JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Lasten aluevaaliehdokkaiden vaalinumerot arvotaan maanantaihin 17. tammikuuta mennessä.

Lasten aluevaaliehdokkaiden vaalinumerot arvotaan maanantaihin 17. tammikuuta mennessä.

Siun sote

13.1.2022 15.35
Uutiset

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue järjestää lasten aluevaalit

Kari Sark­ki­nen

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la jär­jes­te­tään alu­e­vaa­lien var­si­nai­sen vaa­li­päi­vän al­la 17.1.  – 23.1. las­ten alu­e­vaa­lit. Kun­ta­liit­to, Suo­men Nuor­kaup­pa­ka­ma­rit ry ja Po­rin kau­pun­ki ovat ai­em­min kun­ta­vaa­lien yh­tey­des­sä jär­jes­tä­neet val­ta­kun­nal­li­set Las­ten vaa­lit, joi­den esi­mer­kin in­noit­ta­ma­na lap­set ovat ky­sel­leet mah­dol­li­suut­ta ää­nes­tää myös alu­e­vaa­leis­sa.

– Kos­ka las­ten alu­e­vaa­le­ja tie­dus­tel­tiin niin mo­nel­ta ta­hol­ta, pää­tim­me vas­ta­ta toi­vee­seen ja teh­dä pi­ka­jär­jes­te­lyil­lä lap­sil­le oman säh­köi­sen ää­nes­tyk­sen. Se on yk­sin­ker­tai­ses­ti to­teu­tet­tu, mut­ta tär­kein­tä on tu­kea las­ten de­mok­ra­ti­a­kas­va­tus­ta, Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een muu­tos­joh­ta­ja Eli­na Fe­lin ker­too.

Puo­lu­ei­den si­jaan piir­ros­hah­mot

Huo­mi­o­nar­vois­ta Las­ten vaa­leis­sa on ol­lut, et­tä ne ovat ol­leet puo­lu­e­po­liit­ti­ses­ti täy­sin si­tou­tu­mat­to­mat. Näin on myös las­ten alu­e­vaa­leis­sa. Niis­sä eh­dok­kai­na on nel­jä piir­ros­hah­moa, joi­den esi­ku­vat ovat tut­tu­ja jo Poh­jois-Kar­ja­lan sa­vo­lai­sil­le heit­tä­mäs­tä alu­e­vaa­li­haas­tees­ta. Haas­te­kam­pan­jas­sa esiin­ty­vät il­meik­käät kar­ja­lan­pii­rak­ka, sult­si­na, ka­la­kuk­ko ja sa­vu­muik­ku.

– Olem­me lä­het­tä­neet ai­hees­ta pos­tia Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een kou­lui­hin, jot­ta niis­sä voi­daan ha­lu­tes­saan oh­ja­ta lap­sia ää­nes­tä­mään, Eli­na Fe­lin ker­too.

Hy­vin­voin­ti­a­lue sai asi­an edis­tä­mi­seen taus­ta­tu­kea ja työ­pa­nos­ta Maa­kun­nal­li­sel­ta nuo­ri­so­val­tuus­tol­ta.

Ää­nes­tys­mah­dol­li­suus leik­ki­mie­li­si­ne eh­do­ka­se­sit­te­lyi­neen avau­tuu maa­nan­tai­na 17. tam­mi­kuu­ta siun­so­te.fi:n verk­ko­si­vuil­la. Las­ten alu­e­vaa­lien tu­los jul­kis­te­taan vi­ral­lis­ta vaa­li­päi­vää 23.1. seu­raa­val­la vii­kol­la.

Lisää aiheesta

Kysely