem­mot­te­luun, kult­tuu­ri­rien­toi­hin ja vaik­ka­pa koi­ran trim­mauk­seen. Pal­ve­lut ovat tääl­lä usein myös edul­li­sem­pia kuin ko­ti­paik­ka­kun­nal­la, jo­ten mik­si­pä nii­tä ei käyt­täi­si. Use­am­pi pie­ny­rit­tä­jä on mai­nin­nut, et­tä mök­ki­läi­set ovat nä­ky­vä osa asi­a­kas­kun­taa.

Rau­ta­kau­pat ovat oma lu­kun­sa; heil­le mök­ki­läi­set ovat suo­ras­taan elin­tär­kei­tä ke­sä­se­son­gis­sa. Hii­pu­vaan yh­dis­tys­toi­min­taan va­paa-ajan asuk­kail­la voi­si ol­la an­net­ta­vaa, mikä li­säi­si myös yh­tei­söl­li­syyt­tä.

Sy­dän­kar­ja­la tar­vit­see mök­kei­li­jöi­tän­sä va­ki­tuis­ten asuk­kai­den li­säk­si, sil­lä yh­des­sä ra­ken­nam­me seu­dun elin­voi­maa. Toi­vot­ta­vas­ti kak­sois­kun­ta­lai­suus jos­kus to­teu­tui­si. Kun elä­mä ja­kau­tuu yhä enem­män koti- ja mök­ki­paik­ka­kun­nan vä­lil­le, toi­si kak­sois­kun­ta­lai­suus jous­toa pal­ve­lui­den käy­tet­tä­vyy­teen. Li­sä­eu­rot ei­vät pa­hit­teek­si oli­si kun­tien val­ti­o­no­suuk­siin­kaan ja jul­kis­ten pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­seen, jois­ta esi­mer­kik­si kir­jas­toa mök­ki­läi­set ak­tii­vi­ses­ti jo käyt­tä­vät.

Päi­vi Lie­vo­nen

Lisää aiheesta

Kysely