JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
12.1.2022 16.20
Mielipiteet

MIELIPIDE: Hyvinvointia luvassa puheissa, mutta miten se saadaan aikaan?

Leh­det ovat nyt alu­e­vaa­lien al­la mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­sia Siun so­tes­ta pul­lol­laan. Vas­tuul­li­sia, po­si­tii­vi­ses­ti tu­le­vai­suu­teen kat­so­en ja jo­kai­sel­le hy­vin­voin­tia lu­va­ten. Kun nämä kaik­ki to­teu­te­taan, poh­jois­kar­ja­lais­ten hy­vin­voin­ti ko­he­nee to­del­la­kin mer­kit­tä­väs­ti.

Jo­kai­nen lu­ki­ja kui­ten­kin ym­mär­tää, et­tä toi­veet ovat eri asia, kuin to­teu­tus. Raha rat­kai­see, mis­sä mää­rin toi­veet täyt­ty­vät ja sii­tä päät­tää jat­kos­sa val­tio. Olem­me tääl­lä Siun so­tes­sa elä­neet jat­ku­van ali­ra­hoi­tuk­sen ja sääs­tä­mi­sen vuo­sia, ei­kä sii­hen ole no­pe­as­ti muu­tos­ta tu­los­sa, el­lei hal­li­tus ja edus­kun­ta toi­sin pää­tä. Vuo­den pääs­tä tu­le­vat edus­kun­ta­vaa­lit ja nii­den tu­los rat­kai­see, tul­laan­ko ra­hoi­tus­raa­me­ja muut­ta­maan. Nyt mei­dän siis on sel­viy­dyt­tä­vä käy­tet­tä­vis­sä ole­val­la ra­hal­la par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la.

Yk­si­tyis­koh­dat ovat tär­kei­tä, mut­ta et­tä yk­si­tyis­koh­dat toi­mi­si­vat, täy­tyy ko­ko­nai­suu­den toi­mia. Siun so­ten vi­sio on hy­vin­voi­va poh­jois­kar­ja­la­lai­nen ja sik­si sen tu­lee ol­la joh­ta­mi­sen kan­nal­ta se kes­kei­nen mit­ta­ri, an­ne­tuis­sa ta­lou­del­li­sis­sa raa­meis­sa. Pit­kä­ai­kai­nen jat­ku­va sääs­tä­mi­nen on joh­ta­nut sii­hen, et­tä joh­ta­mi­sen kes­ki­öön ovat ih­mis­ten si­jaan nous­seet nu­me­rot ja kun nu­me­roil­la (käy­te­tään hie­nom­paa ni­mi­tys­tä ”tie­dol­la joh­ta­mi­nen”) joh­de­taan, seu­rauk­se­na ovat or­ga­ni­saa­ti­on ly­hyt­nä­köi­nen nä­en­näis­te­hok­kuus ja ih­mis­ten unoh­tu­mi­nen. Alam­me nyt näh­dä seu­rauk­set mit­ta­vi­na hen­ki­lös­tö- ja pal­ve­lus­tuot­ta­mi­son­gel­mi­na.

Mitä sit­ten pi­täi­si teh­dä?

Pi­tää yk­sin­ker­tai­ses­ti kes­kit­tyä sääs­tä­mi­sen si­jaan on­gel­mien rat­kai­suun. Kun ol­laan krii­sis­sä, joh­don täy­tyy men­nä etu­lin­jaan luo­maan us­koa jouk­koi­hin, rat­kai­se­maan no­pe­as­ti hel­pot on­gel­mat ja ra­ken­ta­maan pi­to­voi­maa. Siel­tä se läh­tee myön­tei­nen kier­to käyn­tiin, siel­lä tais­te­lu voi­te­taan. Pää­tök­sen­te­koa täy­tyy vie­dä sin­ne, mis­sä työt teh­dään, toi­min­not täy­tyy sada tu­ke­maan toi­si­aan osa­op­ti­moin­nin si­jaan. Se tar­koit­taa myös or­ga­ni­saa­ti­on ma­dal­ta­mis­ta ja toi­min­to­jen jär­ke­vää yh­dis­tä­mis­tä, mis­sä mah­dol­lis­ta.

Kun nämä to­teu­tu­vat, ra­hat riit­tä­vät ja poh­jois­kar­ja­la­lai­set voi­vat pa­rem­min.

Us­kon vah­vas­ti näin kah­den vuo­si­kym­me­nen ko­ke­muk­sel­la muu­tos­joh­ta­mi­ses­ta.

TIMO PAAK­KU­NAI­NEN

alu­e­vaa­lieh­do­kas (ps)

Rääk­ky­län kun­nan­val­tuus­ton 2. va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

Siun so­ten yh­ty­mä­hal­li­tuk­sen Rääk­ky­län kun­ta­paik­ka­e­dus­ta­ja ja va­ra­jä­sen

Lisää aiheesta

Kysely