JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kari Sarkkinen

21.1.2022 12.55
Uutiset

Kolmekymppisille kolmas rokotus

Kari Sark­ki­nen

Kol­man­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Siun so­tes­sa hy­vää vauh­tia. Siun sote ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­vaa ryh­mää laa­jen­ne­taan seu­raa­vak­si yli 30-vuo­ti­ai­siin.

Lau­an­tais­ta 22.1.2022 al­ka­en ajan kol­man­teen ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen voi­vat verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta va­ra­ta kaik­ki yli 30-vuo­ti­aat sekä edel­leen myös sai­rau­den pe­rus­teel­la ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat yli 18-vuo­ti­aat. Uu­sia ai­ko­ja tu­lee va­rat­ta­vak­si ai­na lau­an­tai­sin klo 12 ja maa­nan­tai­sin klo 8.

Ai­ko­ja ava­taan ro­kot­ta­ja­re­surs­sien ja ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­vien mää­rän mu­kaan. Ro­ko­tu­sai­ko­ja ei vält­tä­mät­tä pys­ty­tä avaa­maan va­rat­ta­vak­si jo­kai­sel­le ter­vey­sa­se­mal­le sekä lau­an­tai­na et­tä maa­nan­tai­na. Jo­kai­sel­la ter­vey­sa­se­mal­la py­ri­tään kui­ten­kin pi­tä­mään vä­hin­tään yk­si ro­ko­tus­päi­vä vii­kos­sa. Mo­nel­la ter­vey­sa­se­mal­la ro­ko­tuk­sia on päi­vit­täin.

Ro­ko­tu­sai­ko­ja on tar­jol­la sekä Bi­on­tech-Pfi­ze­rin et­tä Mo­der­nan ko­ro­na­ro­kot­teel­le. Käy­tös­sä ole­va ro­ko­te nä­kyy ajan­va­rauk­sen yh­tey­des­sä.

Va­ro­vai­suus­pe­ri­aat­teen vuok­si al­le 30-vuo­ti­aat voi­vat ot­taa vain Bi­on­tech-Pfi­ze­rin ko­ro­na­ro­kot­teen. Muil­le Mo­der­nan ro­ko­te so­pii, vaik­ka oli­si saa­nut ai­em­mat ro­kot­teet toi­sen val­mis­ta­jan ro­kot­teel­la.

Yli 70-vuo­ti­ai­den ja voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­teis­ten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set

Yli 70-vuo­ti­aat, jot­ka ei­vät ole vie­lä saa­neet ai­kaa 3. ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen voi­vat jät­tää ta­kai­sin­soit­to­pyyn­nön nu­me­roon 013 330 2705. Soit­to­pyyn­nön voi jät­tää kaik­ki­na ai­koi­na. Siun so­tes­ta soi­te­taan ta­kai­sin vii­kon ku­lu­es­sa ja tar­jo­taan ko­ro­na­ro­ko­tu­sai­kaa. Yli 70-vuo­ti­aat voi­vat va­ra­ta ajan 3. ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen myös verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta osoit­tees­sa.

Voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­teis­ten ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa vuo­ros­sa on 4. ro­ko­tuk­set.

Siun sote soit­taa ja tar­jo­aa ai­kaa 4. ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le hen­ki­löil­le vii­kos­ta 4 al­ka­en. Ro­ko­tus­ryh­mään kuu­luu noin 2 000 poh­jois­kar­ja­lais­ta, jo­ten kaik­kia ai­ko­ja ei saa­da soi­tet­tua en­sim­mäi­sen vii­kon ai­ka­na. Pu­he­lut soi­te­taan 013-al­kui­ses­ta nu­me­ros­ta.

1. ko­ro­na­ro­ko­tu­sa­jas­ta voi jät­tää toi­veen verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta

Ro­ko­tus edel­leen te­hok­kain suo­ja

Ko­ro­na­ro­ko­tus on edel­leen te­hok­kain suo­ja va­ka­vaa ko­ro­na­vi­rus­tau­tia vas­taan. Poh­jois­kar­ja­lai­sis­ta täy­sin ro­kot­ta­mat­to­mia on vie­lä noin 20 pro­sent­tia. Ko­ro­na­ro­ko­tus­ta suo­si­tel­laan kai­kil­le yli 12-vuo­ti­ail­le ja ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le 5–11-vuo­ti­ail­le. Li­säk­si ko­ro­na­ro­ko­tet­ta tar­jo­taan myös pe­rus­ter­veil­le 5–11-vuo­ti­ail­le.

Yli 12-vuo­ti­aat voi­vat va­ra­ta ajan 1. ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta osoit­tees­sa. Jos verk­ko­a­jan­va­raus ei ole mah­dol­lis­ta, voi ajan va­ra­ta maa­nan­tai­sin klo 8–9 nu­me­ros­ta 013 330 2131.

Jos ajan­va­rauk­ses­sa ei ole va­paa­ta ro­ko­tu­sai­kaa ha­lu­a­mal­le­si ro­ko­tus­pis­teel­lä, voi­vat yli 12-vuo­ti­aat jät­tää verk­ko­a­jan­va­rauk­ses­sa toi­veen 1. ko­ro­na­ro­ko­tuk­ses­ta. Al­le 12-vuo­ti­a­den ro­ko­tuk­sis­ta toi­vet­ta ei pal­ve­lun kaut­ta voi jät­tää. Ro­ko­tus­toi­veen yh­tey­teen jä­te­tään yh­teys­tie­dot. Siun sote on yh­tey­des­sä ro­ko­tu­sa­jan so­pi­mi­sek­si.

5–11-vuo­ti­ai­den ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus toi­mii ter­vey­sa­se­mien verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta. En­nen ajan­va­raus­ta kan­nat­taa lu­kea tar­kem­pia tie­to­ja las­ten ro­ko­tuk­sis­ta osoit­tees­ta https://www.siun­so­te.fi/kou­lu­lais­ten-ja-opis­ke­li­joi­den-pal­ve­lut.

Lisää aiheesta

Kysely