JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
22.2.2022 11.16
Mielipiteet

MIELIPIDE: Palautetta Siun sotelle

Ker­ron täs­sä ta­pauk­ses­ta, joka on ai­heut­ta­nut mo­nil­le hen­ki­löil­le erit­täin vah­vaa suut­tu­mus­ta ja on su­rul­li­nen esi­merk­ki kas­vot­to­mas­ta ”pal­ve­lus­ta” ja kai­ke­ti myös vä­lin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä.

Ky­sees­sä on yli 90-vuo­ti­as iha­na ih­mi­nen, ol­lut ikän­sä kai­kil­le avu­li­as ja erit­täin ys­tä­väl­li­nen. Ja se työ­mää­rä on val­ta­va, mitä jou­tui te­ke­mään ras­kais­sa maa­ta­lous­töis­sä. Har­va ih­mi­nen on ot­ta­nut sitä as­kel­mää­rä, mitä hän.

Hän asuu nyt yk­sin syr­jä­ky­läl­lä lu­mi­penk­ko­jen kes­kel­lä puo­li­son­sa sai­ras­tut­tua py­sy­väs­ti. Läm­mit­tää ta­lo­aan, neu­loo suk­kia, seu­ra­naan kis­so­ja. Hy­vät naa­pu­rit avus­ta­vat mie­lel­lään, sil­lä yk­sin hän ei pär­jäi­si mi­ten­kään. Jo 10 met­rin kä­ve­ly ul­ko­na on lii­an pit­kä mat­ka, il­man sau­vo­jen tu­kea ei on­nis­tu ol­len­kaan.

Äs­ket­täin täy­tim­me mo­ni­si­vui­sen ano­muk­sen, jos­sa erit­te­lim­me erit­täin tar­kas­ti hä­nen kul­je­tus- ja muut pal­ve­lu­tar­peet. Sen seu­rauk­se­na jol­tain vi­ran­hal­ti­jal­ta tuli pu­he­lu ja tyly vas­taus: olet lii­an hy­vä­kun­toi­nen, et saa mi­tään. Ei tul­tai­si edes ko­ti­käyn­nil­le kat­so­maan pär­jää­mis­tä ja liik­ku­mis­ta, ei­kä teh­täi­si edes pal­ve­lu­tar­peen ar­vi­oin­tia. Ei­kös se oli­si vä­hän niin kuin pak­ko teh­dä?

Lie­kö vi­ran­hal­ti­ja kat­so­nut van­huk­sen ko­ko­nais­val­tais­ta ti­lan­net­ta kris­tal­li­pal­los­ta tai ar­po­nut pyö­räyt­tä­mäl­lä ru­let­tia, kun ar­vauk­set ei­vät men­neet mie­les­tä­ni lä­hel­le­kään oi­ke­aa? Ai­na­kin vi­ran­hal­ti­jal­la on pa­rem­pi lää­ke­tie­teel­li­nen tie­tä­mys, kun pys­tyy ku­mo­a­maan ko­ke­neen lää­kä­rin te­ke­män lau­sun­non, jon­ka hän on al­le­kir­joit­ta­nut kun­ni­an­sa ja oman­tun­ton­sa kaut­ta.

”Liik­ku­mi­nen epä­var­maa, hor­jah­te­le­vaa ja vaap­pu­vaa. Tar­vit­see apua tuo­lis­ta ylös nous­tes­sa ja liik­keel­le läh­ties­sä pe­lät­tä­vä kaa­tu­mis­ta. Lii­kun­ta­ky­ky alen­tu­nut sel­ke­äs­ti, tar­vit­see mm. kul­je­tus­pal­ve­lu­ja.”

Li­säk­si on usei­ta lii­kun­ta­ky­kyyn ja avun­tar­pee­seen vai­kut­ta­via sai­rauk­sia, ku­ten hui­maus­ta.

Vies­ti sin­ne vi­ran­hal­ti­joil­le. Ei tar­vit­se aut­taa. Pi­tä­kää pal­ve­lun­ne, naa­pu­rit ja ys­tä­vät kyl­lä aut­ta­vat. Tur­ha vas­ta­ta tä­hän mil­lään la­ki­lä­ti­näl­lä tai esit­tää pa­kon sa­ne­le­mia pa­hoit­te­lu­ja, ei­kä var­sin­kaan tar­vit­se tul­la te­ke­mään mi­tään se­pus­tuk­sia. Muu­ta­ma kyy­ti kuu­kau­des­sa ja pari kah­vaa, et­tä pää­si­si sau­nan­lau­teil­le ja ylös ves­san­py­tyl­tä, oli lii­kaa pyy­det­ty. Ei ole kyse sii­tä, et­tei it­sel­lä oli­si va­raa mi­hin ta­han­sa apu­vä­li­nei­siin, vaan kyse on pe­ri­aat­tees­ta: jos jol­le­kin hen­ki­löl­le kuu­luu mikä ta­han­sa etui­suus, se pi­tää myön­tää. Et­tä täl­lä ta­val­la sitä tu­e­taan van­hus­ten ko­to­na asu­mis­ta.

ANU PARK­KO­NEN,

Ki­tee

Lisää aiheesta

Kysely