JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
30.3.2022 3.05
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Elinvoimainen media-ala on osa lehdistönvapautta

Hyök­käys­so­taa käy­vä Ve­nä­jä on hyö­kän­nyt myös jour­na­lis­te­ja ja va­paa­ta tie­don­vä­li­tys­tä vas­taan. Kan­sain­vä­li­set jour­na­lis­tit ovat jou­tu­neet pois­tu­maan Ve­nä­jäl­tä, kos­ka ra­por­toin­ti siel­tä on käy­tän­nös­sä mah­do­ton­ta. Ky­sy­mys kuu­luu, mil­lai­sis­sa olo­suh­teis­sa vii­mei­set­kin va­paa­ta sa­naa puo­lus­ta­vat, ah­taal­le aje­tut toi­mit­ta­jat Ve­nä­jäl­lä nyt työs­ken­te­le­vät?

Yl­lä ole­va on ää­rie­si­merk­ki sii­tä, mitä ta­pah­tuu, kun va­paan tie­don­vä­li­tyk­sen rip­peet­kin on hei­tet­tään ro­mu­kop­paan.

Poh­jois­mais­sa ja Suo­mes­sa olem­me saa­neet naut­tia va­paas­ta tie­don­vä­li­tyk­ses­tä, mut­ta mo­net mer­kit viit­taa­vat sii­hen, et­tä meil­lä­kään leh­dis­tön­va­paus ei ole it­ses­tään­sel­vyys.

Kan­sain­vä­li­sen Toi­mit­ta­jat il­man ra­jo­ja -jär­jes­tö jul­kai­see vuo­sit­tain huh­ti­kuun lo­pul­la leh­dis­tön­va­pau­sin­dek­sin. Vuo­si sit­ten jul­kais­tun in­dek­sin mu­kaan Poh­jois­maat oli­vat kär­jes­sä. Leh­dis­tön­va­pau­den ti­lan­ne on kui­ten­kin huo­non­tu­nut ym­pä­ri maa­il­maa, eri­to­ten Eu­roo­pas­sa. Mi­ten suun­taus jat­kuu, näh­dään, kun pian jul­kais­taan uu­si leh­dis­tön­va­pau­sin­dek­si.

Suo­mi pu­to­si leh­dis­tön­va­pau­den kär­ki­maan pal­lil­ta vii­si vuot­ta sit­ten. Me­ne­tim­me kär­ki­pai­kan, kos­ka Suo­mes­sa­kin toi­mit­ta­jia uh­kail­laan, häi­ri­tään ja haas­te­taan oi­keu­teen.

Pai­kal­lis­leh­det­kään ei­vät elä leh­dis­tön­va­pau­den suh­teen lin­tu­ko­dos­sa. Suo­mes­ta löy­tyy usei­ta esi­merk­ke­jä, mis­sä pai­kal­lis­me­di­a­kin on jou­tu­nut vai­keuk­siin alu­een­sa vai­kut­ta­jien epä­miel­lyt­tä­vä­nä ko­ke­man uu­ti­soin­nin ta­kia.

Va­paa­ta tie­don­vä­li­tys­tä voi­vat vaa­ran­taa myös nor­maa­lis­ta ar­jes­ta nou­se­vat asi­at, ku­ten so­si­aa­li­nen me­dia ja ylei­nen ta­lous­ti­lan­ne.

Leh­dis­tön­va­pau­sin­dek­sin mu­kaan so­si­aa­li­nen me­dia vai­kut­taa Suo­men me­di­aan kah­del­la ta­val­la: ne vie­vät mai­nos­tu­lot toi­mi­te­tul­ta me­di­al­ta ja sa­mal­la tar­jo­a­vat alus­tan di­sin­for­maa­ti­ol­le ja sen ja­ka­mi­sel­le.

Ylei­nen hin­ta­ta­son nou­su on tuo­nut en­tis­tä tär­ke­äm­mäk­si ta­lou­del­lis­ten toi­min­ta­e­del­ly­tys­ten tur­vaa­mi­sen va­paal­le tie­don­vä­li­tyk­sel­le. Kus­tan­nu­sa­lan jär­jes­töt ve­to­si­vat maa­lis­kuun puo­li­vä­lis­sä hal­li­tuk­seen suo­ma­lais­ten lu­ke­mi­sen ve­ro­tuk­sen ke­ven­tä­mi­sek­si. Kus­tan­ta­jien ja te­ki­jöi­den lii­tot esit­tä­vät sa­no­ma­leh­tien, ai­ka­kaus­leh­tien ja kir­jo­jen ar­von­li­sä­ve­ron alen­ta­mis­ta nol­laan heti, kun se tu­lee EU:n pää­tök­sen mu­kai­ses­ti mah­dol­li­sek­si.

Ve­too­muk­sen taus­to­ja sel­vit­tä­es­sään Me­di­a­lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Juk­ka Holm­berg to­te­si elin­voi­mai­sen me­dia-alan tuot­ta­van mit­taa­mat­to­man ar­vok­kai­ta po­si­tii­vi­sia yh­teis­kun­nal­li­sia vai­ku­tuk­sia. Luo­tet­ta­van tie­don tuot­ta­mi­nen suo­ma­lai­sil­le on nyt en­tis­tä­kin tär­ke­äm­pää.

Sa­mas­sa yh­tey­des­sä Jour­na­lis­ti­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Han­ne Aho pai­not­ti sa­nan­va­pau­den ja riip­pu­mat­to­man tie­don­vä­li­tyk­sen ole­van de­mok­ra­ti­an pe­rus­ta. Tämä ai­ka on osoit­ta­nut, et­tä nii­den puut­tu­es­sa voi­daan val­heel­li­sel­la tie­dol­la ja pro­pa­gan­dal­la saa­da jopa ko­ko­nais­ten kan­sa­kun­tien mie­liä muo­kat­tua.

K.S.

Lisää aiheesta

Kysely