JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
10.1.2022 15.20
Mielipiteet

MIELIPIDE: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vaatii aktiivisia toimia

Jo­kai­sel­la lap­sel­la ja nuo­rel­la on oi­keus hy­vään lap­suu­teen ja nuo­ruu­teen. Las­ten ja nuor­ten hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­nen ja tur­vaa­mi­nen kuu­lu­vat yh­teis­kun­nan tär­keim­piin teh­tä­viin. Lap­suu­den ja nuo­ruu­den olo­suh­teet luo­vat poh­jan koko elä­män hy­vin­voin­nil­le, ter­vey­del­le ja toi­min­ta­ky­vyl­le.

Sote-uu­dis­tuk­sen myö­tä hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­nen kuu­luu sekä hy­vin­voin­ti­a­lu­een et­tä kun­nan teh­tä­viin. Hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la on en­si­si­jai­nen vas­tuu hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä, sil­loin kun teh­tä­vä kyt­key­tyy hy­vin­voin­ti­a­lu­een mui­hin la­ki­sää­tei­siin teh­tä­viin.

Jär­jes­töt ovat tär­kei­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­een ja kun­nan kump­pa­nei­ta. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een ja kun­nan on var­mis­tet­ta­va alu­eel­la toi­mi­vien hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mis­työ­tä te­ke­vien jär­jes­tö­jen toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set ja vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det. Tämä tar­koit­taa esi­mer­kik­si toi­min­ta-avus­tus­ten myön­tä­mis­tä ja ti­lo­jen an­ta­mis­ta jär­jes­tö­jen käyt­töön.

Hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­ses­sä on Suo­mes­sa vah­va pai­no­tus fyy­si­sen ter­vey­den ja lii­kun­nan edis­tä­mi­seen. Mie­len­ter­vey­teen ja psy­ko­so­si­aa­li­seen hy­vin­voin­tiin liit­ty­vät te­ki­jät ovat jää­neet lii­an vä­häl­le huo­mi­ol­le ot­ta­en huo­mi­oon nii­den mer­ki­tys las­ten ja nuor­ten hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den ko­ko­nai­suu­des­sa. Ko­ro­nak­rii­si on en­ti­ses­tään li­sän­nyt las­ten ja nuor­ten hy­vin­voin­nin haas­tei­ta, ku­ten yk­si­näi­syyt­tä ja mie­len­ter­vey­den on­gel­mia. Hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­ses­sä on­kin eri­tyi­nen huo­mio kiin­ni­tet­tä­vä las­ten ja nuor­ten psy­ko­so­si­aa­li­seen hy­vin­voin­tiin, ku­ten kiu­saa­mi­sen ja yk­si­näi­syy­den eh­käi­se­mi­seen sekä mie­len­ter­vey­den edis­tä­mi­seen.

Hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mis­työs­sä tu­lee huo­mi­oi­da kaik­ki lap­set ja nuo­ret. Työn pai­no­pis­teen tu­lee ol­la eri­ar­voi­suu­den ka­ven­ta­mi­ses­sa. Hy­vin­voin­ti- ja ter­vey­se­rot al­ka­vat muo­dos­tua jo lap­suu­den ai­ka­na. Hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­ses­sä on huo­mi­oi­ta­va eri­lai­set lap­si- ja nuo­ri­so­ryh­mät. Näi­tä ovat esi­mer­kik­si vam­mai­set lap­set ja nuo­ret, neu­rop­sy­ki­at­ri­sia eri­tyis­piir­tei­tä omaa­vat lap­set ja nuo­ret, maa­han­muut­to­taus­tai­set lap­set ja nuo­ret, ko­din ul­ko­puo­lel­le si­joi­te­tut lap­set ja nuo­ret sekä sek­su­aa­li- ja su­ku­puo­li­vä­hem­mis­töi­hin kuu­lu­vat lap­set ja nuo­ret.

Riip­pu­mat­ta lap­sen ja nuo­ren so­si­aa­li­ses­ta tai so­si­oe­ko­no­mi­ses­ta taus­tas­ta hä­nel­lä on oi­keus ta­sa­laa­tui­siin ja sa­man­lai­siin pal­ve­lui­hin kuin toi­sil­la. Vä­es­tön kes­kit­ty­es­sä taa­ja­miin ja suu­rem­piin kau­pun­kei­hin, reu­na-alu­ei­den pal­ve­lut vä­he­ne­vät kun­tien ja kun­ta­yh­ty­mien kes­kit­tä­es­sä toi­min­to­jaan. Reu­na-alu­eil­la asu­vil­la lap­sil­la ja nuo­ril­la ei ai­na ole mah­dol­li­suut­ta saa­vut­taa kes­kus­taa­ja­miin kes­ki­tet­ty­jä pal­ve­lui­ta. Tä­hän vai­kut­taa huol­ta­jien työ­ti­lan­ne sekä mah­dol­li­suus kul­jet­taa lap­sia esi­mer­kik­si har­ras­tuk­siin. Kar­vin ke­vääl­lä 2020 jul­kai­se­mas­sa ar­vi­oin­ti­tut­ki­muk­ses­sa kävi il­mi, et­tä nii­den las­ten ja nuor­ten, joil­la ei ole yh­tään oh­jat­tua har­ras­tus­ta, kou­lu­me­nes­tys on mui­ta lap­sia hei­kom­pi. Las­ten ja nuor­ten pal­ve­lui­den saa­ta­vuu­teen ta­sa­puo­li­ses­ti kun­nan eri alu­eil­la tu­lee kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mi­o­ta.

MLL:n Jär­vi-Suo­men pii­rin pai­kal­li­syh­dis­tyk­set jär­jes­tä­vät toi­min­taa lä­hes kai­kis­sa Poh­jois-Kar­ja­lan, Poh­jois-Sa­von, Ete­lä-Kar­ja­lan ja Kes­ki-Suo­men kun­nis­sa. MLL:n toi­min­ta täy­den­tää kun­tien ja tu­le­vien hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den pal­ve­lui­ta. Tä­män vuok­si kun­tien ja hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den toi­min­ta yh­des­sä jär­jes­tö­jen kans­sa on eri­tyi­sen tär­ke­ää, jot­ta per­heil­lä on mah­dol­li­suus osal­lis­tua jat­kos­sa­kin jär­jes­tö­jen to­teut­ta­maan ma­ta­lan kyn­nyk­sen toi­min­taan.

PÄI­VI TUR­KIA

Toi­min­nan­joh­ta­ja

MLL:n Jär­vi-Suo­men pii­ri

Lisää aiheesta

Kysely