JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Päivi Lievonen

13.1.2022 17.26
Uutiset

Pohjois-Karjalan koronatilanne on huonontunut entisestään

Kari Sark­ki­nen

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä ja sai­raa­la­kuor­mi­tus ovat jat­ka­neet kas­vu­aan, ja vii­me vii­kon tar­tun­ta­lu­vut oli­vat jäl­leen koko epi­de­mia-ajan kor­keim­mat. Tar­tun­ta­mää­rät ovat edel­leen jyr­käs­sä kas­vus­sa, tie­dot­taa Siun sote.

– To­si­a­sia on se, et­tä ti­lan­ne on huo­nom­pi kuin kos­kaan, em­me­kä to­den­nä­köi­ses­ti ole vie­lä saa­vut­ta­neet epi­de­mi­an huip­pua, to­te­aa Siun so­ten tie­dot­tees­sa Poh­jois-Kar­ja­lan ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja, yli­lää­kä­ri Juk­ka Heik­ki­nen Siun so­tes­ta.

– Kaik­kia ei-vält­tä­mät­tö­miä kon­tak­te­ja kan­nat­taa vält­tää ja suo­jau­tua mah­dol­li­sim­man hy­vin. Ko­ro­na­tar­tun­nan voi saa­da käy­tän­nös­sä mis­tä vain.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tys ei pys­ty enää kar­toit­ta­maan tar­tun­to­ja

Vii­kol­la 1 uu­sia tar­tun­to­ja to­det­tiin yh­teen­sä 1 126, kun edel­li­sel­lä vii­kol­la ta­pauk­sia kir­jau­tui 617. Poh­jois­kar­ja­lai­sil­la tar­tun­to­ja oli 1 078, ja tar­tun­to­ja to­det­tiin kai­kis­sa maa­kun­nan kun­nis­sa.

Ku­lu­val­la vii­kol­la tors­tai­aa­muun men­nes­sä maa­kun­nas­sa on to­det­tu yli 400 tar­tun­taa. Seu­ran­nas­sa ole­via tar­tun­nan saa­nei­ta on täl­lä het­kel­lä kaik­ki­aan noin 1 300. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys ei pys­ty enää kar­toit­ta­maan kaik­kia al­tis­tu­nei­ta ei­kä sel­vit­tä­mään tar­tun­to­jen al­ku­pe­rää.

Sai­raa­la­kuor­mi­tuk­sen kas­vuun va­rau­du­taan

Sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­vien po­ti­lai­den mää­rä on kas­vus­sa, ja kes­kus­sai­raa­lan sekä ter­vey­sa­se­mien osas­toil­la on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa yh­teen­sä 11 ko­ro­na­po­ti­las­ta.

Siun sote va­rau­tuu edel­leen po­ti­las­mää­rien kas­vuun ja val­mis­te­lee Liek­san ter­vey­sa­se­mal­le eril­li­sen ko­ro­na­po­ti­lai­den hoi­toon tar­koi­te­tun yk­si­kön avaa­mis­ta. Hen­ki­lö­kun­nan omat sai­ras­tu­mi­set ja ka­ran­tee­nit han­ka­loit­ta­vat ti­lan­net­ta niin osas­toil­la kuin ikäih­mis­ten hoi­va­ko­deis­sa­kin.

Ta­val­li­ses­ti sai­raa­la­hoi­dos­sa tar­tun­ta­mää­rien kas­vu nä­kyy muu­ta­man vii­kon vii­veel­lä ja tä­hän va­rau­du­taan. Tar­tun­ta­mää­rien kas­vu li­sää myös hen­ki­lö­kun­nan pois­sa­o­lo­ja, mikä vai­kut­taa koko pal­ve­lu­jär­jes­tel­mään, Heik­ki­nen to­te­aa.

Poh­jois-Kar­ja­las­sa voi­mas­sa ole­vat alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ja ra­joi­tuk­set on koot­tu Siun so­ten verk­ko­si­vuil­le osoit­tee­seen www.siun­so­te.fi/alu­eel­li­set-suo­si­tuk­set-ja-ra­joi­tuk­set.

Ko­ro­naan sai­ras­tu­nei­den ja al­tis­tu­nei­den oh­jeet ovat muut­tu­mas­sa

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos (THL) on päi­vit­tä­nyt tä­nään 13.1. oh­jeis­tus­taan ko­ro­na­tes­tauk­ses­ta sekä ka­ran­tee­neis­ta. Siun so­ten oh­jeis­tuk­set tu­le­vat muut­tu­maan näil­tä osin ja ne päi­vi­te­tään pi­kim­mi­ten muun mu­as­sa verk­ko­si­vuil­le.

Siun sote pyy­tää kan­sa­lai­sia odot­ta­maan rau­has­sa oh­jei­den päi­vit­ty­mis­tä ja toi­voo vält­tä­mään ylei­siä oh­jei­den muut­tu­mi­seen liit­ty­viä tie­dus­te­lu­ja pu­he­li­mit­se.

Lisää aiheesta

Kysely