JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Päivi Lievonen

18.1.2022 15.10
Uutiset

Muutoksia koronaohjeisiin Pohjois-Karjalassa

Kari Sark­ki­nen

Siun sote on päi­vit­tä­nyt ko­ro­naan liit­ty­viä toi­min­ta­oh­jei­taan lau­an­tais­ta 15.1. al­ka­en. Siun sote tie­dot­ti asi­as­ta tiis­tai­na il­ta­päi­väl­lä.

Lie­vis­sä oi­reis­sa riit­tää usein ko­ti­tes­ti

Lie­vis­sä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taan viit­taa­vis­sa oi­reis­sa ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se ha­keu­tua ter­vey­den­huol­los­sa otet­ta­vaan ko­ro­na­tes­tiin. Ko­ti­tes­tin te­ke­mis­tä suo­si­tel­laan.

Va­ka­vaan ko­ro­na­vi­rus­tau­din ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien, ras­kaa­na ole­vien, yli 18-vuo­ti­ai­den ro­kot­ta­mat­to­mien sekä so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon yk­si­köis­sä työs­ken­te­le­vien on edel­leen ha­keu­dut­ta­va ter­vey­den­huol­los­sa otet­ta­vaan ko­ro­na­vi­rus­tes­tiin. Hen­ki­löt, jot­ka ei­vät kuu­lu näi­hin ryh­miin, voi­vat teh­dä ha­lu­tes­saan ko­ti­tes­tin.

Vaik­ka ko­ro­na­tes­tin tu­los oli­si ne­ga­tii­vi­nen, on hyvä vält­tää kon­tak­te­ja toi­siin niin kau­an kuin oi­reet jat­ku­vat.

Kan­sal­li­nen Oma­o­lo-oi­re­ar­vio tu­lee päi­vit­ty­mään lä­hi­viik­ko­jen ai­ka­na vas­taa­maan THL:n uu­sia tes­taus­suo­si­tuk­sia.

Ko­ro­nan voi sai­ras­taa ko­to­na

Ko­ti­tes­til­lä to­de­tun ko­ro­na­vi­rus­tau­din voi myös sai­ras­taa ko­to­na, jos oi­reet ovat lie­vät. Toi­min­ta­oh­jeet ovat sa­man­lai­set kuin vi­ral­li­seen eris­tyk­seen mää­rä­tyl­lä ja työ­nan­ta­jal­ta ha­e­taan sai­raus­lo­maa ku­ten muul­loin­kin sai­ras­ta­es­sa. Tämä kos­kee myös huol­ta­jaa sil­loin, kun lap­si sai­ras­tuu.

Po­si­tii­vi­sen ko­ti­tes­tin saa­nei­den pi­tää nou­dat­taa eris­täy­ty­mi­soh­jei­ta ja vält­tää kon­tak­te­ja ko­din ul­ko­puo­li­siin ih­mi­siin vä­hin­tään vii­den vuo­ro­kau­den ajan. Ro­kot­ta­mat­to­mien yli 18-vuo­ti­ai­den tu­lee ha­keu­tua ter­vey­den­huol­los­sa otet­ta­vaan ko­ro­na­tes­tiin ja heil­lä eris­ty­sai­ka on 10 vuo­ro­kaut­ta.

Eris­tyk­sen al­ku las­ke­taan oi­rei­den al­ka­mi­ses­ta ja oi­rei­den al­ka­mis­päi­vä on sil­loin "päi­vä nol­la". Jos oi­rei­ta ei ole, al­ka­mi­sai­ka on näyt­tee­not­to­päi­vä. En­nen eris­täy­ty­mi­sen lo­pet­ta­mis­ta tu­lee ol­la kak­si oi­ree­ton­ta päi­vää.

Toi­min­ta­oh­jeet löy­ty­vät Siun so­ten verk­ko­si­vuil­ta ko­ro­na-si­vus­tol­ta:

Toi­min­ta­oh­jeet tar­tun­nan saa­neel­le

Ter­vey­den­huol­los­sa ko­ro­na­tes­tis­sä käy­neet saa­vat edel­leen toi­min­ta­oh­jeet teks­ti­vies­til­lä.

Ko­ti­tes­til­lä ote­tus­ta ko­ro­na­vi­rus­näyt­tees­tä ei tule mer­kin­tää ter­vey­den­huol­lon re­kis­te­rei­hin, ei­kä näin ol­len myös­kään ko­ro­na­pas­siin. Jos vi­ral­li­sen mer­kin­nän tar­vit­see ko­ro­na­pas­sia tai tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­haa var­ten, tu­lee ha­keu­tua ter­vey­den­huol­los­sa otet­ta­vaan ko­ro­na­tes­tiin.

Yhä use­am­pi al­tis­tu­nut oi­re­seu­ran­taan

Kos­ka Siun sote ei voi enää kar­toit­taa ja ot­taa yh­teyt­tä al­tis­tu­nei­siin, toi­vo­taan et­tä tar­tun­nan saa­nut hen­ki­lö ker­toi­si it­se tar­tun­nas­taan niil­le hen­ki­löil­le, jot­ka ovat voi­neet al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le.

Yhä use­am­pi saa tie­don al­tis­tu­mi­ses­ta ja toi­min­ta­oh­jeet esi­mer­kik­si kou­lun, päi­vä­ko­din tai har­ras­te­ryh­män kaut­ta. Al­tis­tu­nei­den suo­si­tel­laan nou­dat­ta­van oh­jei­ta oi­re­seu­ran­nas­ta. Oh­jeet löy­ty­vät Siun so­ten verk­ko­si­vuil­ta. Ko­ro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­neen kans­sa sa­mas­sa ta­lou­des­sa asu­vien tai mui­den lä­hi­kon­tak­tien tu­li­si nou­dat­taa ka­ran­tee­ni­oh­jei­ta.

Oi­re­seu­ran­ta­oh­jeet pie­nen ris­kin al­tis­tu­neel­le

Ka­ran­tee­ni­oh­jeet al­tis­tu­neel­le

Lisää aiheesta

Kysely