JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tuija Marienberg

14.1.2022 16.18
Uutiset

Kokoon­tu­mis­ra­joi­tukset jatkuvat Itä-Suomessa

Kari Sark­ki­nen

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to on teh­nyt pää­tök­sen ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten ra­joit­ta­mi­ses­ta. Ra­ja­tuis­sa ul­ko­ti­lois­sa voi jär­jes­tää enin­tään 50 hen­ki­lön ja si­sä­ti­lois­sa enin­tään 20 hen­ki­lön ti­lai­suuk­sia. Ra­joi­tuk­set kos­ke­vat koko Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton toi­mi­a­lu­et­ta.

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to teki per­jan­tai­na 14.1. ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä ko­kouk­sia kos­ke­van tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­sen ra­joi­tus­pää­tök­sen. Pää­tös kos­kee kaik­kien Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton toi­mi­a­lu­een sai­raan­hoi­to­pii­rien kun­tien alu­ei­ta.

Ra­ja­tuis­sa ul­ko­ti­lois­sa hen­ki­lö­mää­rä­ra­joi­tus on 50 hen­ki­löä, si­sä­ti­lois­sa 20 hen­ki­löä

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton toi­mi­a­lu­een kun­tien alu­eil­la voi 15.1.2022 al­ka­en alu­eel­li­ses­ti tai toi­min­nal­li­ses­ti ra­ja­tuis­sa ul­ko­ti­lois­sa jär­jes­tää ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä ko­kouk­sia, joi­hin osal­lis­tuu enin­tään 50 hen­ki­löä edel­lyt­tä­en, et­tä osal­lis­tu­jien sekä seu­ru­ei­den on mah­dol­lis­ta vält­tää lä­hi­kon­tak­te­ja toi­siin­sa. Yli 50 hen­ki­lön ti­lai­suu­det on kiel­let­ty. Mää­räys on voi­mas­sa 14. hel­mi­kuu­ta saak­ka.

Nyt teh­dys­sä pää­tök­ses­sä lä­hi­kon­tak­til­la tar­koi­te­taan ih­mis­ten oles­ke­lua sa­mas­sa alu­eel­li­ses­ti tai toi­min­nal­li­ses­ti ra­ja­tus­sa ti­las­sa al­le kah­den met­rin etäi­syy­del­lä toi­sis­taan yli 15 mi­nuu­tin ajan tai fyy­sis­tä kon­tak­tia toi­siin­sa.

Si­sä­ti­lois­sa yli 20 hen­ki­lön ti­lai­suu­det on kiel­let­ty. Si­sä­ti­lo­ja kos­ke­va ra­joi­tus as­tuu voi­maan maa­nan­tai­na 17. tam­mi­kuu­ta, jot­ta toi­mi­joil­le jäi­si enem­män ai­kaa ot­taa muut­tu­nut ra­joi­tus huo­mi­oon toi­min­nas­saan. Mää­räys on voi­mas­sa 14. hel­mi­kuu­ta saak­ka.

Ti­lo­jen ter­veys­tur­val­li­nen käyt­tö

Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­räys­ten mu­kaan toi­min­ta on jär­jes­tet­tä­vä niin, et­tä osal­lis­tu­jien ja seu­ru­ei­den vä­lil­lä voi­daan eh­käis­tä lä­hi­kon­tak­tin ai­heut­ta­maa tar­tun­nan ris­kiä. Ris­kiä voi alen­taa esi­mer­kik­si edel­lyt­tä­mäl­lä kas­vo­mas­kin käyt­töä, te­hos­ta­mal­la il­man­vaih­toa, ra­joit­ta­mal­la asi­a­kas­mää­rää, por­ras­ta­mal­la kä­vi­jöi­den osal­lis­tu­mis­ta tai si­joit­te­le­mal­la asi­a­kas­pai­kat ai­em­paa väl­jem­min.

Pää­tös kos­kee asi­a­kas­mää­räs­tä riip­pu­mat­ta ur­hei­lu-, lii­kun­ta-, huvi- ja vir­kis­tys­toi­min­taan käy­tet­ty­jä ti­lo­ja, ku­ten kun­to­sa­le­ja, si­sä­lii­kun­ta­ti­lo­ja, ui­ma­hal­le­ja, ylei­siä sau­no­ja ja tans­si­paik­ko­ja. Mui­den asi­a­kas­ti­lo­jen osal­ta pää­tös­tä on nou­da­tet­ta­va, jos ky­sees­sä on yli 10 hen­ki­lön si­sä­ti­la tai yli 50 hen­ki­lön ul­ko­ti­la.

Mää­räys on voi­mas­sa koko Itä-Suo­men alu­eel­la 26. tam­mi­kuu­ta saak­ka.

Lii­kun­ta- ja ur­hei­lu­toi­min­nas­sa jouk­ku­eur­hei­luun, ryh­mä­lii­kun­taan, kon­tak­ti­la­jien har­ras­ta­mi­seen ja muu­hun vas­taa­vaan ur­hei­luun tai lii­kun­taan käy­tet­tä­vät si­sä­ti­lat sekä huvi- tai vir­kis­tys­toi­min­taan käy­tet­tä­vät tans­si­pai­kat sekä kuo­ro­lau­lu­toi­min­taan käy­tet­tä­vät ti­lat on mää­rät­ty sul­jet­ta­vak­si.

Mää­räys ei kos­ke kun­to­sa­le­ja ja mui­ta vas­taa­via si­sä­lii­kun­ta­ti­lo­ja ei­kä myös­kään ylei­siä sau­no­ja tai ui­ma­hal­lien ja kyl­py­löi­den al­las­ti­lo­ja sil­loin, kun nii­tä ei käy­te­tä ryh­mä­lii­kun­taan. Sul­je­tuk­si mää­rät­ty­jä ti­lo­ja voi käyt­tää vuon­na 2003 syn­ty­nei­den ja sitä nuo­rem­pien las­ten ja nuor­ten oh­jat­tuun har­ras­tus­toi­min­taan. Toi­min­nas­sa tu­lee ot­taa huo­mi­oon osal­lis­tu­jien ter­veys­tur­val­li­suus.

Mää­räys on voi­mas­sa Poh­jois-Kar­ja­lan (Siun sote) kun­tien alu­eil­la 27. tam­mi­kuu­ta saak­ka.

Lisää aiheesta

Kysely