JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
26.1.2022 9.34
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Aluevaltuutetut, olette historiallisen tehtävän äärellä

Mis­sään vai­hees­sa so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ra­ken­tei­den uu­dis­ta­mi­nen ei ole ol­lut help­poa. Sen osoit­taa sote-uu­dis­tus­ten 16 vuo­den his­to­ria. Help­poa näi­den ra­ken­tei­den uu­dis­ta­mi­nen ei tule ole­maan jat­kos­sa­kaan, mut­ta yk­si etap­pi on saa­vu­tet­tu. His­to­ri­al­li­set alu­e­vaa­lit on pi­det­ty ja alu­e­val­tuus­tot on va­lit­tu.

Kan­sa­lai­set sai­vat alu­e­vaa­lien kaut­ta mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa suo­raan sii­hen suun­taan, mi­hin sote-uu­dis­tus­ta läh­de­tään hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la käy­tän­nön­ta­sol­la vie­mään. Mut­ta Poh­jois-Kar­ja­las­sa­kin lä­hem­pä­nä nel­jää- kuin viit­tä­kym­men­tä ole­va ää­nes­tysp­ro­sent­ti ei an­na ko­vin va­kuut­ta­vaa ku­vaa kan­sa­lais­ten mie­len­kiin­nos­ta hei­tä kos­ke­vis­ta asi­ois­ta. Vain kol­me hy­vin­voin­ti­a­lu­et­ta Suo­mes­sa pää­si ää­nes­ty­sak­tii­vi­suu­des­sa yli 50 pro­sen­tin. Poh­jois-Kar­ja­las­sa 50 pro­sen­tin ra­jan ylit­ti vain Rääk­ky­län kun­ta.

An­ne­tut ää­net on las­ket­tu ja alu­e­val­tuus­tot va­lit­tu. De­mok­ra­tia on toi­mi­nut kan­sa­lai­soi­keut­taan käyt­tä­neit­ten ää­nes­tä­jien toi­mes­ta. Nyt pu­li­nat pois alu­e­val­tuus­ton ko­koon­pa­non suh­teen.

Po­si­tii­vi­se­na seik­ka­na voim­me to­de­ta, et­tä val­lan kes­kit­ty­mis­tä kes­kus­kau­pun­ki Jo­en­suu­hun ei Poh­jois-Kar­ja­las­sa ta­pah­tu­nut. Rei­lus­ti yli puo­let alu­e­val­tuu­te­tuis­ta on Jo­en­suun ul­ko­puo­lel­ta. Myös jo­kai­nen maa­kun­nan kun­ta sai edus­tuk­sen alu­e­val­tuus­toon.

Kes­ki-Kar­ja­las­ta saim­me pe­rä­ti seit­se­män val­tuu­tet­tua. Hy­väl­tä näyt­tää myös se, et­tä kym­me­nen eni­ten ää­niä saa­neit­ten jouk­koon mah­tuu pe­rä­ti kol­me kes­ki­kar­ja­lais­ta. Maa­kun­nal­li­ses­ti sote-kes­kus­te­lus­sa esil­lä ol­lut Rääk­ky­län Ta­pio Hä­mä­läi­nen ke­rä­si nel­jän­nek­si eni­ten ää­niä, jois­ta puo­let Kes­ki-Kar­ja­lan ul­ko­puo­lel­ta. Kuu­den­nek­si eni­ten ää­nes­tet­ty Si­nik­ka Mu­sik­ka Ki­teel­tä ke­rä­si lä­hes koko ää­ni­saa­liin­sa ko­ti­paik­ka­kun­nal­ta sa­moin kuin kah­dek­san­nek­si si­joit­tu­nut Ee­va-Lii­sa Au­vi­nen­kin.

Ää­nes­tä­jil­lä on nyt lupa odot­taa vaa­li­lu­paus­ten to­teu­tu­mis­ta. Voi­ko tu­le­va hy­vin­voin­ti­a­lue tar­jo­ta sote-ase­man jo­kai­seen kun­taan? On­ko meil­lä pa­lo­a­se­ma en­si­hoi­to­pal­ve­lui­neen riit­tä­vän lä­hel­lä? Hou­kut­te­lee­ko sote uut­ta hen­ki­lös­töä? Sel­vää on, et­tä alu­e­vaa­lien­kaan kaik­ki vaa­li­lu­pauk­set ei­vät tule to­teu­tu­maan. Po­li­tiik­kaan kuu­lu hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la­kin neu­vot­te­le­mi­nen ja komp­ro­mis­sien ha­ke­mi­nen.

Toi­voa so­pii, et­tä saim­me Poh­jois-Kar­ja­laan kes­ke­nään neu­vot­te­le­maan pys­ty­vän alu­e­val­tuus­ton. Toi­voa myös so­pii, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den luot­ta­mu­se­li­met niin Poh­jois-Kar­ja­las­sa kuin muu­al­la maas­sam­me osaa­vat en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti näh­dä myös uu­det in­no­vaa­ti­ot käyt­tö­kel­poi­si­na työ­ka­lui­na pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­ses­sa.

Vil­pit­tö­mät on­nit­te­lut uu­sil­le alu­e­val­tuus­toil­le his­to­ri­al­li­seen teh­tä­vään­ne.

K.S.

Lisää aiheesta

Kysely