JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
10.1.2022 16.13
Mielipiteet

MIELIPIDE: Kannattaako aluevaaleihin osallistua ja millaisia ehdokkaita on lupa äänestää?

Jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa on esi­tet­ty nä­ke­myk­siä, et­tei­vät alu­e­vaa­lit ole mer­kit­tä­vät vaa­lit. Ve­ron­mak­sa­jain Kes­kus­lii­ton mu­kaan vuon­na 2019 suo­ma­lais­ten ve­ro­tu­lois­ta 58,5 pro­sent­tia ku­lui so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­to­me­noi­hin. Alu­e­vaa­leil­la on suu­ri mer­ki­tys sii­hen, mi­ten ve­ro­va­ro­ja käy­te­tään.

Toi­nen ylei­nen väit­tä­mä on, et­tä alu­e­val­tuus­toon pi­tää va­li­ta vain so­si­aa­li- ja ter­vey­de­na­lan am­mat­ti­lai­sia, jot­ka ovat nuo­ria, il­man po­liit­tis­ta taus­taa omaa­via hen­ki­löi­tä. Täs­sä vai­hees­sa tun­sin jo pis­ton sy­dä­mes­sä­ni.

Kaik­ki kun­nia ter­vey­de­na­lan am­mat­ti­lai­sil­le, mut­ta jos alu­e­val­tuu­te­tut oli­si­vat pel­käs­tään lää­kä­rei­tä ja hoi­ta­jia, val­tuus­tos­ta saat­tai­si tul­la eri­lais­ten edun­val­von­ta­jär­jes­tö­jen kup­pi­kun­ta, jos­sa pää­a­sia eli po­ti­lai­den hoi­to saat­tai­si hä­mär­tyä. Tar­vi­taan pal­ve­lu­jen käyt­tä­jän nä­ke­mys. Eh­kä­pä se­kaan mah­tui­si joku ih­met­te­li­jä­kin, joka us­kal­tai­si ky­see­na­lais­taa toi­min­to­jen ajoit­tai­nen epä­loo­gi­suus.

Mie­les­tä­ni on niin, et­tä Siun sote on laa­ja ko­ko­nai­suus, jos­sa tar­vi­taan mo­ni­puo­lis­ta osaa­mis­ta. Suo­ma­lai­seen aja­tus­maa­il­maan ei kuu­lu van­hus­ten kun­ni­oi­tus päin­vas­toin kuin van­hois­sa kult­tuu­reis­sa ku­ten Ja­pa­nis­sa, jos­sa tär­keim­mät päät­tä­jät ovat ko­ke­nei­ta Suo­mes­sa van­huk­sik­si luo­ki­tel­tu­ja hen­ki­löi­tä.

Suu­rin syy, mik­si Suo­mes­sa päät­tä­jät ikään­ty­vät, on se, et­tä nuo­ria ei ole saa­tu po­li­tiik­kaan riit­tä­väs­ti mu­kaan, vaik­ka kaik­ki puo­lu­eet ovat ha­ke­neet ky­sei­siä hen­ki­löi­tä eh­dok­kaak­si jopa kis­so­jen ja koi­rien avul­la.

Kai­ken kaik­ki­aan, Siun so­ten ja alu­e­val­tuus­ton asi­at kos­ket­ta­vat eni­ten van­he­ne­vaa vä­es­töä. On huo­mi­oi­ta­va lä­hi­pal­ve­lut ja mah­dol­li­suus tur­val­li­seen van­huu­teen ko­di­no­mai­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä. Sii­hen ei saa si­säl­tyä kui­ten­kaan muis­ti­sai­raan yk­si­näi­syys, joka näyt­tää ole­van var­sin ylei­nen käy­tän­tö. Nuor­ten on­gel­ma­na ovat koko ajan li­sään­ty­vät mie­len­ter­vey­son­gel­mat.

Jat­ku­va kroo­ni­nen lää­kä­ri­pu­la vai­keut­taa työs­ken­te­lyä var­sin­kin haja-asu­tu­sa­lu­eil­la. Syr­jä­seu­tu­jen ter­vey­sa­se­mil­le ei saa­da ko­ti­maas­sa kou­lu­tet­tu­ja lää­kä­rei­tä. Suo­mes­sa voi­tai­siin ryh­tyä ha­ke­maan mää­rä­tie­toi­ses­ti osaa­jia ul­ko­mail­ta ter­vey­den­huol­toon, näin­hän muut­kin am­mat­ti­a­lat te­ke­vät. Ken­ties nämä tu­li­jat tyy­tyi­si­vät ter­vey­sa­se­ma­lää­kä­rin ja -hoi­ta­jan vir­koi­hin ja saat­tai­si­vat jopa aset­tua asu­maan har­va-alu­eil­le.

Ter­vey­den­huol­lon ko­ko­nai­suu­teen vai­kut­ta­vat myös muut te­ki­jät, ku­ten ties­tön kun­to, po­ti­lai­den saa­vu­tet­ta­vuus hä­tä­ti­lan­teis­sa ja ylei­nen pa­lo­tur­val­li­suus. On­nis­tu­mi­nen nä­kyy sii­nä, mi­ten ta­sa­puo­li­suus to­teu­tuu alu­een si­säl­lä.

KYÖS­TI PAR­TA­NEN

alu­e­vaa­lieh­do­kas (Kesk.)

Ki­tee

Lisää aiheesta

Kysely