JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Päivi Lievonen

7.1.2022 18.53
Uutiset

Pohjois-Karjalan koronatilanne vakava – vierailuja keskussairaalassa rajoitetaan

Kari Sark­ki­nen

Poh­jois-Kar­ja­las­sa to­de­taan run­saas­ti ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja päi­vit­täin. Ris­ki­ryh­mien kol­man­sia ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia on te­hos­tet­tu ro­ko­te­suo­jan pa­ran­ta­mi­sek­si. Täl­lä het­kel­lä yli 70-vuo­ti­ais­ta 3. ko­ro­na­ro­ko­te­an­nok­sen on saa­nut 84,5 pro­sent­tia.

Vii­kol­la 52 uu­sia tar­tun­to­ja to­det­tiin yh­teen­sä 617 ta­paus­ta, kun edel­li­sel­lä vii­kol­la ta­pauk­sia kir­jau­tui 193. Poh­jois­kar­ja­lai­sil­la tar­tun­to­ja oli 552. Viik­ko­koh­tai­nen luku on koko pan­de­mia-ajan suu­rin. Ku­lu­val­la vii­kol­la per­jan­tai­aa­muun men­nes­sä maa­kun­nas­sa on to­det­tu noin 600 tar­tun­taa. Seu­ran­nas­sa ole­via tar­tun­nan saa­nei­ta on täl­lä het­kel­lä kaik­ki­aan hie­man al­le tu­hat.

Siun sote ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä vii­kol­la 52 tar­tun­to­ja to­det­tiin kai­kis­sa Poh­jois-Kar­ja­lan kun­nis­sa. Ul­ko­mail­ta saa­tu­ja tar­tun­to­ja oli kah­dek­san. Ny­kyi­ses­sä epi­de­mi­a­ti­lan­tees­sa tar­tun­to­jen al­ku­pe­rää ei pys­ty­tä enää pää­sään­töi­ses­ti sel­vit­tä­mään.

– Ko­ro­na­ti­lan­ne Poh­jois-Kar­ja­las­sa on va­ka­va. Tar­tun­to­ja to­de­taan en­nä­tyk­sel­li­sen pal­jon ja tar­tun­nan voi saa­da käy­tän­nös­sä mis­tä vain. Ko­ro­nal­ta suo­jau­tu­mi­sen kei­not on nyt syy­tä ot­taa te­hos­te­tus­ti käyt­töön. Muis­te­taan kas­vo­mas­kin käyt­tö, hyvä käsi- ja ys­ki­mis­hy­gie­nia ja ote­taan ko­ro­na­ro­kot­teet. Lä­hi­kon­tak­te­ja tois­ten ih­mis­ten kans­sa kan­nat­taa myös vält­tää mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan, pal­ve­lu­pääl­lik­kö Juk­ka Heik­ki­nen sa­noo.

Vie­rai­lu­jen ra­joit­ta­mi­sel­la tur­va­taan po­ti­lai­ta ja hen­ki­lö­kun­taa

Siun sote ra­joit­taa vie­rai­lu­ja kes­kus­sai­raa­lan ti­lois­sa no­pe­as­ti hei­ken­ty­neen ko­ro­na­ti­lan­teen vuok­si. Lau­an­tais­ta 8.1.2022 klo 7 al­ka­en sai­raa­las­sa voi­vat vie­rail­la vain hoi­dos­sa ole­vien las­ten lä­hei­set ja hoi­toon osal­lis­tu­vat oi­reet­to­mat hen­ki­löt, syn­nyt­tä­jien oi­reet­to­mat lä­hei­set, ku­ten lap­sen isä tai muu tu­ki­hen­ki­lö sekä saat­to­hoi­dos­sa ole­van tai muu­ten va­ka­vas­ti sai­raan po­ti­laan oi­reet­to­mat lä­hei­set. Vie­rai­luis­ta on so­vit­ta­va erik­seen hoi­ta­van yk­si­kön kans­sa.

Li­säk­si po­lik­li­nik­ka­käyn­nil­le tai päi­vys­tyk­seen tu­le­van hen­ki­lön mu­ka­na voi ol­la tar­vit­ta­es­sa yk­si tu­ki­hen­ki­lö tai saat­ta­ja. Muut vie­rai­lut sai­raa­lan ti­lois­sa on kiel­let­ty ajal­la 8.-21.1.2022.

Siun so­ten tie­dot­teen mu­kaan vie­rai­lu­jen ra­joit­ta­mi­sel­la py­ri­tään tur­vaa­maan po­ti­lai­den ja hen­ki­lö­kun­nan tur­val­li­suus ti­lan­tees­sa, jos­sa ko­ro­na­vi­rus le­vi­ää hy­vin her­käs­ti. Ra­joi­tus­toi­mil­la py­ri­tään myös var­mis­ta­maan hen­ki­lös­tön riit­tä­vyys vai­ke­as­sa ko­ro­na­ti­lan­tees­sa.

Ajan­va­raus­vas­taa­no­tol­le tai vie­rai­lul­le ei voi tul­la, jos hen­ki­löl­lä on vä­häi­si­ä­kään tar­tun­ta­tau­din oi­rei­ta, ku­ten ys­kää, kurk­ku­ki­pua, kuu­met­ta, hen­ge­nah­dis­tus­ta, li­has­ki­pu­ja tai pään­sär­kyä tai jos tie­tää al­tis­tu­neen­sa ko­ro­na­vi­ruk­sel­le. Kes­kus­sai­raa­lan li­säk­si myös muis­sa Siun so­ten yk­si­köis­sä voi­daan ra­joit­taa vie­rai­lu­ja ko­ro­na­ti­lan­teen vuok­si. Mah­dol­li­ses­ta vie­rai­lus­ta on ai­na so­vit­ta­va etu­kä­teen.

Lisää aiheesta

Kysely