JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23.3.2022 7.48
Mielipiteet

MIELIPIDE: Ylimääräiset indeksi­tar­kis­tukset eläkkeensaajille ovat nyt välttämättömiä

Hal­li­tus il­moit­ti 18.3. lin­jauk­sis­taan kos­kien mää­rä­ai­kai­sia täs­mä­toi­mia, joil­la vas­ta­taan ener­gi­an hin­to­jen nou­suun. Vä­lit­tö­mät toi­met koh­den­net­tiin pal­kan­saa­jil­le työ­mat­ka­vä­hen­nyk­sen pa­ran­ta­mi­seen sekä maa­ta­lou­teen va­paut­ta­mal­la tuo­tan­to­ra­ken­nuk­sia kiin­teis­tö­ve­ros­ta mää­rä­a­jak­si. Jul­ki­suu­des­sa ol­lei­den tie­to­jen mu­kaan li­sä­toi­mia on tu­los­sa ai­na­kin maa­ta­lou­del­le ja kul­je­tus­puo­lel­le.

Elä­ke­jär­jes­töt ovat yh­des­sä ja erik­seen il­moit­ta­neet pi­tä­vän­sä pää­tös­tä epä­oi­keu­den­mu­kai­se­na maam­me eläk­keen­saa­jil­le ja vaa­ti­neet hal­li­tuk­sel­ta myös heil­le suun­nat­tu­ja täs­mä­toi­mia. So­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Han­na Sark­ki­sen te­ke­mä esi­tys yli­mää­räi­ses­tä kan­sa­ne­lä­kein­dek­sin ko­ro­tuk­ses­ta on nyt enem­män kuin ter­ve­tul­lut.

Hel­mi­kuus­sa ylei­nen inf­laa­tio oli Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan 4,5 pro­sent­tia. Asi­an­tun­ti­jat ovat ar­vi­oi­neet, et­tä maa­lis­kuus­sa hin­nat tu­le­vat nou­se­maan yli vii­si pro­sent­tia vuo­den ta­kai­seen ver­rat­tu­na. Eni­ten ny­kyi­ses­sä ti­lan­tees­sa on hä­vi­ä­mäs­sä oma­ko­ti­ta­los­sa asu­va, säh­köl­lä tai öl­jyl­lä ko­ti­aan läm­mit­tä­vä au­toi­li­ja, jol­la ko­ti­ta­lou­den inf­laa­tio voi nous­ta maa­lis­kuus­sa jopa kym­me­neen pro­sent­tiin. Li­säk­si asi­an­tun­ti­ja-ar­vi­oi­den mu­kaan ruo­an hin­nan odo­te­taan nou­se­van tänä vuon­na vii­des­tä kym­me­neen pro­sent­tia. Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­lä on ar­vi­oi­nut, et­tä Suo­mes­sa ruo­kaan me­nee vas­te­des jopa vii­den­nes tu­lois­ta, kun nyt tuo osuus on 11 pro­sent­tia.

Edel­lä mai­nit­tu inf­laa­ti­o­ke­hi­tys is­kee nyt eri­tyi­sen pa­has­ti pie­ni- ja kes­ki­tu­lois­ten kan­sa­lais­ten kuk­ka­roon, sil­lä hei­dän tu­lois­taan suh­teel­li­ses­ti suu­rin osa hu­pe­nee juu­ri noi­den kal­tai­siin pa­kol­li­siin me­noi­hin. Ti­lan­ne on siis oleel­li­ses­ti pa­hen­tu­nut tuon hal­li­tuk­sen edel­li­sen pää­tök­sen jäl­keen. Eläk­keen­saa­jien­kin ti­lan­net­ta on hal­li­tuk­sen nyt pak­ko tar­kas­tel­la uu­del­leen. Lii­an moni uh­kaa jou­tua ti­lan­tee­seen, jos­sa pi­tää päät­tää ja teh­dä va­lin­to­ja sen suh­teen, et­tä läm­mit­tää­kö asun­to­aan, syö­kö lääk­keen­sä vai os­taa­ko ruo­kaa. Nyt jos kos­kaan tar­vi­taan konk­reet­ti­sia tu­ki­toi­mia.

Eläk­keen­saa­jien Kes­kus­lii­ton Poh­jois-Kar­ja­lan pii­ri kan­nat­taa läm­pi­mäs­ti mi­nis­te­ri Sark­ki­sen te­ke­mää esi­tys­tä kan­sa­ne­lä­kein­dek­siin to­teu­tet­ta­vas­ta yli­mää­räi­ses­tä in­dek­si­tar­kis­tuk­ses­ta ja vaa­tii sen to­teut­ta­mis­ta mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti.

Li­säk­si esi­täm­me, et­tä maas­sam­me ote­taan käyt­töön vä­li­ai­kai­ses­ti me­net­te­ly, jos­sa työ­e­läk­kei­den in­dek­si­tar­kis­tuk­set teh­dään kah­des­ti vuo­des­sa. Täl­lai­nen käy­tän­tö oli voi­mas­sa vuo­si­na 1977-1984, jol­loin kes­kei­sin syy asi­aan oli 1970-lu­vun al­ku­puo­lel­la öl­jyk­rii­sin seu­rauk­se­na val­loil­leen pääs­syt inf­laa­tio. In­dek­si­ko­ro­tus työ­e­läk­kei­siin teh­täi­siin vuo­den­vaih­teen li­säk­si hei­nä­kuun 1. päi­vä­nä, jol­loin tar­kis­tuk­sen mää­rä oli­si kak­si­vii­de­so­saa (40 %) seu­raa­van vuo­den­vaih­teen ar­vi­oi­dus­ta in­dek­si­tar­kis­tuk­ses­ta.

Kan­sa­ne­läk­kei­siin teh­tä­vä yli­mää­räi­nen ta­so­ko­ro­tus sekä esit­tä­mäm­me mal­li työ­e­läk­kei­den ko­ro­tuk­sek­si aut­tai­si­vat elä­ke­läis­ten elä­mää elin­kus­tan­nus­ten no­pe­as­ti nous­tes­sa. Työ­e­läk­kei­den osal­ta se ei juu­ri­kaan toi­si li­sä­kus­tan­nuk­sia. Tänä vuon­na elä­ke­me­no li­sään­tyi­si mut­ta se pie­ne­ni­si vas­taa­vas­ti en­si vuon­na, kos­ka seu­raa­van vuo­den­vaih­teen in­dek­si­ko­ro­tus oli­si nor­maa­lia pie­nem­pi. Vaa­dim­me, et­tä lain­sää­dän­nön val­mis­te­lu ja toi­meen­pa­no edel­lä mai­nit­tu­jen in­dek­si­tar­kis­tus­ten to­teut­ta­mi­sek­si tu­lee käyn­nis­tää vä­lit­tö­mäs­ti.

Päi­väys 21.03.2022

Eläk­keen­saa­jien Kes­kus­lii­ton Poh­jois-Kar­ja­lan pii­ri ry.

TOI­VO PY­KÄ­LÄI­NEN

pu­heen­joh­ta­ja

Lisää aiheesta

Kysely