JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
17.3.2022 8.10
Uutiset

Rantakentän huoltorakennuksen remontti valmis ensi kuussa

KI­TEE

Jou­ko Väis­tö

Mar­ras­kuun puo­li­vä­lis­sä al­ka­nut Ran­ta­ken­tän huol­to­ra­ken­nuk­sen re­mont­ti on eden­nyt lop­pu­suo­ral­le. Ko­ti­jouk­ku­een pu­ku­huo­ne­ti­lo­jen osal­ta ol­laan jo kalk­ki­vii­voil­la. Ne pääs­tään ot­ta­maan käyt­töön en­si kuun al­kuun men­nes­sä. Muil­ta osin re­mont­ti val­mis­tuu huh­ti­kuun ai­ka­na.

Re­mon­tin alus­ta läh­tien aja­tuk­se­na on ol­lut, et­tä uu­sis­sa ti­lois­sa tul­laan jär­jes­tä­mään avoi­mien ovien päi­vä, jol­loin kun­ta­lai­set pää­se­vät laa­jal­ti tu­tus­tu­maan Ran­ta­ken­täl­lä teh­tyi­hin uu­dis­tuk­siin.

Tark­ka päi­vä­mää­rä ei ole vie­lä tie­dos­sa, mut­ta toi­veis­sa on, et­tä se ajoit­tui­si lä­hel­le pe­sis­kau­den al­kua, Ki­teen kau­pun­gin tek­ni­nen joh­ta­ja Kari Si­po­nen pal­jas­taa.

Uut­ta ti­laa kah­teen ker­rok­seen

Ran­ta­ken­tän nel­jäs ra­ken­nus­vai­he kä­sit­tää huol­to- ja toi­mis­to­ra­ken­nuk­sen laa­jen­nuk­sen ja sa­nee­rauk­sen. Uut­ta ti­laa tu­lee sekä ylä- et­tä ala­ker­taan.

Ylä­ker­ras­sa uu­det ti­lat si­joit­tu­vat en­tis­ten kuu­lut­ta­mo­ti­lo­jen kum­mal­le­kin puo­lel­le. Ky­tän­nie­men puo­lel­la uut­ta ti­laa on 25 ne­li­ön ver­ran.

Suu­rin ulos­päin nä­ky­vä ra­ken­teel­li­nen muu­tos on ra­ken­nuk­sen kau­pun­gin­puo­lei­ses­sa osas­sa. Ai­em­min ko­ti­jouk­ku­een pu­ku­huo­neen ylä­puo­lel­la ol­lee­seen tyh­jään ul­lak­ko­ti­laan val­mis­tuu mo­ni­toi­mi­ti­la, jon­ka ava­ris­ta ik­ku­nois­ta avau­tuu lois­ta­va nä­kö­a­la koko kent­tä­a­lu­eel­le.

Remontin yhteydessä kuuluttamon vieressä ollut tyhjä ullakkotila saadaan hyötykäyttöön. Siihen valmistuu 75 neliön suuruinen monitoimitila, jonka ikkunoista avautuu loistava näköala koko kenttäalueelle, yrittäjä Jukka-Pekka Immonen esittelee.

Remontin yhteydessä kuuluttamon vieressä ollut tyhjä ullakkotila saadaan hyötykäyttöön. Siihen valmistuu 75 neliön suuruinen monitoimitila, jonka ikkunoista avautuu loistava näköala koko kenttäalueelle, yrittäjä Jukka-Pekka Immonen esittelee.

Jouko Väistö

Puit­teil­taan uu­si 75 ne­li­ön tila so­pii mai­ni­os­ti pa­la­ve­rien ja kut­su­vie­ras­ti­lai­suuk­sien pi­to­pai­kak­si.

Mo­ni­toi­mi­ti­las­sa on myös in­va-wc. Pyö­rä­tuo­lil­la liik­ku­via pal­ve­le­van por­ras­kii­pi­jän han­kin­ta on täl­lä het­kel­lä kil­pai­lu­tus­vai­hees­sa.

Ylä­ker­ran kuu­lut­ta­mo- ja tuo­ma­ri­ti­lat säi­ly­vät en­ti­sel­lä pai­kal­laan. Ra­ken­ta­jien kät­ten jäl­ki näis­sä­kin ti­lois­sa toki nä­kyy. Kum­pi­kin huo­ne saa re­mon­tin yh­tey­des­sä sei­niin­sä uu­den maa­li­pin­nan.

Pu­ku­kop­pien pai­kat vaih­tu­vat

Ala­ker­ras­sa koti- ja vie­ras­jouk­ku­een pu­ku­kop­pien pai­kat vaih­tu­vat. Kun ai­em­min ko­ti­jouk­kue on pi­tä­nyt ma­jaan­sa ken­täl­tä kat­sot­tu­na oi­ke­an­puo­lei­ses­sa pu­ku­huo­nees­sa, saa se jat­kos­sa käyt­töön­sä va­sem­man­puo­lei­sen huo­neen.

Sa­mal­la jouk­ku­een huol­ta­mi­nen hel­pot­tuu, kun pu­ku­huo­neen yh­tey­teen saa­daan uu­det pyy­kin­pe­su- ja kui­vaus­ti­lat.

Huol­ta­mi­nen hel­pot­tuu myös ki­os­ki­toi­min­nan osal­ta. Ki­os­keil­le­kin tu­lee ala­ker­taan uu­si huol­to­ti­la.

Ala­ker­ran ylei­sö­ves­soi­hin ei tule ra­ken­teel­li­sia muu­tok­sia. Re­mon­tin vai­ku­tuk­set nä­ky­vät niis­sä uu­si­na pin­toi­na ja ve­si­ka­lus­tei­na.

Kaik­ki­nen­sa ves­sa­ti­lat mo­nin­ker­tais­tu­vat, kun re­mon­tin yh­tey­des­sä kat­so­moi­den al­le tu­lee kol­me sa­ni­teet­ti­kont­tia. Kak­si niis­tä tu­lee kak­kos- ja yk­si kol­mos­puo­lel­le. Ves­so­jen li­säk­si toi­ses­sa kak­kos­puo­len kon­tis­sa on in­va-wc ja las­ten­hoi­to­huo­ne.

Ki­os­ki­toi­min­nan jär­jes­te­lyt ovat täs­sä vai­hees­sa mie­tin­tä­mys­sys­sä. Lo­pul­li­set rat­kai­sut teh­dään yh­teis­työs­sä Ki­teen Pal­lon kans­sa, Kari Si­po­nen ker­too.

Nämä pukuhuonetilat tulevat kotijoukkueen käyttöön. Kiteen Pallon kanssa on sovittu, että ne valmistuvat ensi kuun alkuun mennessä.

Nämä pukuhuonetilat tulevat kotijoukkueen käyttöön. Kiteen Pallon kanssa on sovittu, että ne valmistuvat ensi kuun alkuun mennessä.

Jouko Väistö

Huol­to­ra­ken­nuk­sen re­mon­tin kus­tan­nu­sar­vio on noin 400 000 eu­roa. Las­ku ei jää ko­ko­naan Ki­teen kau­pun­gin mak­set­ta­vak­si, sil­lä hank­kee­seen tu­lee val­ti­ol­ta tu­kea 80 000 eu­roa lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­sen mää­rä­ra­hois­ta.

Re­mon­tin to­teu­tuk­ses­ta vas­taa toh­ma­jär­ve­läi­nen Ra­ken­nus­suun­nit­te­lu Im­mo­nen Oy, joka ai­em­min ura­koi myös Ran­ta­ken­tän kat­so­mot.

Yrit­tä­jä Juk­ka-Pek­ka Im­mo­sen mu­kaan re­mont­ti on su­ju­nut kai­kin puo­lin on­gel­mit­ta. Töis­sä on koko tal­vi­kau­den ol­lut seit­se­män työn­te­ki­jää ja kak­si har­joit­te­li­jaa.

Ran­ta­ken­tän kat­so­moi­den ra­ken­ta­mi­nen ja huol­to­ra­ken­nuk­sen re­mont­ti ovat Im­mo­sen per­hey­ri­tyk­sel­le jo toi­nen iso han­ke Ki­teel­lä, sil­lä muu­ta­ma vuo­si sit­ten se ra­ken­si Ki­teen uu­den pa­lo­a­se­man.

– Ne mo­lem­mat ovat ol­leet meil­le tär­kei­tä re­fe­rens­se­jä mm. vii­me vii­kol­la var­mis­tu­neen Ou­ne­van laa­jen­nuk­sen han­kin­nas­sa, Im­mo­nen iloit­see.

Lisää aiheesta

Kysely