JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
10.1.2022 15.56
Mielipiteet

MIELIPIDE: Lasten ja nuorten mielen­ter­veys­palvelut

Jo en­nen ko­ro­naa las­ten ja nuor­ten mie­len­ter­vey­den haas­teet ovat kou­lu­ter­veys­ky­se­lyi­den mu­kaan li­sään­ty­neet. Eri­tyi­ses­ti 14-vuo­ti­ai­den tyt­tö­jen ah­dis­tu­nei­suus on suur­ta, lap­siin ja nuo­riin koh­dis­tuu ko­deis­sa hen­kis­tä vä­ki­val­taa ja lap­set myös nä­ke­vät van­hem­pien­sa vä­ki­val­tais­ta käy­tös­tä lii­an pal­jon. Yk­si­näi­syys on yleis­tä.

Kou­luis­sa haas­tei­siin yri­te­tään vas­ta­ta vah­val­la tu­el­la heti kun on­gel­mia al­kaa nä­kyä; hy­vin­voin­ti­pe­da­go­gi ja ku­raat­to­ri aut­ta­vat. Jos hei­tä kou­lus­sa on tar­jol­la. Psy­ko­lo­geis­ta on kova pula ja mo­nes­sa kou­lus­sa tätä pal­ve­lua ei ole ol­len­kaan. Kun oli­si tar­ve pääs­tä las­ten- ja nuo­ri­sop­sy­ki­at­ri­sel­le, on sin­ne jo­noa. Sai­raa­la­kou­lun avo­pai­kat ovat täyn­nä. Op­pi­mis­tut­ki­muk­seen pää­see ai­kai­sin­taan vuo­den jo­no­tuk­sen jäl­keen. Niin­pä lap­si tai nuo­ri jää lii­an usein yk­sin ko­tiin, jos­sa päi­vät ku­lu­vat pe­laa­mal­la ja ne­tis­sä surf­fai­le­mal­la. Kou­lu ei ete­ne. Elä­mä py­säh­tyy. Pa­luu ta­kai­sin on päi­vä päi­väl­tä vai­ke­am­paa.

Ko­ro­nan etä­o­pe­tus teki pal­jon pu­dok­kai­ta eri­tyi­ses­ti am­mat­ti­kou­luis­ta. Kaik­ki ei­vät pys­ty­neet op­pi­maan am­mat­tiin it­se­näi­ses­ti. Eri­tyis­nuo­ret jäi­vät omil­leen.

On tär­ke­ää pi­tää lap­set ja nuo­ret kou­lus­sa. Jak­sa­mis­ta tu­lee tu­kea pai­kan pääl­lä ja var­hai­nen tuki lap­sil­le ja nuo­ril­le tu­lee ol­la vah­vaa. Ai­kaa ai­kui­sil­ta, tu­kea op­pi­las­huol­los­ta ja so­si­aa­li­toi­men avo­puo­lel­ta, sekä tar­vit­ta­es­sa no­pe­as­ti eri­tyis­sai­raan­hoi­dos­ta. Yk­si­kin hu­kat­tu päi­vä li­sää ris­kiä syr­jäy­ty­mi­sel­le. Yh­teis­kun­nan nor­maa­li­ar­jen ul­ko­puo­lel­le jää­mi­nen on ras­kas­ta, ah­dis­ta­vaa koko per­heel­le ja myös kal­lis­ta yh­teis­kun­nal­le.

Las­ten ja nuor­ten hy­vin­voin­nin yl­lä­pi­to on ko­ko­nai­suus. Se ole vain sote-pal­ve­lu­ja. Pa­nos­te­taan siis las­ten ja nuor­ten hy­vin­voin­tiin pi­tä­mäl­lä kou­lu­jen ryh­mä­koot pie­ni­nä, jär­jes­tä­mäl­lä riit­tä­vä op­pi­las­huol­lon tuki ja ma­ta­lan kyn­nyk­sen tsemp­pa­ri­pal­ve­lut, sekä palk­kaa­mal­la ku­raat­to­rei­ta ja psy­ko­lo­ge­ja tar­peel­li­nen mää­rä. An­ne­taan kou­luis­sa ai­kaa ai­kui­sil­ta, sitä lap­set eni­ten kai­paa­vat; jo yh­del­lä mu­ka­val­la koh­taa­mi­sel­la voi vah­vis­taa jak­sa­mis­ta yl­lät­tä­vän pal­jon.

VIR­PI ERO­NEN

Apu­lais­reh­to­ri, FM

Alu­e­vaa­lieh­do­kas (SD)

Lisää aiheesta

Kysely