JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Päivi Lievonen

21.1.2022 9.19
Uutiset

Koronavirus jatkaa leviämistään – viralliset luvut eivät enää kerro koko totuutta

Kari Sark­ki­nen

Tors­tai­na ko­koon­tu­neen Poh­jois-Kar­ja­lan ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­män mu­kaan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­sa ei ole ta­pah­tu­nut suu­ria muu­tok­sia. Maa­kun­ta on ko­ko­nai­suu­des­saan ko­ro­na­vi­ruk­sen le­vi­ä­mi­sa­lu­et­ta.

– Tau­tia on to­del­la pal­jon liik­keel­lä, ei­vät­kä vi­ral­li­set lu­vut ei­vät enää ker­ro koko to­tuut­ta. Uu­sien oh­jei­den pää­sään­tö on teh­dä ha­lu­tes­saan ko­ti­tes­ti ja py­syä sai­raa­na eros­sa muis­ta ih­mi­sis­tä. Ko­ti­tes­teil­lä tai tes­taa­mat­ta sai­ras­te­tut ko­ro­na­ta­pauk­set ei­vät tie­tys­ti ti­las­toi­du tar­tun­ta­lu­kui­hin, ker­too alu­eel­li­sen ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Juk­ka Heik­ki­nen Siun so­ten tie­dot­tees­sa.

Tar­tun­to­ja kai­kis­sa maa­kun­nan kun­nis­sa

Vii­kol­la 2 uu­sia tar­tun­to­ja to­det­tiin yh­teen­sä 1 018, kun edel­li­sel­lä vii­kol­la ta­pauk­sia kir­jau­tui 1 126. Tar­tun­to­ja to­det­tiin kai­kis­sa maa­kun­nan kun­nis­sa. Sai­raa­la­hoi­dos­sa on täl­lä het­kel­lä yh­teen­sä 11 po­ti­las­ta. Hoi­dos­sa on ol­lut sekä ro­ko­tet­tu­ja et­tä ro­kot­ta­mat­to­mia.

– Ylei­ses­ti voi sa­noa, et­tä epi­de­mi­an ai­ka­na ko­ro­nan ta­kia sai­raa­la­hoi­toa tar­vin­neet ovat ol­leet val­ta­o­sin ro­kot­ta­mat­to­mia, ro­ko­te­tut ko­ro­naa sai­ras­ta­vat po­ti­laat taas ovat sai­raa­la­hoi­dos­sa muun syyn ta­kia. Ro­kot­teet suo­jaa­vat hy­vin va­ka­val­ta ko­ro­na­vi­rus­tau­dil­ta, to­te­aa Heik­ki­nen.

Le­vi­ä­mis­tä eh­käi­se­vät suo­si­tuk­set voi­mas­sa

Tar­tun­to­jen le­vi­ä­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si tar­koi­te­tut suo­si­tuk­set pi­de­tään voi­mas­sa. Nii­hin kuu­luu kas­vo­mas­kin käyt­tö niin ro­ko­te­tuil­le kuin ro­kot­ta­mat­to­mil­le­kin kai­kis­sa jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa ja jouk­ko­lii­ken­tees­sä. Mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan myös ul­ko­ti­lois­sa, jois­sa oles­ke­lee ja liik­kuu mui­ta ih­mi­siä. Työ­pai­koil­la mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan Työ­ter­veys­lai­tok­sen oh­jei­den mu­kaan.

Li­säk­si muis­tu­te­taan, et­tä etä­työ­suo­si­tus on edel­leen voi­mas­sa, yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mis­tä ja nii­hin osal­lis­tu­mis­ta suo­si­tel­laan vält­tä­mään, ra­vin­to­loil­le suo­si­tel­laan ko­ro­na­pas­sin käyt­tä­mis­tä ja ylei­siä hy­viä hy­gie­ni­a­käy­tän­tö­jä tu­lee nou­dat­taa ai­na.

Siun sote muis­tut­taa eri­tyi­ses­ti ikäih­mis­ten luo­na vie­rai­le­via lä­hei­siä ja omai­sia mas­kin käyt­tä­mi­sen tär­key­des­tä.

Myös ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set voi­mas­sa

Poh­jois-Kar­ja­las­sa ovat myös voi­mas­sa Val­ti­o­neu­vos­ton aset­ta­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set sekä Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­rää­mät ko­koon­tu­mis­ta ja ti­lo­jen käyt­töä kos­ke­vat ra­joi­tuk­set.

Poh­jois-Kar­ja­las­sa voi­mas­sa ole­vat alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ja ra­joi­tuk­set on koot­tu Siun so­ten verk­ko­si­vuil­le.

Lisää aiheesta

Kysely