JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aluevaltuustoilla on päätösvalta sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta. Kuva: Siun sote

Aluevaltuustoilla on päätösvalta sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta. Kuva: Siun sote

Siun sote

13.1.2022 10.30
Uutiset

Siun sote listaa 10 asiaa, jotka kannattaa tietää aluevaaleista

Kari Sark­ki­nen

Siun sote lis­ta­si tie­dot­tee­seen­sa kym­me­nen asi­aa, jot­ka kan­nat­taa tie­tää tu­e­vis­ta alu­e­vaa­leis­ta.

1) Alu­e­vaa­leis­sa va­li­taan Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le 59-jä­se­ni­nen alu­e­val­tuus­to, jon­ka teh­tä­viin kuu­luu jat­kos­sa so­si­aa­li- ja ter­veys­huol­lon sekä pe­las­tus­toi­men pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­nen. Nii­hin si­säl­tyy laa­ja kir­jo jo­kai­sen kan­sa­lai­sen ar­keen vai­kut­ta­vis­ta pal­ve­luis­ta. Neu­vo­la, las­ten­suo­je­lu, mie­len­ter­veys­pal­ve­lut, van­hus­ten­hoi­va ja vä­es­tön­suo­je­lu ovat esi­merk­ke­jä sii­tä, mil­lais­ten asi­oi­den ra­hoi­tuk­ses­ta alu­e­val­tuus­to tu­lee päät­tä­mään.

2) Hy­vin­voin­ti­a­lue on kun­nis­ta ja val­ti­os­ta eril­li­nen jul­ki­soi­keu­del­li­nen yh­tei­sö, jol­la on alu­eel­laan it­se­hal­lin­to. Hy­vin­voin­ti­a­lu­eet on pe­rus­tet­tu val­ti­on so­teu­u­dis­tuk­ses­sa tur­vaa­maan yh­den­ver­tai­set so­si­aa­li-, ter­veys- ja pe­las­tus­pal­ve­lut myös tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le. Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­ee­seen kuu­lu­vat Hei­nä­ve­si, Ilo­mant­si, Jo­en­suu, Juu­ka, Ki­tee, Kon­ti­o­lah­ti, Liek­sa, Li­pe­ri, Nur­mes, Ou­to­kum­pu, Pol­vi­jär­vi, Rääk­ky­lä ja Toh­ma­jär­vi.

3) Alu­e­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­ty­sai­ka al­kaa kes­ki­viik­ko­na 12.1. Ko­ti­maas­sa en­nak­ko­ää­nes­ty­sai­ka päät­tyy 18.1. ja ul­ko­mail­la 15.1. Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai­na 23.1.

4) En­nak­ko­ää­nes­ty­sai­ka­na voi ää­nes­tää va­paas­ti mis­sä ta­han­sa ylei­ses­sä en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kas­sa, ko­ti­maas­sa tai ul­ko­mail­la. Vaa­li­päi­vä­nä 23.1. ku­kin ää­nes­tää ää­ni­oi­keu­sil­moi­tuk­ses­sa mai­ni­tus­sa ää­nes­tys­pai­kas­sa.

5) Alu­e­vaa­leis­sa poh­jois­kar­ja­lai­nen voi ää­nes­tää eh­do­kas­ta mis­tä ta­han­sa Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een kun­nas­ta eli myös ko­ti­kun­nan ra­jo­jen yli.

6) Tie­dot en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kois­ta ja alu­e­vaa­lieh­dok­kais­ta löy­ty­vät koo­tus­ti si­vus­tol­ta www.siun­so­te.fi/alu­e­vaa­lit Tie­toa hy­vin­voin­ti­a­lu­ees­ta on saa­ta­vil­la www.siun­so­te.fi/hy­vin­voin­ti­a­lue

7) Omaa alu­e­vaa­lieh­do­kas­ta voi kar­toit­taa muun mu­as­sa vaa­li­ko­neis­ta, joi­ta on usei­den eri me­di­oi­den verk­ko­si­vuil­la.

8) Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue on haas­ta­nut Ete­lä- ja Poh­jois-Sa­von ja Ete­lä-Kar­ja­lan ää­nes­tys­kil­pai­luun, jos­sa mi­tel­lään kor­keim­mas­ta ää­nes­tysp­ro­sen­tis­ta alu­e­vaa­leis­sa. Hä­vi­ä­jä tar­jo­aa to­ri­kah­vit sii­nä voit­ta­ja-alu­een kun­nas­sa, jos­sa on ää­nes­tet­ty kaik­kein vilk­kaim­min.

9) Vaa­lit.fi-si­vus­tol­la voi seu­ra­ta en­nak­ko­ää­nes­tyk­sen vilk­kaut­ta. En­nak­ko­ää­nes­ty­sai­ka­na verk­koon päi­vi­te­tään tun­nin vä­lein tie­to­ja en­nak­koon ää­nes­tä­nei­den mää­räs­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la ja koko maas­sa.

10) Alu­e­vaa­lit toi­mi­te­taan epi­de­mi­a­ti­lan­teen edel­lyt­tä­mil­lä jär­jes­te­lyil­lä. Oi­keus­mi­nis­te­riö ja Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos (THL) ot­ta­vat alu­e­vaa­lien jär­jes­te­lyis­sä huo­mi­oon epi­de­mi­a­ti­lan­teen. THL:n nä­ke­myk­sen mu­kaan ää­nes­tä­mi­nen on vä­häi­sen ris­kin ti­lan­ne.

Lisää aiheesta

Kysely