JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
7.1.2022 15.33
Mielipiteet

MIELIPIDE: Haasteena kattavat SOTE-palvelut

Alun pe­rin uu­des­sa sote-rat­kai­sus­sa ta­voit­teek­si ase­tet­tiin laa­duk­kait­ten, ta­sa­ver­tais­ten ja kus­tan­nus­te­hok­kai­den pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­nen hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la.

Siun sote luo­tiin aja­tuk­sel­la, et­tä se voi ai­ka­naan muun­tau­tua val­ta­kun­nal­li­seen sote-rat­kai­suun. Sitä on kii­tet­ty, mut­ta myös kri­tiik­kiä sen toi­min­taa koh­taan on esi­tet­ty. Yh­teis­tä nä­ke­mys­tä pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­ses­sa ja sii­hen tar­vit­ta­vis­ta re­surs­seis­ta ei kai­kil­ta osin ole saa­tu. Vaik­ka puu­te on ol­lut myös eu­rois­ta ei nii­den vaje se­li­tä kaik­kea toi­min­nan ko­e­tuis­ta epä­koh­dis­ta.

Uut­ta koh­ti men­tä­es­sä va­lit­ta­va alu­e­val­tuus­to päät­tää työ­ryh­mis­sä val­mis­teil­la ole­vas­ta hal­lin­nol­li­ses­ta esi­tyk­ses­tä, jos­sa uu­te­na ele­ment­ti­nä on lau­ta­kun­tien tai va­li­o­kun­tien pe­rus­ta­mi­nen. Lau­ta­kun­ta­mal­li li­säi­si de­mok­ra­ti­aa va­lit­ta­vien edus­ta­jien­sa myö­tä. Haas­tee­na ovat pää­tös­val­lan de­le­goin­tiin liit­ty­vät rat­kai­sut hy­vin­voin­ti­a­lu­een hal­li­tuk­sen ase­man kan­nal­ta kat­sot­tu­na. Sel­vää mie­les­tä­ni on, et­tä vas­tuu­ta on ja­et­ta­va. Tär­ke­ää on kui­ten­kin luo­da hal­lin­to­mal­li, joka säi­lyt­tää riit­tä­vän ket­te­ryy­den asi­oi­den hoi­dos­sa.

Uu­dis­tuk­ses­sa on tär­ke­ää pal­ve­lut edel­lä ete­ne­mi­sen pe­ri­aa­te. Ih­mis­ten kan­nal­ta kes­keis­tä on saa­da tar­vit­se­man­sa ter­vey­den­huol­lon ja nii­hin liit­ty­vät mie­len­ter­vey­den ja so­si­aa­li­puo­len pal­ve­lut su­ju­vas­ti vail­la lii­al­lis­ta by­rok­ra­ti­aa. On tie­dos­tet­ta­va, et­tä päät­tä­jien nä­kö­kul­man tu­lee ol­la nyt alu­e­kes­kei­nen kun­ta­kes­kei­syy­den si­jaan. Se ei pois­ta vaa­det­ta, et­tä pal­ve­lu­tar­jon­nan tu­lee yl­tää kaik­ki­al­le.

Ta­lou­del­li­set haas­teet ei­vät pois­tu val­ti­on­ra­hoi­tuk­seen siir­ryt­tä­es­sä. Kus­tan­nus­tie­toi­suus on pi­det­tä­vä mie­les­sä niin ikä­väl­tä kuin se voi­kin tun­tua. Hen­ki­lös­töä on ai­dos­ti kuun­nel­ta­va, työ­hy­vin­voin­nis­ta ja re­surs­seis­ta on huo­leh­dit­ta­va. Tär­ke­ää on löy­tää pai­no­pis­teet pal­ve­lu­verk­koa ja pal­ve­lu­ja luo­ta­es­sa. Ko­ke­muk­ses­ta ja ai­he­pii­rin subs­tans­sin tun­te­mi­ses­ta on hyö­tyä, kun uu­dis­tus­työ­hön läh­de­tään.

MAT­TI KE­TO­NEN

Eri­kois­lää­kä­ri,

Siun so­ten hal­li­tuk­sen 2.vpj,

alu­e­vaa­lieh­do­kas (kok.)

Lisää aiheesta

Kysely