JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Päivi Lievonen

23.2.2022 9.08
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Koti maalta ilman ostopakkoa - liki mahdoton tehtävä

Maal­le aset­tu­van odo­te­taan yhä edel­leen ole­van niin va­ka­va­rai­nen, et­tä hän os­taa ti­luk­sen­sa ja aset­tuu niil­le si­joil­leen lop­pui­äk­seen - jos sel­lai­sia ei satu pe­ri­mään. Vuok­ral­la asu­vat elä­kööt ri­vi­ta­lois­sa, näin eh­dot­ta­vat asun­to­mark­ki­nat.

Kes­ki-Kar­ja­lan kiin­teis­tö­pörs­siä ja mui­ta ne­tin mark­ki­na­paik­ko­ja se­la­tes­sa ei ko­vin suur­ta tar­jon­taa il­me­ne hy­vä­kun­toi­sis­ta, vuok­rat­ta­vis­ta oma­ko­ti­ta­lois­ta maa­seu­dun rau­has­sa sy­dän­kar­ja­lan alu­eel­la. Jos ha­kuk­ri­tee­reis­sä on myös eläin­ten­pi­toon so­vel­tu­va ul­ko­ra­ken­nus, tar­jon­ta on liki ole­ma­ton.

Mikä ta­han­sa hörs­kä il­man mu­ka­vuuk­sia ei hou­kut­te­le vuok­ra­lai­sia, vaan toki kiin­teis­tön tu­lee ol­la ny­ky­ai­kai­nen ja läm­mi­tys­ku­lut mal­til­li­set. Per­heel­li­sel­le kou­lu­mat­kan pi­tuus on mer­kit­tä­vä asuin­paik­kaa va­li­tes­sa ja kiva pi­ha­kin oli­si ol­ta­va. Hy­vää net­tiyh­teyt­tä unoh­ta­mat­ta.

Maal­le­muu­tos­ta pu­hu­taan jat­ku­vas­ti, mut­ta sii­hen si­tou­tu­mi­nen vuo­si­kym­me­nik­si voi ol­la mo­nel­le lii­an iso kyn­nys. Ta­lot­han ovat tääl­lä koh­tuu­hin­nois­sa jos ver­ra­taan kas­vu­kes­kus­ten hin­to­ja, mut­ta si­joi­tus on eit­tä­mät­tä ris­ki. Oma talo ei ole enää sa­man­lai­nen ta­voi­te kuin vuo­si­kym­me­niä sit­ten; tu­le­vai­suut­ta ei suun­ni­tel­la pa­ri­kymp­pi­se­nä val­miik­si yk­sil­le si­joil­leen vaan muu­tok­sil­le ha­lu­taan an­taa mah­dol­li­suus.

Oma ris­kin­sä on toki nii­den hy­vien vuok­ra­lais­ten saa­mi­ses­sa­kin; luot­to­tie­dot ei­vät ta­kaa, et­tä asu­kas elää val­lit­se­vien siis­teys­nor­mien mu­kai­ses­ti.

Tun­te­mat­to­mia ei­vät ole mei­dän­kään seu­tu­kun­nal­ta ne ta­pauk­set, jos­sa vuok­ra­lai­nen on vie­nyt mu­ka­naan keit­ti­ön kiin­te­ät ka­lus­teet ai­heut­ta­en sa­mal­la muu­ta­kin kun­nos­tet­ta­vaa tai pi­tä­nyt sel­lai­sia kas­vi­vil­jel­miä ta­los­sa, et­tä ve­si­va­hin­ko on taat­tu. Re­mont­ti­ku­lut jää­vät vuok­ra­nan­ta­jan huo­lek­si.

Maa­seu­dun uu­sia asu­mis­rat­kai­sua sel­vi­tel­lään ym­pä­ri maan eri­lais­ten hank­kei­den voi­min, jois­sa rat­kais­taan maal­le­muu­ton es­tei­tä ja tun­nis­te­taan mi­ten ja mis­tä uu­sia asuk­kai­ta ta­voi­tel­laan. Kes­ki-Kar­ja­las­sa­kin on par­hail­laan me­neil­lään Meil­le maal­le-han­ke, ja uu­sien asu­mis­koh­tei­den et­sin­tä on teh­tä­vä­lis­tal­la niin myy­tä­vien kuin vuok­rat­ta­vien­kin asun­to­jen sa­ral­la hank­kees­sa.

Toi­vot­ta­vas­ti hank­keen kaut­ta saa­daan myös uu­sia vuok­ra­ko­te­ja maal­ta, et­tä jo­kai­sel­la oli­si mah­dol­li­suus ko­keil­la, oli­si­ko maal­la asu­mi­nen se oman elä­män va­lin­ta. Jol­le­kin se voi tar­koit­taa yh­tei­söl­lis­tä asu­mis­ta van­han kou­lun vuok­ra­yk­si­ös­sä, toi­sel­le pu­nai­sen tu­van ja pe­ru­na­maan vuok­raa­mis­ta vuo­dek­si syr­jä­ky­läl­tä.

P.L.

Lisää aiheesta

Kysely