JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
19.1.2022 13.55
Mielipiteet

MIELIPIDE: Teiden kunnossapito kiukuttaa

Asum­me Poh­joi­sel­la ha­vu­met­sä­vyö­hyk­keel­lä, tääl­lä tu­lee lun­ta joka tal­vi joko lii­kaa tai lii­ka vä­hän, riip­puu har­ras­teis­ta.

Eläm­me tam­mi­kuun puo­li­vä­liä ja lun­ta on tul­lut ai­ka ajoin run­saas­ti­kin. Täs­tä syys­tä ai­na­kin oma­ko­ti­ta­lo­jen omis­ta­jat ovat ol­leet kiuk­kui­sia asi­an tii­moil­ta. Li­säk­si osa taa­ja­mis­sa yk­si­nään asu­vis­ta kiin­teis­tö­no­mis­ta­jis­ta on +70 ikäi­siä.

Ka­tu­jen lu­me­nau­raus­ten tii­moil­ta on kun­ta­lai­set ol­leet yh­tey­des­sä myös kau­pun­gin tek­ni­seen osas­toon jon­ka toi­mi­a­laan tämä kuu­luu­kin.

Kau­pun­ki­lai­set ovat ky­sel­leet ja to­den­neet seu­raa­vaa:

Mak­san kiin­teis­tö­ve­roa.

On­han kau­pun­ki mu­ka­na myös avus­ta­mas­sa yk­si­tyis­tei­tä ja nyt­kin v.2022 li­sät­ty mää­rä­ra­haa 35 000 eu­roa. Jo­kai­nen tie­tää näi­den tie­hoi­to­kun­tien ta­lou­del­li­sen ti­lan­teen ja yk­sik­kö­tei­den kun­non. Nämä val­ta­o­sin kai­pai­si­vat murs­ket­ta tai so­raa ja pe­rus­teel­lis­ta tie­höy­lä­kun­nos­tus­ta.

Kun on käy­ty kes­kus­te­lua taa­ja­mis­sa asu­vien kiin­teis­tö­no­mis­ta­jien kans­sa. On nous­sut esiin, et­tä kiin­teis­tö­no­mis­ta­ja vas­tai­si tont­tin­sa koh­dal­ta ke­vy­en­lii­ken­teen väy­län kun­nos­sa­pi­don niin lu­mien pois­ton kuin hie­koi­tuk­sen. On­ko tämä se tu­le­vai­suu­den taa­ja­mas­sa asu­van kiin­teis­tö­no­mis­ta­jan unel­ma asua Ki­teel­lä?

Fak­to­ja:

– Kaik­ki kun­nat/kau­pun­git ei­vät avus­ta yk­si­tyis­te­tä ja tie­hoi­to­kun­tia.

– On­ko pelk­kää sa­nan he­li­nää mitä kau­pun­gin lu­pauk­sis­sa on, et­tä olem­me viih­tyi­sä asuin­kau­pun­ki (ei sana tark­ka).

Lo­puk­si jo­kai­nen ki­tee­läi­nen voi va­li­ta asuin­paik­kan­sa, mis­sä asuu ja viih­tyy, jo­kai­ses­sa on puo­len­sa.

Kir­joi­tuk­ses­sa­ni en ha­lua teh­dä rin­nak­kain aset­te­lua en­kä rii­taa eri alu­eil­la asu­vien kun­ta­lais­ten pa­ris­sa.

Toi­vo­tan yh­teis­työ­ha­kuis­ta rat­kai­sua ja ter­veyt­tä v.2022!

VESA PAR­VI­AI­NEN

Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

Lisää aiheesta

Kysely