JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kari Sarkkinen

14.1.2022 16.03
Uutiset

Kolmas rokote jo liki 40 prosentilla yli 12-vuotiaista pohjois­kar­ja­laisista

Kari Sark­ki­nen

Siun so­tes­sa on an­net­tu tä­hän men­nes­sä kol­man­sia ko­ro­na­ro­kot­tei­ta noin 62 500 an­nos­ta. Siun so­ten tie­dot­teen mu­kaan kol­man­nen an­nok­sen on näin ol­len saa­nut liki 40 pro­sent­tia yli 12-vuo­ti­ais­ta poh­jois­kar­ja­lai­sis­ta.

Vii­kol­la 2 ro­ko­tu­sa­jat ovat men­neet ri­pe­äs­ti, min­kä vuok­si vii­kol­la 3 ro­ko­tuk­sia jat­ke­taan ny­kyi­sis­sä ro­ko­tus­ryh­mis­sä. Uu­si ikä­ryh­mä voi­daan ava­ta no­pe­as­ti­kin, jos ro­kot­tei­den me­nek­ki hii­puu.

Uu­sia ai­ko­ja lau­an­tai­sin ja maa­nan­tai­sin

Ajan kol­man­teen ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen voi­vat verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta va­ra­ta sai­rau­den pe­rus­teel­la ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat yli 18-vuo­ti­aat sekä yli 40-vuo­ti­aat. Verk­ko­a­jan­va­raus on osoit­tees­sa https://siun­so­te.ea­i­ka.fi/. Ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat ja yli 60-vuo­ti­aat voi­vat va­ra­ta ajan 3. ro­ko­tuk­seen, kun 2. ro­kot­tees­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 3 kuu­kaut­ta. 40-59-vuo­ti­aat voi­vat va­ra­ta ajan, kun 2. ro­kot­tees­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 4 kuu­kaut­ta.

Uu­sia ai­ko­ja tu­lee va­rat­ta­vak­si ai­na lau­an­tai­sin klo 12 ja maa­nan­tai­sin klo 8. Lau­an­tai­sin va­rat­ta­vak­si tu­le­vat al­ku­vii­kon ajat ja maa­nan­tai­sin lop­pu­vii­kon ajat.

Lau­an­tai­na 15.1. en­sim­mäis­ten ro­ko­tus­ten koh­dal­la ote­taan jäl­leen käyt­töön toi­ve­lis­ta. Toi­veen voi jät­tää verk­ko­a­jan­va­raus­si­vul­la ole­van lin­kin kaut­ta.

– Huo­mi­oi, et­tä toi­veen voi jät­tää vain 1. ko­ro­na­ro­ko­tu­sa­jas­ta, mui­ta toi­vei­ta ei pal­ve­lun kaut­ta kä­si­tel­lä, Siun so­ten tie­dot­tees­sa täs­men­ne­tään.

Ai­ko­ja on tar­jol­la sekä Bi­on­tech-Pfi­ze­rin et­tä Mo­der­nan ko­ro­na­ro­kot­teel­le. Käy­tös­sä ole­va ro­ko­te nä­kyy ajan­va­rauk­sen yh­tey­des­sä.

Va­ro­vai­suus­pe­ri­aat­teen vuok­si al­le 30-vuo­ti­aat voi­vat ot­taa vain Bi­on­tech-Pfi­ze­rin ko­ro­na­ro­kot­teen. Muil­le Mo­der­nan ro­ko­te so­pii, vaik­ka oli­si saa­nut ai­em­mat ro­kot­teet toi­sen val­mis­ta­jan ro­kot­teel­la. Lue li­sää: https://www.siun­so­te.fi/-/mie­ti­tyt­taa­ko-ko­ro­na­ro­ko­te-

Ai­ko­ja ava­taan ro­kot­ta­ja­re­surs­sien ja ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­vien mää­rän mu­kaan. 3. ro­kot­tei­den li­säk­si Siun so­tes­sa jat­ku­vat myös 1. ja 2. ro­ko­tuk­set. Täs­tä joh­tu­en ro­ko­tu­sai­ko­ja ei vält­tä­mät­tä pys­ty­tä avaa­maan va­rat­ta­vak­si jo­kai­sel­le ter­vey­sa­se­mal­le sekä al­ku- et­tä lop­pu­vii­kok­si. Pie­nem­mil­lä ter­vey­sa­se­mil­la ro­ko­tus­päi­viä voi ol­la har­vem­min.

Jo­en­suus­sa jär­jes­te­tään il­man ajan­va­raus­ta to­teu­tet­ta­va mas­sa­ro­ko­tus­päi­vä lau­an­tai­na 15.1.2022 klo 10–16 osoit­tees­sa Mal­mi­ka­tu 9. Ti­lai­suu­des­sa an­ne­taan 1. ja 2. ro­kot­tei­ta sekä 3. ro­ko­te­an­nok­sia. Tar­jol­la on 600 Bi­on­tech-Pfi­ze­rin Co­mir­na­ty-ko­ro­na­ro­ko­te­an­nos­ta. Ro­ko­tuk­sia jat­ke­taan klo 16 as­ti tai sii­hen saak­ka, kun ro­kot­tei­ta riit­tää. Lue li­sää mas­sa­ro­ko­tus­ti­lai­suu­des­ta ja ti­lai­suu­den ro­ko­tus­ryh­mis­tä: https://www.siun­so­te.fi/-/mas­sa­ro­ko­tus­ti­lai­suus-jo­en­suus­sa-15-1-2022-klo-10-16

Yli 70-vuo­ti­ai­den 3. ko­ro­na­ro­ko­tuk­set

Siun sote on tar­jon­nut 3. ko­ro­na­ro­ko­tu­sai­kaa kir­jeit­se tai pu­he­li­mit­se yli 70-vuo­ti­ail­le. Ku­lu­val­la vii­kol­la ikä­ryh­män ro­ko­tus­ten osal­ta on teh­ty tar­kis­tus­ta ja soi­tet­tu heil­le, joil­le ai­kaa ei ol­lut vie­lä tar­jot­tu. Jos Siun so­ten pu­he­lu ei ole ta­voit­ta­nut tai 3. ko­ro­na­ro­ko­te on jää­nyt ot­ta­mat­ta jois­tain muus­ta syys­tä, voi yli 70-vuo­ti­aat jat­kos­sa va­ra­ta ro­ko­tu­sa­jan myös verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta osoit­tees­sa https://siun­so­te.ea­i­ka.fi/.

Yli 70-vuo­ti­ail­le on edel­leen käy­tös­sä ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu ko­ro­na­ro­ko­tu­sai­kaan liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä. Ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lun nu­me­ro on 013 330 2705. Pal­ve­luun voi jät­tää soit­to­pyyn­nön mi­hin ai­kaan vain. Soit­to­pyyn­töi­hin vas­ta­taan vii­kon ku­lu­es­sa.

Voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­teis­ten 4. ko­ro­na­ro­ko­tuk­set

Siun sote käyn­nis­tää voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­teis­ten hen­ki­löi­den 4. ko­ro­na­ro­ko­tuk­set. Ryh­mään kuu­lu­vil­le ro­ko­tu­sai­kaa tar­jo­taan pu­he­li­mit­se, ku­ten 1. ro­ko­tus­kier­rok­sel­la­kin. 4. ro­ko­tuk­sen voi ot­taa, kun 3. ro­kot­tees­ta kun ku­lu­nut vä­hin­tään 3 kuu­kaut­ta.

Soi­tot aloi­te­taan vii­kol­la 4. Ro­ko­tus­ryh­mään kuu­luu noin 2 000 poh­jois­kar­ja­lais­ta, jo­ten kaik­kia ai­ko­ja ei saa­da soi­tet­tua en­sim­mäi­sen vii­kon ai­ka­na. Pu­he­lut soi­te­taan 013-al­kui­ses­ta nu­me­ros­ta.

– Jos tie­dät kuu­lu­va­si voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­teis­ten ryh­mään, et­kä ole saa­nut 1., 2. tai 3. ko­ro­na­ro­ko­tet­ta, voit jät­tää ta­kai­sin­soit­to­pyyn­nön nu­me­roon 013 330 2705. Soit­to­pyyn­töi­hin vas­ta­taan vii­kon ku­lu­es­sa. Nel­jät­tä ro­ko­tus­ta pal­ve­lun kaut­ta ei voi va­ra­ta. Voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­set voi­vat ot­taa 2. ko­ro­na­ro­kot­teen 6 vii­kon ku­lut­tua 1. ro­kot­tees­ta ja 3. ro­kot­teen, kun 2. ro­kot­tees­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 2 kuu­kaut­ta, Siun so­tes­ta opas­te­taan.

5–11-vuo­ti­ai­den las­ten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set

Siun sote jär­jes­tää ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia 5–11-vuo­ti­ail­le lap­sil­le. Ro­ko­tu­sa­jat ovat va­rat­ta­vis­sa ter­vey­sa­se­mien web-ajan­va­rauk­sen kaut­ta osoit­tees­sa https://verk­ko­a­jan­va­rauspth.siun­so­te.fi. Jo­kai­sel­le lap­sel­le tu­lee va­ra­ta oma ai­ka.

Lap­set tu­le­vat ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen en­si­si­jai­ses­ti huol­ta­jan kans­sa. Mi­kä­li huol­ta­ja on es­ty­nyt tu­le­mas­ta pai­kal­le, huol­ta­jien al­le­kir­joit­ta­ma suos­tu­mus­lo­ma­ke on ol­ta­va lap­sen mu­ka­na. Ro­ko­tuk­set ovat va­paa­eh­toi­sia ja mak­sut­to­mia. Il­man ajan­va­raus­ta lap­sia ei ro­ko­te­ta.

Te­hos­te­ro­ko­te­ai­ka an­ne­taan en­sim­mäi­sen ro­ko­tuk­sen yh­tey­des­sä. Te­hos­te an­ne­taan kuu­den vii­kon ku­lut­tua pää­o­sin sa­mas­sa toi­mi­pis­tees­sä, mis­sä on saa­nut en­sim­mäi­sen ro­kot­teen.

Lisää aiheesta

Kysely