JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
19.12.2013 14.54
Talous

Kiteen Seudun Osuuspankin yt-neuvotteluprosessi päättyi

Ki­teen Seu­dun Osuus­pan­kin uu­del­leen­jär­jes­te­ly- ja te­hos­ta­mi­soh­jel­maan kuu­lu­nut, kaik­kia hen­ki­lös­tö­ryh­miä ja kaik­kia työ­suh­tei­ta kos­ke­nut yh­teis­toi­min­ta­lain mu­kai­nen neu­vot­te­lup­ro­ses­si on päät­ty­nyt.

– Yt-neu­vot­te­lut su­jui­vat hy­väs­sä ja ra­ken­ta­vas­sa hen­ges­sä, mis­tä on an­net­ta­va neu­vot­te­luun osal­lis­tu­neil­le ja koko hen­ki­lös­töl­le suu­ret kii­tok­set, sa­noo Ki­teen Seu­dun Osuus­pan­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja Ari Kar­ha­pää.

Neu­vot­te­lu­jen tu­lok­se­na Ki­teen Seu­dun Osuus­pank­ki vä­hen­tää yh­teen­sä 9 työ­paik­kaa. Näis­tä 1 hen­ki­lö ir­ti­sa­no­taan ja 8 hen­ki­löä siir­tyy pois pan­kin pal­ve­luk­ses­ta mui­den jär­jes­te­ly­jen kaut­ta. Neu­vot­te­lu­jen al­ka­es­sa 9.10.2013 hen­ki­lös­tön vä­hen­tä­mis­tar­peen ar­vi­oi­tiin ole­van enin­tään 11 hen­ki­löä.

Ki­teen Seu­dun Osuus­pan­kin pal­ve­luk­ses­sa oli syys­kuun lo­pus­sa 37 hen­ki­löä. Ki­teen Seu­dun Osuus­pan­kin uu­del­leen­jär­jes­te­ly ja te­hos­ta­mi­soh­jel­mal­la ha­e­taan yh­teen­sä yli 500 000 € vuo­tui­sia kus­tan­nus­sääs­tö­jä vuo­den 2015 lop­puun men­nes­sä. Hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­set tuo­vat suu­rim­man osan ta­voit­teik­si ase­te­tuis­ta ko­ko­nais­sääs­töis­tä.

– Fi­nans­si­a­lan muu­tok­set ja li­sään­ty­vä sään­te­ly vaa­ti­vat so­peu­tu­mis­ta uu­den­lai­seen toi­min­ta­ym­pä­ris­töön. Vä­hit­täis­pank­ki­toi­min­nan kes­kei­sim­pään tuot­to­e­rään – kor­ko­kat­tee­seen – koh­dis­tuu edel­leen las­ku­pai­nei­ta ei­kä nä­kö­pii­ris­sä ole mer­kit­tä­vää mark­ki­na­kor­ko­ta­son nou­sua.

– Tu­lok­sen­te­ko­ky­ky­äm­me ei voi­da tur­va­ta vain asi­a­kas­hin­to­ja nos­ta­mal­la. Mei­dän on te­hos­tet­ta­va omaa toi­min­taam­me ja ha­et­ta­va mer­kit­tä­viä kus­tan­nus­sääs­tö­jä, Kar­ha­pää pe­rus­te­lee.

– Ki­teen Seu­dun Osuus­pan­kil­la on vah­va va­ka­va­rai­suus ja tal­let­ta­jien va­rat ovat täy­sin tur­vas­sa. Va­ka­va­rai­suu­den yl­lä­pi­tä­mi­nen jat­kos­sa edel­lyt­tää kui­ten­kin pa­rem­paa kan­nat­ta­vuut­ta. Näil­lä te­hos­ta­mis­toi­mil­la tur­vaam­me pan­kin kil­pai­lu­ky­vyn ja pal­ve­lui­dem­me jat­ku­vuu­den myös tu­le­vai­suu­des­sa, Ari Kar­ha­pää to­te­aa.

Lisää aiheesta

Kysely