JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kuvituskuva maataloustöistä.

Kuvituskuva maataloustöistä.

Kari Sarkkinen

15.3.2022 6.55
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Huoltovarmuus alkaa maaseudulta

Ul­ko­maa­lais­taus­tai­nen ka­ve­ri­ni sel­vit­ti taan­noin asuin­paik­kaan­sa va­li­tes­saan tut­ki­neen­sa, mis­sä ovat lä­him­mät maa­ti­lat. Sil­loin pu­hut­tiin ko­ro­nas­ta ja liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta, ja ka­ve­ri­ni va­kuut­ti et­tei meil­lä ole mi­tään hä­tää ko­ti­kun­nas­sam­me. Toi­saal­la tuo­te­taan li­haa, toi­saal­la mai­toa ja pe­ru­noi­ta­kin pi­tä­jäs­tä saa. Hä­dän het­kel­lä ruo­kaa riit­täi­si muu­al­la­kin kuin omas­sa kel­la­ris­sa. Puh­das­ta vet­tä saa kai­vos­ta ja jär­ves­tä ka­laa.

Huol­to­var­muus on sana, joka vii­me viik­koi­na on nous­sut kes­kus­te­luun. Se tar­koit­taa va­rau­tu­mis­ta mah­dol­li­siin krii­sei­hin ja häi­ri­ö­ti­lan­tei­siin sekä jat­ku­vuu­den­hal­lin­taa tur­vaa­mal­la elin­tär­ke­ät toi­min­not, jot­ta yh­teis­kun­ta ja elin­kei­no­e­lä­mä toi­mi­vat ja ih­mi­set voi­vat tur­val­li­ses­ti elää ar­ke­aan.

Toi­sin sa­no­en kau­pois­sa on ruo­kaa os­tet­ta­vak­si, huol­to­a­se­mil­la on mitä tan­ka­ta ja läm­mi­tys toi­mii jo­kai­ses­sa tor­pas­sa. Lää­kä­rin mää­rää­mät lääk­keet saa käyt­töön­sä, säh­köä tu­lee pis­to­ra­si­aan vuo­ro­kau­den ym­pä­ri.

Uk­rai­nan sota vai­kut­taa maa­ta­lous­tuo­tan­toon maa­il­man­laa­jui­ses­ti, on­han maa pait­si vil­ja-ait­ta mut­ta myös mer­kit­tä­vä­nä tuot­ta­ja­na muun mu­as­sa mais­sil­le ja ruo­ka­öl­jyl­le. Maan pin­ta-alas­ta 70 pro­sent­tia on mu­he­vaa maa­ta­lous­maa­ta, mikä tar­koit­taa noin 32 mil­joo­naa heh­taa­ria pel­to­ja. Vii­me vii­kol­la Uk­rai­na kiel­si maan­sa maa­ta­lou­den avain­tuot­tei­den, ku­ten muun mu­as­sa vil­jo­jen ja li­han, vien­nin var­mis­taak­seen vä­es­tön­sä vält­tä­mät­tö­mät ruo­ka­tar­peet.

Suo­mes­sa kam­pan­joi­daan par­hail­laan oman huol­to­var­muu­den nos­ta­mi­sek­si. Maa­ta­lou­den neu­von­ta­jär­jes­tö Pro­Ag­ria oh­jeis­taa vil­je­li­jöi­tä kyl­vä­mään vil­jo­ja ja val­ku­ais­kas­ve­ja mah­dol­li­sim­man pal­jon, et­tä huol­to­var­muus ja ruo­ka­ket­jun toi­mi­vuus voi­daan taa­ta kai­kis­sa tuo­tan­to­suun­nis­sa. Kuu­man ja kui­van vii­me vuo­den jäl­jil­tä vil­jaa on Suo­mes­sa va­ras­tois­sa ta­va­no­mais­ta vä­hem­män.

Vii­me vii­kol­la maa­ta­lous­tuot­ta­jain li­ha­va­li­o­kun­ta vaa­ti tie­dot­tees­saan Suo­men hal­li­tuk­sel­ta pit­kä­jän­tei­siä ja jä­rei­tä toi­men­pi­tei­tä, joil­la tur­va­taan maan huol­to­var­muus, jon­ka ydin suo­ma­lai­nen ruo­ka on. Tie­dot­teen mu­kaan poik­keuk­sel­lis­ten voi­mak­kaan ja no­pe­an kus­tan­nus­nou­sun sekä sa­to­me­ne­tys­ten seu­rauk­se­na suo­ma­lai­sen ruu­an­tuo­tan­non maa­ta­lous­tu­los­ta on hä­vin­nyt yli 500 mil­joo­naa eu­roa, vaik­ka ruo­an ku­lut­ta­ja­hin­nat ovat nous­seet 3 pro­sent­tia.

Maa­ta­lous kär­vis­te­lee val­ta­vas­sa ta­lou­sah­din­gos­sa, jota ala­ti ko­ho­a­va ener­gi­an ja polt­to­ai­neen hin­nan­nou­su kär­jis­tää en­ti­ses­tään. Huol­to­var­muu­den tur­vaa­ja­na maa­ta­lous nou­see nyt uu­den­lai­seen ar­voon, jon­ka se to­del­la­kin an­sait­see. Meil­lä Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la ti­lan­ne on hyvä tar­jon­nan suh­teen; alu­eel­ta löy­tyy mo­nen alan elin­tar­vi­ke­tuot­ta­jaa, kun­han vain sai­sim­me tu­et­tua ku­lut­ta­ji­na hei­dät tä­män­kin krii­sin yli.

P.L.

Lisää aiheesta

Kysely