JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Suljetuksi määrättyjä tiloja voi käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Kuvituskuva.

Suljetuksi määrättyjä tiloja voi käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

13.1.2022 8.12
Uutiset

Tilojen sulkupäätös jatkuu Pohjois-Karjalassa – lapset ja nuoret voivat jatkaa ohjattua harrastustoimintaa

Kari Sark­ki­nen

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to on jat­ka­nut ti­lo­jen sul­ke­mi­seen vel­voit­ta­vaa mää­räys­tä Ete­lä-Sa­von, Itä-Sa­von ja Poh­jois-Kar­ja­lan sai­raan­hoi­to­pii­rien alu­eil­la 27. tam­mi­kuu­ta saak­ka. Poh­jois-Sa­von sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la ti­lo­jen sul­ke­mis­ta kos­ke­va mää­räys päät­tyy, sil­lä tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­set edel­ly­tyk­set sul­ku­pää­tök­sel­le ei­vät täl­lä het­kel­lä täy­ty.

Mää­räys sa­man­si­säl­töi­nen kuin ai­em­min an­net­tu vas­taa­va pää­tös

Ti­lo­ja, joi­ta sul­ke­mis­pää­tös kos­kee ovat lii­kun­ta- ja ur­hei­lu­toi­min­nas­sa jouk­ku­eur­hei­luun, ryh­mä­lii­kun­taan, kon­tak­ti­la­jien har­ras­ta­mi­seen ja muu­hun vas­taa­vaan ur­hei­luun tai lii­kun­taan käy­tet­tä­vät si­sä­ti­lat sekä huvi- tai vir­kis­tys­toi­min­taan käy­tet­tä­vät tans­si­pai­kat sekä kuo­ro­lau­lu­toi­min­taan käy­tet­tä­vät ti­lat.

– Mää­räys ei kos­ke kun­to­sa­le­ja ja mui­ta vas­taa­via si­sä­lii­kun­ta­ti­lo­ja ei­kä myös­kään ylei­siä sau­no­ja tai ui­ma­hal­lien ja kyl­py­löi­den al­las­ti­lo­ja.

– Sul­je­tuk­si mää­rät­ty­jä ti­lo­ja voi käyt­tää vuon­na 2003 syn­ty­nei­den ja sitä nuo­rem­pien las­ten ja nuor­ten oh­jat­tuun har­ras­tus­toi­min­taan. Ikä­ra­jaa on nos­tet­tu niin, et­tä kaik­ki vii­me vuon­na 18 vuot­ta täyt­tä­neet voi­vat osal­lis­tua toi­min­taan. Toi­min­nas­sa tu­lee kui­ten­kin ot­taa huo­mi­oon osal­lis­tu­jien ter­veys­tur­val­li­suus., ker­too yli­tar­kas­ta­ja Em­ma-Lot­ta Kin­nu­nen.

Alu­e­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys on sal­lit­tua

Sul­jet­tu­ja ti­lo­ja voi käyt­tää myös la­ki­sää­tei­siin pal­ve­lui­hin, ku­ten lää­kin­näl­li­seen kun­tou­tuk­seen, kou­lu­jen lii­kun­ta­o­pe­tuk­seen ja ko­ro­na­ro­ko­tus­ten jär­jes­tä­mi­seen.

Myös alu­e­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys on sal­lit­tua muu­ten sul­je­tuis­sa ti­lois­sa. Li­säk­si ti­lo­jen sul­ku­pää­tök­set ei­vät ulo­tu am­mat­tiur­hei­luun ei­vät­kä yk­si­tyis- tai per­he-elä­män pii­riin kuu­lu­vaan toi­min­taan.

Ti­lo­jen ter­veys­tur­val­li­seen käyt­töön liit­ty­vät ra­joi­tuk­set edel­leen voi­mas­sa

Ti­lo­jen käyt­tö­jä kos­ke­va mää­räys edel­lyt­tää, et­tä asi­a­kas- ja ylei­sö­ti­lo­jen käyt­tö pi­tää jär­jes­tää si­ten, et­tä ti­lois­sa voi­daan eh­käis­tä asi­ak­kai­den ja toi­min­taan osal­lis­tu­vien lä­hi­kon­tak­tien ai­heut­ta­maa tar­tun­nan ris­kiä.

Toi­mi­ja voi muu mu­as­sa ra­joit­taa asi­a­kas­mää­rää, jär­jes­tää asi­a­kas­pai­kat väl­jäs­ti, te­hos­taa il­man­vaih­toa ja suo­si­tel­la mas­kin käyt­töä ti­lois­saan tai toi­mia muul­la toi­min­tan­sa eri­tyis­piir­teet huo­mi­oon ot­ta­val­la ter­veys­tur­val­li­sel­la ta­val­la. Tämä mää­räys on voi­mas­sa koko Itä-Suo­men alu­eel­la 26. tam­mi­kuu­ta saak­ka.

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­siin liit­ty­vät pää­tök­set teh­dään per­jan­tai­na

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to val­mis­te­lee myös ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­siin liit­ty­vää tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kais­ta pää­tös­tä.

Täl­lä het­kel­lä voi­mas­sa on jou­lu­kuun lo­pus­sa an­net­tu pää­tös, jon­ka mu­kaan Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to on kiel­tä­nyt alu­eel­laan kaik­ki yli 50 hen­gen sisä- ja ul­ko­ti­lois­sa jär­jes­tet­tä­vät ylei­sö­ti­lai­suu­det ja ylei­set ko­kouk­set, jois­sa kai­kil­le osal­lis­tu­jil­le ei ole mää­ri­tel­ty omaa is­tu­ma­paik­kaa.

Ar­vi­on mu­kaan uu­si pää­tös val­mis­tuu per­jan­tai­na.

Lisää aiheesta

Kysely