JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kari Sarkkinen

12.1.2022 16.31
Uutiset

Massaro­ko­tus­ti­laisuus Joensuussa lauantaina

Kari Sark­ki­nen

Jo­en­suus­sa jär­jes­te­tään il­man ajan­va­raus­ta to­teu­tet­ta­va mas­sa­ro­ko­tus­päi­vä lau­an­tai­na 15.1.2022 klo 10–16 osoit­tees­sa Mal­mi­ka­tu 9. Tar­jol­la on 600 ko­ro­na­ro­ko­te­an­nos­ta. Ro­ko­tuk­sia jat­ke­taan klo 16 as­ti tai sii­hen saak­ka, kun ro­kot­tei­ta riit­tää.

– Kan­nat­taa seu­ra­ta Siun so­ten Fa­ce­book-ka­na­vaa. Py­rim­me il­moit­ta­maan siel­lä jo­no­ti­lan­tees­ta sekä mi­kä­li ro­kot­teet lop­pu­vat en­nen kel­lo 16, mai­nit­see osas­ton­hoi­ta­ja Päi­vi Ny­berg ko­ro­na­ro­ko­tus­ten koor­di­naa­ti­o­tii­mis­tä.

Ro­ko­tuk­set to­teu­te­taan vuo­ro­nu­me­roil­la. Jo­not­ta­mi­seen ul­ko­na on syy­tä va­rau­tua pu­keu­tu­mal­la sään mu­kai­ses­ti. Ti­lai­suu­des­sa an­ne­taan 1. ja 2. ro­kot­tei­ta sekä 3. ro­ko­te­an­nok­sia.

– Ro­ko­tuk­seen tu­le­vien on hyvä muis­taa tur­va­vä­lit myös ul­ko­na odot­ta­es­sa ja kas­vo­mas­kien käyt­tö. Si­säl­le ro­ko­tus­ti­loi­hin otam­me ker­ral­laan vain 20 ih­mis­tä, et­tä voim­me taa­ta tur­va­vä­lit ja pi­tää mas­sa­ro­ko­tus­ti­lai­suu­den tur­val­li­ses­ti, mai­nit­see in­fek­ti­o­lää­kä­ri Juk­ka Heik­ki­nen.

Ro­ko­tus­ti­lai­suu­des­sa on käy­tös­sä Bi­on­tech-Pfi­ze­rin ko­ro­na­ro­ko­te. 3. ko­ro­na­ro­kot­teen ro­ko­tus­ti­lai­suu­des­sa voi­vat ot­taa 18–59-vuo­ti­aat sai­rau­den pe­rus­teel­la ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat, joi­den 2. ko­ro­na­ro­kot­tees­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään kol­me kuu­kaut­ta, 60–69-vuo­ti­aat, joi­den 2. ko­ro­na­ro­kot­tees­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään kol­me kuu­kaut­ta, pe­rus­ter­veet 40–59-vuo­ti­aat, joi­den 2. ko­ro­na­ro­kot­tees­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään nel­jä kuu­kaut­ta, ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­va sote-hen­ki­lös­tö, kun 2. ko­ro­na­ro­kot­tees­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 3 kuu­kaut­ta.

Lisää aiheesta

Kysely