JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
13.1.2022 15.52
Uutiset

Kiteellä joulukuun alussa tapahtuneen väkivaltarikosten kokonaisuuden esitutkinta on valmistunut

KI­TEE

Kari Sark­ki­nen

Po­lii­si on saa­nut val­miik­si Ki­teel­lä 3.12.2020 ta­pah­tu­nei­den vä­ki­val­ta­ri­kos­ten esi­tut­kin­nan. Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tos ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä esi­tut­kin­nas­sa oli kyse kah­des­ta tör­ke­äs­tä pa­hoin­pi­te­lys­tä, yh­des­tä tör­ke­än pa­hoin­pi­te­lyn yri­tyk­ses­tä, ryös­tön yri­tyk­ses­tä, pa­hoin­pi­te­lys­tä sekä va­hin­gon­te­os­ta.

– Te­ois­sa asi­a­no­sai­si­na ovat ol­leet kol­me mies­tä, jois­ta kak­si ovat ol­leet van­git­tui­na esi­tut­kin­nan ai­ka­na. Seu­rue oli ky­sei­se­nä il­ta­na ol­lut viet­tä­mäs­sä il­taa noin 20 -vuo­ti­aan mie­hen asun­nol­la Ki­teen taa­ja­ma-alu­eel­la ker­ros­ta­lo­a­sun­nos­sa, ri­kos­ko­mi­sa­rio Simo Hä­mä­läi­nen ker­too.

Ta­pah­tu­mat al­koi­vat rii­das­ta

Esi­tut­kin­nas­sa sel­vin­nei­den seik­ko­jen pe­rus­teel­la on käy­nyt il­mi, et­tä il­lan­vie­ton ai­ka­na seu­ru­een vä­lil­le on tul­lut rii­taa.

Asun­nos­sa vie­raa­na ol­lut 40-vuo­ti­as mies oli yrit­tä­nyt vä­ki­val­taa käyt­tä­mäl­lä saa­da asun­non­hal­ti­jan au­ton avai­mia it­sel­leen. Mie­hen oli tar­koi­tus läh­teä aja­maan asun­non hal­ti­jan au­tol­la, mut­ta au­ton hal­ti­ja ei luo­vut­ta­nut au­ton avai­mia mie­hel­le.

Tä­män jäl­keen hä­net asun­non­hal­ti­ja ja toi­nen vie­raa­na ol­lut, hie­man al­le 40-vuo­ti­as mies oli­vat pois­ta­neet 40-vuo­ti­aan mie­hen asun­nos­ta.

Pa­hoin­pi­te­lyt park­ki­pai­kal­la

Asun­nos­ta pois­tet­tu mies oli seu­raa­vak­si rik­ko­nut 20-vuo­ti­aan mie­hen ker­ros­ta­lon park­ki­pai­kal­la ol­lut­ta au­toa.

Au­ton hal­ti­ja oli läh­te­nyt sel­vit­tä­mään pi­hal­le asi­aa, jol­loin au­toa rik­ko­nut mies oli hyö­kän­nyt nuo­rem­man mie­hen kimp­puun ja lyö­nyt hän­tä puu­kol­la sel­kään. 20-vuo­ti­as mies sai puu­kon is­kus­ta va­ka­via vam­mo­ja ke­hoon­sa. Puu­kol­la lyö­nyt mies soit­ti it­se asi­as­ta hä­tä­kes­kuk­seen.

Tä­män jäl­keen ai­em­min sa­mas­sa asun­nos­sa ol­lut hie­man al­le 40-vuo­ti­as mies oli käy­nyt au­toa rik­ko­neen ja puu­kol­la lyö­neen mie­hen kimp­puun.

Po­lii­si epäi­lee, et­tä al­le 40-vuo­ti­as mies yrit­ti lyö­dä veit­sel­lä hie­man van­hem­paa mies­tä. Täs­sä ka­ha­kas­sa van­hem­pi mies löi veit­sel­lä usei­ta ker­to­ja nuo­rem­paa mies­tä veit­sel­lä eri puo­lil­le ke­hoa.

Kol­men mie­hen ri­kok­set syy­te­har­kin­taan

40-vuo­ti­as­ta mies­tä epäil­lään ko­ko­nai­suu­den osal­ta siis kah­des­ta tör­ke­äs­tä pa­hoin­pi­te­lys­tä, ryös­tön yri­tyk­ses­tä ja va­hin­gon­te­os­ta.

Al­le 40-vuo­ti­as­ta mies­tä epäil­lään tör­ke­än pa­hoin­pi­te­lyn yri­tyk­ses­tä ja pa­hoin­pi­te­lys­tä.

20-vuo­ti­as­ta mies­tä epäil­lään puo­les­taan pa­hoin­pi­te­lys­tä.

Esi­tut­kin­ta on nyt val­mis­tu­nut ja ta­paus ete­nee syy­te­har­kin­taan Itä-Suo­men syyt­tä­jän­vi­ras­toon.

Lisää aiheesta

Kysely