JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
7.1.2022 10.13
Mielipiteet

MIELIPIDE: Lasten ja nuorten hyvinvointia on tuettava

Olen työs­ken­nel­lyt luo­ka­no­pet­ta­ja­na ja eri­tyi­so­pet­ta­ja­na pa­rin­kym­me­nen vuo­den ajan. Näi­den vuo­sien ai­ka­na olen saa­nut kul­kea mo­nien las­ten ja nuor­ten rin­nal­la. Suu­ri osa lap­sis­ta ja nuo­ris­ta voi hy­vin, ei­kä mi­tään eri­tyis­tä huol­ta tule kos­kaan il­mi. Ai­na on kui­ten­kin nii­tä lap­sia ja nuo­ria, jot­ka tar­vit­se­vat enem­män tu­kea jos­sa­kin vai­hees­sa kas­vu­aan. Jos­kus op­pi­mi­nen voi ol­la haas­ta­vaa, kes­kit­ty­mi­nen tuot­taa han­ka­luuk­sia tai mie­li on maas­sa. Huo­lien ha­vait­se­mi­nen vaa­tii läs­nä­o­loa ja herk­kyyt­tä huo­ma­ta haas­teet. Tuki ja apu oi­ke­al­la het­kel­lä voi ol­la rat­kai­se­va elä­mä­po­lun suun­nal­le.

Jos­tain syys­tä eten­kin ma­sen­nus­ta ja ah­dis­tus­ta ha­vai­taan yhä use­am­mal­la lap­sel­la ja nuo­rel­la. Syi­tä tä­hän on et­sit­ty niin so­me­maa­il­mas­ta, per­hei­den vai­keuk­sis­ta kuin yh­teis­kun­nan mur­rok­ses­ta­kin. Kou­lu­maa­il­ma on myös muut­tu­nut pal­jon. Pe­ru­so­pe­tuk­sen to­teut­ta­mi­seen py­ri­tään ny­kyi­sin ink­lu­sii­vi­sen lä­hi­kou­lun pe­ri­aat­tein, mikä mah­dol­lis­taa kai­kil­le sa­mat läh­tö­koh­dat osal­lis­tua opis­ke­luun oman ikä­luo­kan mu­ka­na. Pe­rus­kou­lu, lu­ki­ot ja am­ma­til­li­set op­pi­lai­tok­set ovat käy­neet läpi muu­tok­sia, joil­la on li­sät­ty nuor­ten omaa vas­tuu­ta op­pi­mi­ses­ta ja va­lin­nois­ta. It­se näen muu­tok­set tar­peel­li­si­na ja yh­den­ver­tai­suu­den pe­ri­aat­teen vaa­li­mi­sen ar­voi­se­na asi­a­na. Koen kui­ten­kin, et­tä re­surs­sit ja ra­ken­teet ei­vät ole kai­kis­sa ta­pauk­sis­sa kul­ke­neet uu­dis­tus­ten kans­sa rin­nak­kain. Saa­vat­ko lap­sem­me ja nuo­rem­me riit­tä­väs­ti tu­kea ja oh­jaus­ta omil­la po­luil­laan?

Las­ten ja nuor­ten hy­vin­voin­ti on eri­tyi­ses­ti lä­hel­lä sy­dän­tä­ni tu­le­vis­sa alu­e­vaa­leis­sa. Hei­dän hy­vin­voin­ti­aan ar­jes­sa on tu­et­ta­va il­man min­kään­lai­sia kyn­nyk­siä. Tär­ke­ään ase­maan nou­see mo­ni­am­ma­til­li­nen opis­ke­li­ja­huol­to­työ. Op­pi­lai­tos­ten psy­ko­lo­git, ku­raat­to­rit ja ter­vey­den­hoi­ta­jat tuo­vat ar­vok­kaan pa­nok­sen osaa­mi­sel­laan las­ten ja nuor­ten hy­väk­si. Hy­vin­voin­ti­pe­da­go­git ja kou­lut­semp­pa­rit voi­vat myös ol­la läs­nä las­ten ja nuor­ten ar­jes­sa her­käl­lä kor­val­la. Näi­den am­mat­ti­lais­ten läs­nä­o­lo on tur­vat­ta­va jat­kos­sa riit­tä­vin re­surs­sein. Näis­tä ja kai­kis­ta muis­ta­kin so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­sen re­surs­seis­ta päät­tää tu­le­va alu­e­val­tuus­to.

Jo­kai­nen lap­si ja nuo­ri on yh­tä ar­vo­kas ja tär­keä. Yh­teis­kun­nan on ol­ta­va apu­na ja tu­ke­na sil­loin, kun sitä tar­vi­taan. On las­ket­tu, et­tä jo­kai­nen syr­jäy­ty­nyt nuo­ri mak­saa elä­män­sä ai­ka­na noin 1,2 mil­joo­naa eu­roa yh­teis­kun­nal­le. In­hi­mil­li­sel­le ko­ke­muk­sel­le ei­kä ih­mi­se­lä­mäl­le voi­da kui­ten­kaan las­kea hin­taa. Oi­kea-ai­kai­nen tuki ja apu tuo pit­käs­sä juok­sus­sa suu­rim­man sääs­tön. Syr­jäy­ty­mi­sel­le on mo­nia syi­tä, mut­ta kou­lun­käyn­nin ja opis­ke­lun tuen tie­de­tään ole­van mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa syr­jäy­ty­mi­sen eh­käi­se­mi­ses­sä. Lap­set ja nuo­ret ovat ar­vok­kain­ta, mitä meil­lä on.

SAN­NA RIS­SA­NEN (sd.)

Kou­lun­joh­ta­ja, eri­tyis­luo­ka­no­pet­ta­ja

Alu­e­vaa­lieh­do­kas, Li­pe­ri

Lisää aiheesta

Kysely