JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
10.1.2022 15.32
Mielipiteet

MIELIPIDE: Valmiina vaikeisiin valintoihin

Edes­säm­me on his­to­ri­al­li­sen suu­ri uu­dis­tus ja se kos­ket­taa mei­tä kaik­kia. Lä­hes jo­kai­sel­la on mie­li­pi­de mi­ten pal­ve­lui­ta sote-ken­täl­lä pi­tää pa­ran­taa ja mitä ai­na­kaan ei tule muut­taa. Siun so­ten yh­teis­päi­vys­tyk­ses­sä työs­ken­nel­les­sä­ni näen päi­vit­täin työs­sä­ni so­ten on­gel­ma­koh­tia. Uu­dis­tus ei tule het­ke­ä­kään lii­an ai­kai­sin. So­si­aa­li- ter­veys- ja pe­las­tu­sa­la kär­sii en­nen­nä­ke­mät­tö­mäs­tä työ­voi­ma­pu­las­ta. Jos em­me saa tätä rat­kais­tua, ei hoi­to­ta­kuul­la tai hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sel­la ole mi­tään mer­ki­tys­tä. So­si­aa­li- ter­veys- ja pe­las­tus­toi­men ko­neis­to on am­mat­ti­tai­toi­nen hen­ki­lö­kun­ta. Ko­ke­neen hen­ki­lö­kun­nan pi­to­voi­maa on pa­ran­net­ta­va työ­o­lo­suh­tei­ta kor­jaa­mal­la ja työ­ko­ke­mus­ta ar­vos­ta­mal­la. Olem­me asi­an­tun­ti­ja­or­ga­ni­saa­tio ja asi­an­tun­ti­juu­teen tu­lee an­taa mah­dol­li­suus, joh­don teh­tä­vä on an­taa reu­na­eh­to­ja joi­den si­säl­lä toi­min­taa ke­hi­te­tään, ei sa­nel­la toi­min­ta­mal­lien muu­tok­sia nor­sun­luu­tor­nis­ta. Alu­e­vaa­leis­sa va­lit­ta­va val­tuus­to päät­tää tu­le­vien alu­ei­den hal­lin­to­ra­ken­tees­ta, nyt on mah­dol­li­suus kor­ja­ta Siun so­ten va­lu­vi­at.

Hy­vän joh­ta­mi­sen ja hy­vin­voi­van hen­ki­lös­tön avul­la pys­tym­me par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la vas­taa­maan ra­hoi­tus­haas­tee­seen. Muu­hun Suo­meen ver­rat­tu­na Siun so­ten erit­täin niuk­ka bud­jet­ti on lyö­ty luk­koon ja lä­hi­vuo­det tu­le­vat ole­maan vai­kei­ta. Val­tuu­tet­tu­jen haas­ta­va teh­tä­vä on päät­tää mi­ten käy­tet­tä­vis­sä ole­va raha koh­den­ne­taan. Ha­lu­an vai­kut­taa maa­kun­tam­me tu­le­vai­suu­teen tuo­mal­la ter­vey­den­huol­to­a­lan asi­an­tun­te­mus­ta­ni näi­hin vai­kei­siin pää­tök­siin. Vai­keil­la pää­tök­sil­lä tar­koi­tan va­lin­to­ja mi­hin koh­dis­tam­me ra­jal­li­sia re­surs­se­jam­me. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een val­tuu­tet­tu­jen vel­vol­li­suus on ajaa koko maa­kun­nan etua ja näin ai­on teh­dä.

LAU­RA TIIT­TA­NEN,

Yleis­lää­ke­tie­teen eri­kois­lää­kä­ri

Ja alu­e­vaa­lieh­do­kas, ko­koo­mus (si­tou­tu­ma­ton)

Lisää aiheesta

Kysely