JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23.3.2022 9.40
Mielipiteet

Kiteeläisenkin on hyvä osata ruotsia

Ylä­as­teel­la ja lu­ki­os­sa ruot­sin opis­ke­lu ei kiin­nos­ta­nut tip­paa­kaan. Ai­ne oli heit­tä­mäl­lä to­dis­tuk­se­ni huo­noim­mal­la ar­vo­sa­nal­la va­rus­tet­tu. Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­sa­kin kie­li ai­heut­ti har­mai­ta hiuk­sia. Tun­tui, et­tä kuul­lun ym­mär­tä­mi­nen oli enem­män­kin lot­to­ri­vin täyt­tä­mis­tä kuin oi­ke­aa osaa­mis­ta.

Aja­tuk­sis­sa pyö­ri, et­tä mi­hin ih­mee­seen minä itä­suo­ma­lai­nen ruot­sia tar­vit­si­sin? On­han Suo­mi toki kak­si­kie­li­nen maa, mut­ta kuin­ka usein tois­ta ko­ti­mais­ta kiel­tä muka tar­vit­see? Esi­mer­kik­si vaik­ka sii­hen, et­tä pää­tyy opis­ke­le­maan ky­sei­sel­lä kie­lel­lä toi­sel­le puo­lel­le Suo­mea poh­jois­mai­seen erä­o­pas­kou­lu­tuk­seen.

Kou­lu­tuk­sen alus­sa käy­des­sä­ni kes­kus­te­lu­ja kurs­sil­la­ni ole­vien suo­men­ruot­sa­lais­ten kans­sa eng­lan­nik­si tun­sin olo­ni ker­ras­saan ty­pe­räk­si. Täs­sä me olem­me mo­lem­mat omas­sa ko­ti­maas­sam­me, kui­ten­kin vail­la yh­teis­tä äi­din­kiel­tä, jota voi­sim­me mo­lem­mat pu­hua ja ym­mär­tää su­ju­vas­ti.

Ja voi kuin­ka vii­me syk­sy­nä toi­voin­kaan, et­ten oli­si nuk­ku­nut suu­rin­ta osaa lu­ki­on ruot­sin op­pi­tun­neis­ta­ni. He­reil­lä olo­ni oli­si eh­kä mah­dol­lis­ta­nut sen, et­tä oli­sin voi­nut osal­lis­tua en­sim­mäis­ten opis­ke­lu­kuu­kau­sien ai­ka­na kes­kus­te­lui­hin muu­ten­kin kuin sa­no­mal­la: "int­res­sant". Hy­myl­lä ja nau­rul­la pää­see toki pit­käl­le, mut­ta sii­nä vai­hees­sa, kun ope­tel­laan eri­lai­sia ylä­köy­si­ank­ku­rei­ta tai lu­mi­tur­val­li­suut­ta ruot­sik­si, oli­si hyvä oma­ta hie­man laa­jem­pi sa­na­va­ras­to.

Tie­sin Out­door Aca­de­myyn ha­kies­sa­ni hyp­pää­vä­ni ui­ma-al­taan sy­vään pää­tyyn. Si­säi­sen mo­ti­vaa­ti­on myö­tä ruot­sin kie­len op­pi­mi­nen on kui­ten­kin su­ju­nut yl­lät­tä­vän hy­vin. Kun suu­rin haas­te eli pel­ko pu­hua it­sel­le vie­ras­ta kiel­tä, on se­lä­tet­ty, pää­see op­pi­mi­nen uu­del­la ta­val­la len­toon.

Nyt suo­men­ruot­sa­lai­nen ys­tä­vä­ni ja minä olem­me­kin roh­kais­tu­neet. Hän pu­huu mi­nul­le suo­mea ja minä hä­nel­le ruot­sia. Vä­lil­lä kum­pi­kaan ei ym­mär­rä höy­kä­sen pö­läys­tä toi­sen pu­hees­ta. Eri­tyi­ses­ti jos ereh­dyn vään­tä­mään mur­ret­ta ki­tee­läi­sit­täin. Täl­löin sel­vi­äm­me kui­ten­kin ti­lan­tees­ta eng­lan­nil­la tai pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa pan­to­mii­mil­la. Tär­kein­tä on kui­ten­kin, et­tä teem­me par­haam­me käyt­tääk­sem­me it­sel­lem­me hei­kom­pia kie­liä ja op­pi­ak­sem­me toi­sil­tam­me.

Vaik­ka op­pi­mi­nen on mah­dol­lis­ta myös ai­kui­se­na, kan­nus­tan sil­ti kaik­kia ruot­sin tun­nil­la nuk­ku­via kes­tä­mään he­reil­lä. Vaik­ka aa­mun en­sim­mäi­sel­lä tun­nil­la toi­sen ko­ti­mai­sen kie­len opis­ke­lu saat­taa jos­ta­kus­ta tun­tua tur­hal­ta, ei se sitä kui­ten­kaan ole.

Roo­sa Sal­li­nen

Lisää aiheesta

Kysely