JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
17.1.2022 8.55
Mielipiteet

MIELIPIDE: Palveluin­teg­raa­tiossa on onnistuttava

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la on hy­vät mah­dol­li­suu­det on­nis­tua sote-uu­dis­tuk­sen pää­ta­voit­tees­sa eli ta­sa­ver­tais­ten, laa­duk­kai­den ja kus­tan­nus­te­hok­kai­den so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen tur­vaa­mi­ses­sa asuk­kail­le. On­nis­tua sii­tä­kin huo­li­mat­ta, et­tä ra­hoi­tus on tar­pee­seen näh­den niuk­kaa, sote-pal­ve­lu­jen tar­ve kas­vaa ja hen­ki­lös­tön saa­ta­vuu­des­sa on haas­tei­ta.

Siun sote on osoit­ta­nut, et­tä maa­kun­ta on so­pi­va koko jär­jes­tää sote-pal­ve­lu­ja. Suu­ruu­den hyö­dyt ovat tot­ta. Mo­nis­sa asi­ois­sa Siun sote on on­nis­tu­nut ja ke­hit­tä­nyt toi­min­taa hy­vään suun­taan. Ke­hi­tet­tä­vää on vie­lä­kin.

Tär­kein asia on se, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­een koko hen­ki­lös­tö nä­kee asi­ak­kaan ko­ko­nai­suu­te­na. Tun­nis­te­taan sek­to­ri­ra­jat ylit­tä­vät yh­tei­sa­si­ak­kaat, in­teg­raa­tio toi­mii. Tie­de­tään, et­tä 10 pro­sent­tia asi­ak­kais­ta käyt­tää yli 70 pro­sent­tia sote-pal­ve­luis­ta. Nämä ih­mi­set on koh­dat­ta­va ko­ko­nai­suu­te­na. Haas­te on vai­kea, asi­a­kas ei. Tun­nis­ta­mi­nen oh­jaa re­surs­se­ja pe­rus­ter­vey­den­huol­toon ja so­si­aa­li­pal­ve­lui­hin ja vah­vis­taa lä­hi­pal­ve­lu­ja.

In­teg­raa­ti­o­ta­voit­teen edis­tä­mi­sek­si hy­vin­voin­ti­a­lu­een koko hen­ki­lös­tön si­tou­tu­mis­ta asi­aan tu­lee li­sä­tä. Tämä edel­lyt­tää ai­na­kin seu­raa­via asi­oi­ta. Työ­yh­tei­sös­sä, riip­pu­mat­ta sen koos­ta, oi­kea-ai­kai­nen tie­to ja tie­don kul­ku on ol­ta­va or­ga­ni­saa­ti­on joka ta­sol­la ai­na kun­nos­sa. Tie­don pi­tää py­syä sa­man si­säl­töi­se­nä koko mat­kan. On­nis­tu­mi­nen vaa­tii hen­ki­lös­tön ai­toa kuun­te­le­mis­ta ja mu­kaa­not­toa. Suun­ni­tel­ta­vis­ta muu­tok­sis­ta on en­sin kes­kus­tel­ta­va hen­ki­lös­tön kans­sa. Kes­kus­te­lu­yh­tey­den on ol­ta­va to­del­li­nen. Kaik­kien on sou­det­ta­va sa­maan suun­taan, hie­rar­ki­aa kun­ni­oit­ta­en. On vai­ku­tet­ta­va ja kes­kus­tel­ta­va omas­sa roo­lis­saan.

Pal­ve­luin­teg­raa­ti­os­ta syn­ty­viä erit­täin mer­kit­tä­viä ta­lou­del­li­sia sääs­tö­jä voi­daan koh­den­taa mui­hin pal­ve­lui­hin. Näin toi­mien saa­daan suu­rim­mat ter­veys­ta­lou­del­li­set hyö­dyt. Hen­ki­lös­tö voi hy­vin ja on mo­ti­voi­tu­nut omas­sa teh­tä­väs­sään. Hen­ki­lös­tö ne pal­ve­lut meil­le te­kee. Ja mikä tär­kein­tä, asi­a­kas voi hy­vin.

Ko­ke­muk­ses­ta­ni tie­dän, et­tä asi­oi­ta voi muut­taa no­pe­as­ti­kin or­ga­ni­saa­ti­on koos­ta riip­pu­mat­ta.

EE­VA-LII­SA AU­VI­NEN

Alu­e­vaa­lieh­do­kas (kesk.)

Siun so­ten val­tuus­ton 1. vpj

Ent. kau­pun­gin­joh­ta­ja

Kir­joi­tus on päi­vi­tet­ty kir­joit­ta­jan lä­het­tä­mään kor­jat­tuun ver­si­oon 17.1. klo 12.50.

Lisää aiheesta

Kysely