JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kari Sarkkinen

11.1.2022 17.31
Uutiset

Sää lämpenee, PKS varautuu sähkökatkoihin

Kari Sark­ki­nen

Ko­vien pak­kas­ten en­nus­te­taan lauh­tu­van kes­ki­vii­kon ai­ka­na Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Tors­tail­le on odo­tet­ta­vis­sa jopa plu­sas­tei­ta. Sään lauh­tu­mi­nen sekä sen yh­tey­des­sä odo­tet­ta­vis­sa ole­va tuu­li ja lu­mi­sa­de tu­le­vat ai­heut­ta­maan suu­rel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä säh­kö­kat­ko­ja PKS Säh­kön­siir­to Oy:n verk­ko­a­lu­eel­la. Säh­kö­kat­ko­ja on odo­tet­ta­vis­sa kes­ki­viik­koil­las­ta al­ka­en, tie­dot­taa PKS Säh­kön­siir­to Oy.

PKS Säh­kön­siir­ron koko verk­ko­a­lu­eel­la on täl­lä het­kel­lä puis­sa sekä joh­dois­sa jää­ty­nyt­tä tyk­ky­lun­ta. Ja­ke­lu­ver­kon ti­lan­net­ta on kar­toi­tet­tu he­li­kop­te­ri­len­noil­la pa­rin vii­me vii­kon ai­ka­na. Kop­te­ris­ta pai­kan­net­tu­ja to­den­nä­köi­siä vi­ka­paik­ko­ja on sa­mal­la rai­vat­tu en­na­koi­vas­ti.

Läm­pe­ne­vä sää li­sää tyk­ky­lu­men pai­noa ja tai­vut­taa tai kat­kai­see pui­ta joh­doil­le. Tyk­ky­lun­ta on niin laa­joil­la alu­eil­la ja niin run­saas­ti, et­tä PKS Säh­kön­siir­to va­rau­tuu säh­kö­kat­koi­hin li­sää­mäl­lä vi­ka­pal­ve­lun asen­ta­jien sekä asi­a­kas­pal­ve­lun työn­te­ki­jöi­den mää­rää. Sa­mal­la käyt­töön on va­rat­tu myös jä­re­äm­pää rai­vaus­ka­lus­toa ku­ten met­sä­ko­nei­ta.

Jos sää läm­pe­nee pi­dem­mäk­si ai­kaa rei­lus­ti plus­san puo­lel­le, se voi pu­dot­taa tyk­ky­lu­men puis­ta en­nen kuin puut tai­pu­vat tai kat­ke­a­vat joh­doil­le. Sil­loin säh­kö­kat­ko­ja voi tul­la vä­hem­män ja ne ovat pai­kal­li­sia. Jos sää taas ei läm­pe­ne riit­tä­väs­ti, voi säh­kö­kat­ko­ja tul­la niin pal­jon, et­tä pa­him­mil­laan vail­la säh­köä voi ol­la jopa 15 000 ta­lout­ta ja vi­ko­ja on lä­hes koko PKS Säh­kön­siir­ron verk­ko­a­lu­eel­la.

– Sää­en­nus­teet ei­vät ole vie­lä niin tark­ko­ja, et­tä täs­sä vai­hees­sa tie­det­täi­siin, mi­ten il­man läm­pö­ti­la tu­lee muut­tu­maan. Sik­si PKS Säh­kön­siir­to va­rau­tuu myös mah­dol­li­sen suur­häi­ri­ö­ti­lan­teen hoi­ta­mi­seen. Vii­mek­si tyk­ky­lu­mi­ti­lan­teen ai­heut­ta­ma laa­ja ja pit­kä­kes­toi­nen suur­häi­ri­ö­ti­lan­ne ko­et­tiin Poh­jois-Kar­ja­las­sa vuo­den­vaih­tees­sa 2018, tie­dot­tees­sa ker­ro­taan.

Lisää aiheesta

Kysely