JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
12.1.2022 15.27
Mielipiteet

MIELIPIDE: Asiat tärkeys­jär­jes­tykseen

Sote-alu­e­vaa­lis­sa eh­dok­kaat lu­paa­vat yh­dek­sän hy­vää ja kym­me­nen kau­nis­ta. It­sen­sä myys­ken­te­ly ma­keim­mil­la lu­pauk­sil­la ja ko­meim­mil­la hy­myil­lä ei kuu­los­ta, näy­tä hy­väl­tä, vaik­ka saat­taa hou­ku­tel­la vil­pit­tö­miä tart­tu­maan tar­jouk­seen. On­ko lu­pauk­sil­la ka­tet­ta?

Iso­jen asi­oi­den kor­jaa­mi­nen, et­tä päi­vit­täi­siä pe­ru­sa­si­oi­ta voi hoi­taa su­ju­vas­ti, on ai­na se tar­peel­li­nen teh­tä­vä. Sa­moin on ai­nai­nen on­gel­ma, et­tä po­lii­tik­ko­jen kä­siin jää­vä asi­oi­den­hoi­to muut­tuu kan­san suo­si­o­ta ka­las­tel­les­sa oman ase­man var­mis­te­luk­si. Ei­kä näin ol­leen pys­ty­tä te­ke­mään tar­vit­ta­via toi­mia riit­tä­väs­ti ja ajois­sa. Men­nei­syy­den mu­ka­va yl­lä­pi­to, jär­jes­tel­män huol­ta­mi­sek­si teh­tä­vät toi­met ei­vät ole to­del­lis­ta joh­ta­juut­ta tu­le­vai­suu­teen, vaan men­nei­syyt­tä tu­le­vai­suu­teen jat­ka­vaa huol­to­toi­min­taa.

Ide­o­lo­gi­sis­ta syis­tä ak­tii­vis­ten ja osaa­vien suo­ma­lais­ten jät­tä­mi­nen pois sote-muu­tok­ses­ta on vas­tuu­ton­ta, pe­rus­tus­lain vas­tais­ta syr­jin­tää. Kaik­kien suo­ma­lais­ten so­ten to­teu­tu­mi­sek­si tar­vi­taan kaik­kien suo­ma­lais­ten vas­tuul­lis­ta pa­nos­ta. Myös yk­si­tyi­sy­rit­tä­jät, pie­net ja suu­ret, on otet­ta­va mu­kaan so­ten ko­ko­nais­rat­kai­suun. Jul­kis­hal­lin­non sote kuu­los­taa le­ve­äm­mil­tä har­ti­oil­ta hoi­taa asi­oi­ta. Tär­ke­äm­pää on kui­ten­kin noil­la har­ti­oil­la ole­va pää: löy­tyy­kö to­del­lis­ta, vii­sas­ta joh­ta­juut­ta? Jos ei löy­dy, on syn­ty­nyt vain en­tis­tä isom­pi, kal­liim­pi ko­kei­lu tois­ten ra­hoil­la ja ter­vey­del­lä.

Jos löy­tyy vii­saut­ta ja roh­keut­ta, syn­tyy myös vii­sas­ta ra­han­käyt­töä. Näin hal­lin­to, or­ga­ni­saa­ti­on kes­ki­var­ta­lo­li­ha­vuus pi­de­tään ku­ris­sa. Myös or­ga­ni­saa­tio tar­vit­see ter­veys­tar­kas­tuk­sia ja elä­män­ta­pau­u­dis­tuk­sia. Joi­hin se tar­vit­see ul­ko­puo­lis­ten am­mat­ti­lais­ten di­ag­noo­sit.

Kun ra­joi­tet­tu raha ei jää ruok­ki­maan or­ga­ni­saa­ti­o­ta/hal­lin­toa, se riit­tää sin­ne, mis­sä sitä tar­vi­taan. Ydin­teh­tä­vään, mis­sä so­ten tar­koi­tus to­teu­tuu: sote-am­mat­ti­lai­set pys­ty­vät iloi­sin mie­lin hoi­ta­maan asi­ak­kai­taan hei­dän tar­peis­saan. Joka puo­lel­la maa­kun­taa, siel­lä, mis­sä ih­mi­set ovat. Ko­ke­muk­ses­ta tie­dän, et­tä hen­ki­lö­kun­ta pyr­kii te­ke­mään par­haan­sa.

Sote-pal­ve­lut tu­lee ol­la saa­ta­vis­sa kai­kil­la mah­dol­li­sil­la ta­voil­la kai­kis­sa kun­ta­kes­kuk­sis­sa. Lää­kä­ri pi­tää ol­la ta­vat­ta­vis­sa, hoi­toa pi­tää saa­da tar­vit­ta­es­sa. Etäyh­teyk­sin­kin voi hoi­taa mo­nia pe­ru­sa­si­oi­ta. Tämä aut­taa var­sin­kin näin pan­de­mi­an ai­koi­na pi­tä­mään tar­tun­to­ja ku­ris­sa. Sa­mal­la luo­va vii­saus pi­tää ku­lut ku­ris­sa.

To­del­lis­ta joh­ta­juut­ta tar­vi­taan, et­tä isot asi­at toi­mi­vat. Jos isot asi­at toi­mi­vat, kaik­ki toi­mii.

MARK­KU OL­LI­KAI­NEN

Alu­e­vaa­lieh­do­kas

Lisää aiheesta

Kysely