JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.1.2022 10.38
Mielipiteet

MIELIPIDE: Rahasta

Sote-uu­dis­tuk­sen ta­voi­te on tur­va­ta yh­den­ver­tai­set ja laa­duk­kaat so­si­aa­li- ja ter­veys­huol­lon sekä pe­las­tus­toi­men pal­ve­lut. Täs­tä kaik­ki puo­lu­eet ja eh­dok­kaat ovat yh­tä miel­tä.

Ta­voit­tee­na ole­va yh­den­ver­tai­suus vaa­tii yh­den­ver­tai­set re­surs­sit. Ai­em­min kun­nat ra­hoit­ti­vat sote-pal­ve­lut, nyt ra­hoi­tus­vas­tuu siir­tyy ko­ko­naan val­ti­ol­le. Val­tio an­taa hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le ra­ha­po­tin, jol­la alu­een pal­ve­lut on jär­jes­tet­tä­vä. Ra­ha­ja­on taus­tal­la on asi­an­tun­ti­joi­den laa­ti­ma mal­li, jos­sa asu­kas­lu­vun li­säk­si huo­mi­oi­daan tar­ve­ker­roin, jon­ka suu­ruu­teen vai­kut­ta­vat alu­eel­li­set erot eten­kin asuk­kai­den sai­ras­ta­vuu­des­sa, mut­ta myös mm. tulo- ja kou­lu­tus­ta­sos­sa, asu­mis­muo­dos­sa jne. Näin ne alu­eet, jois­sa ih­mi­set sai­ras­ta­vat enem­män, saa­vat suh­teel­li­ses­ti enem­män ra­haa. Tä­hän tar­ve­va­ki­oin­tiin pe­rus­tu­vat hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ra­hoi­tus­las­kel­mat.

Köy­hän Poh­jois-Kar­ja­lan kan­nal­ta tämä on läh­tö­koh­tai­ses­ti hyvä asia. Ra­hoi­tuk­ses­sa on kui­ten­kin si­säl­lään mer­kit­tä­vä epä­oi­keu­den­mu­kai­suus: Poh­jois-Kar­ja­la ei saa em. tar­ve­va­ki­oi­tua asu­kas­koh­tais­ta ra­hoi­tus­ta, vaan sitä lei­ka­taan py­sy­väs­ti tois­tai­sek­si. En­sim­mäi­sen vuo­den vaje on jopa 60 mil­joo­naa! Poh­jois-Kar­ja­las­sa ra­hoi­tus on siir­ty­mä­kau­den jäl­keen­kin py­sy­väs­ti ali­mi­toi­tet­tu n. 25 mil­joo­naa eu­roa vuo­des­sa tar­ve­va­ki­oi­tua pie­nem­mäk­si. Mei­dän on siis jär­jes­tet­tä­vä yh­den­ver­tai­set pal­ve­lut vä­hem­mäl­lä ra­hal­la = vä­hem­mäl­lä hen­ki­lö­kun­nal­la kuin muu­al­la Suo­mes­sa. Tätä ei voi hy­väk­syä! On kä­sit­tä­mä­tön­tä, et­tä alu­eem­me kan­sa­ne­dus­ta­jat ei­vät ole asi­aan puut­tu­neet.

Hal­li­tus­puo­lu­eet ovat suun­ni­tel­leet hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le myös uut­ta ve­ro­tuk­sen ta­soa, maa­kun­ta­ve­roa.

Maa­kun­ta­ve­ro mu­ren­tai­si li­sää yh­den­ver­tai­suut­ta, sil­lä maa­lais­jär­jel­lä aja­tel­len on sel­vää, et­tä maan köy­hem­mil­tä alu­eil­ta ei ole mah­dol­lis­ta ke­rä­tä yh­tä pal­jon ve­ro­tu­lo­ja kuin maan vau­raim­mil­ta alu­eil­ta. Ra­hoi­tuk­sen eriy­ty­mi­nen joh­taa pal­ve­lui­den eriy­ty­mi­seen. Li­säk­si maa­lais­jär­ki sa­noo, et­tä jos val­ti­on ja kun­nan li­säk­si myös val­ti­on vä­li­por­taan hal­lin­to ve­rot­taa kan­sa­lai­sia ja yri­tyk­siä, niin jo­kai­sen työs­sä­käy­vän ja elä­ke­läi­sen ve­ro­tus ki­ris­tyy en­ti­ses­tään.

Te­ho­kas, no­pea ja vai­kut­ta­va toi­min­ta on ta­lou­del­lis­ta myös ter­vey­den­hoi­dos­sa ja so­si­aa­li­pal­ve­luis­sa. Siun so­ten osaa­va hen­ki­lö­kun­ta on näyt­tä­nyt pys­ty­vän­sä pie­nil­lä­kin re­surs­seil­la vai­kut­ta­vaan ja hy­vää hoi­toon. Nyt on huo­leh­dit­ta­va sii­tä, et­tä saam­me oi­keu­den­mu­kai­set voi­ma­va­rat sote-pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­seen. Tämä on jo­kai­sen Poh­jois-Kar­ja­lan tu­le­vai­suu­des­ta huol­ta kan­ta­van toi­mi­jan tär­kein teh­tä­vä.

TIMO ELO

Lisää aiheesta

Kysely