JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
12.1.2022 16.06
Mielipiteet

MIELIPIDE: Omaishoitajien tukeminen on välttämätöntä

Omais­hoi­ta­jat te­ke­vät ar­vo­kas­ta työ­tä hoi­ta­es­saan lä­heis­tään. Yk­si hoi­taa pit­kä­ai­kais­sai­ras­ta las­taan, toi­nen puo­li­so­aan ja joku muu van­hem­paan­sa. Van­hem­pi voi ol­la iä­käs, ja omais­hoi­ta­ja jo elä­kei­äs­sä tai työ­i­käi­nen va­ka­vas­ti sai­ras tai vam­mau­tu­nut, jon­ka omais­hoi­ta­ja on vas­ta täy­si-ikäi­syy­den saa­vut­ta­nut nuo­ri ai­kui­nen. Omais­hoi­ta­jien ti­lan­teet ovat eri­lai­sia, mut­ta kaik­ki he ovat lait­ta­neet it­sen­sä sy­dä­men­sä hoi­to­työ­hön. Omais­hoi­ta­jien tu­ke­mi­nen hei­dän vaa­ti­vas­sa ja ar­vok­kaas­sa työs­sään on vält­tä­mä­tön­tä.

Omais­hoi­don tuki on mää­rä­ra­ha­si­don­nai­nen ja har­kin­nan­va­rai­nen etuus. Täl­lä het­kel­lä tuon suu­ruu­des­ta päät­tää Poh­jois-Kar­ja­lan so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den kun­ta­yh­ty­mä. Jat­kos­sa Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue.

Omais­hoi­to on yh­teis­kun­nal­le to­del­la edul­li­nen hoi­to­muo­to. Jos omais­hoi­ta­jien uut­te­ra ja uh­rau­tu­va jouk­ko ryh­tyi­si lak­koon tai ir­ti­sa­nou­tui­si teh­tä­vis­tään, yh­teis­kun­tam­me oli kä­sit­tä­mät­tö­män suu­ris­sa vai­keuk­sis­sa, kaik­kien hoi­toa tar­vit­se­vien hoi­don tur­vaa­mi­ses­sa. Omais­hoi­don tu­kea ei sai­si pe­rus­teet­to­mas­ti myön­tää mää­rä­ai­kai­se­na. Tu­le­van alu­e­hal­lin­non on pi­det­tä­vä huo­li sii­tä, et­tä omais­hoi­don mää­rä­ra­haa nos­te­taan, niin et­tä kaik­ki sii­hen oi­keu­te­tut saa­vat kor­vauk­sen.

Omais­hoi­ta­jat tar­vit­se­vat myös muu­ta kuin ta­lou­del­lis­ta tu­kea. Vaih­to­eh­toi­sia ta­po­ja to­teut­taa omais­hoi­don la­ki­sää­tei­set va­paa­päi­vät on ke­hit­tä­vä edel­leen. Omais­hoi­ta­jien mah­dol­li­suut­ta vir­kis­täy­ty­mi­seen eri­ta­voin on edis­tet­tä­vä. Täs­tä hyvä esi­merk­ki on Li­pe­ris­sä KD:n aloit­tees­ta käyt­töön otet­tu mak­su­ton kun­to­sa­lin ja ui­ma­hal­lin käyt­tö­oi­keus omais­hoi­ta­jil­le. Omais­hoi­ta­jien hy­vin­voin­tiin on pa­nos­tet­ta­va.

SATU MELK­KO,

alu­e­vaa­lieh­do­kas KD

MAI­JA SIL­VEN­NOI­NEN,

alu­e­vaa­lieh­do­kas KD

Lisää aiheesta

Kysely