JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
7.1.2022 10.05
Mielipiteet

MIELIPIDE: ”Tiedän paikan armahan, rauhallisen, ihanan, joss on olo onnekas, elo tyyni suojakas…”

Heil­lä on jo­tain niin ar­vo­kas­ta, joka mo­nel­ta ny­kyih­mi­sel­tä puut­tuu; rak­kaus ko­ti­seu­tuun, tut­tuun tur­val­li­seen ym­pä­ris­töön. Sii­hen ym­pä­ris­töön, jon­ka pi­ha­po­luil­la kä­vel­les­sä muis­taa nuo­ruu­den, rak­kau­den, elä­män… Hei­dän sy­dä­men­sä syk­kii maa­seu­dun rau­hal­le, vuo­de­nai­ko­jen vaih­te­lul­le, kai­kel­le tu­tul­le ja tur­val­li­sel­le.

Ajan ku­lu­mis­ta ei voi py­säyt­tää mi­kään, myös heil­le ikää kart­tuu ja eri­lai­sia vai­vo­ja il­me­nee. Enää ei pär­jä­tä­kään niin kuin en­nen – sil­loin nuo­re­na. Tar­vi­taan apu­ja, tur­vau­tu­mis­ta toi­seen ih­mi­seen – nyt, kun rin­nal­la ei ole­kaan se ra­kas elä­män­to­ve­ri. Myös­kin lap­set ovat muut­ta­neet muu­al­le lei­vän pe­räs­sä. Mut­ta he ha­lu­a­vat pär­jä­tä, siel­lä tu­tuil­la ko­ti­tan­hu­vil­la. ”Jos vain sai­si vä­hän apu­ja, niin mi­kä­pä oli­si elel­les­sä.”

Nuo avut tun­tu­vat kar­kaa­van jon­ne­kin, niin kuin ai­ka­kin. Eh­dot­ta­vat muut­toa vie­raa­seen ym­pä­ris­töön, kir­kol­le, pal­ve­lu­a­su­mi­seen, mut­ta kuka se ko­to­aan läh­ti­si. Ja, kun sa­no­vat, et­tä siel­lä pal­ve­lu­a­su­mi­ses­sa asu­vat Suo­men yk­si­näi­sim­mät ih­mi­set. On to­tut­tu pär­jää­mään, mut­ta nyt ei tun­nu enää jak­sa­van. Var­sin­kaan, kun lin­ja-au­tot­kaan ei­vät enää kul­je, et­tei pää­se kaup­pa­reis­su­ja te­ke­mään ja ap­tee­kis­sa käy­mään. Tak­sil­la on kal­lis­ta kul­kea. Vie­raal­ta tun­tuu myös se, et­tä ter­vey­den­huol­lon apu­ja saa­dak­seen pi­täi­si ol­la etä­vas­taa­no­ton pääs­sä di­gi­lait­tei­ta käyt­tä­en.

Ko­ti­hoi­don pal­ve­lu­ja­kin tun­tu­vat vä­hen­tä­neen. Kuu­le­man mu­kaan pi­täi­si ol­la niin huo­no­kun­toi­nen ja avu­ton, et­tä sai­si pal­ve­lui­ta. Ja kun asuu tääl­lä mat­ko­jen pääs­sä, syr­jä­seu­dul­la niin kuin sa­no­taan. Jot­kut ”vii­saat” eh­dot­ta­vat kau­pun­kiin muut­toa, siel­lä pal­ve­lut oli­si­vat lä­hel­lä. Mil­lä ra­hoil­la sin­ne voi­si muut­taa, tääl­lä syr­jä­seu­dul­la kun ta­los­ta­kaan ei saa juu­ri mi­tään. Ja ne eläk­keet ovat niin pie­net, et­tei niil­lä kau­pun­gis­sa ele­tä, so­si­aa­li­toi­men apuun ei ole ha­lua tur­vau­tua. On­han pär­jät­ty tä­hän­kin as­ti.

Kat­kel­ma on ke­hi­tel­ty tun­nois­ta, joi­ta mo­net syr­jä­seu­dul­la asu­vat tun­te­vat. Se on mo­nel­le to­del­li­suut­ta. Tun­net­ta omas­ta riit­tä­mät­tö­myy­des­tä, vaik­ka niin tär­ke­ää työ­tä on teh­ty – on ol­tu nos­ta­mas­sa tätä Suo­mea ja­loil­leen! Ja nyt ei apua it­sel­le tun­nu löy­ty­vän.

Sai­raan­hoi­ta­jak­si val­mis­tut­tu­a­ni toi­min ko­ti­sai­raan­hoi­dos­sa, jol­loin käy­tän­nös­sä näin näi­den hen­ki­löi­den koh­ta­loi­ta. Ajan saa­tos­sa olen saa­nut ikä­väk­se­ni seu­ra­ta, kuin­ka pal­ve­lut syr­jä­seu­dul­la edel­leen vä­he­ne­vät. Se on täy­sin sen vas­tais­ta, kun juh­la­pu­heis­sa to­de­taan, et­tä pi­de­tään koko Suo­mi asut­tu­na. Yh­teis­kun­nan kus­tan­nus­te­hok­kuus­vaa­ti­muk­set ja in­hi­mil­li­set ar­vot ovat kuin tuk­ka­nuot­ta­sil­la.

Jo sai­raan­hoi­ta­ja­na toi­mies­sa ja myö­hem­min hal­lin­nol­li­sis­sa teh­tä­vis­sä ol­les­sa­ni, olen lu­van­nut it­sel­le­ni, et­tä teen kaik­ke­ni tä­män maa­seu­dun ”kur­jis­tu­mi­sen” eteen. Puo­lus­tan syr­jä­seu­dul­la ole­via ikäih­mi­siä ja hei­dän elin­mah­dol­li­suuk­si­aan rak­kaas­sa ko­dis­saan. Näis­sä vaa­leis­sa tämä teh­tä­vä­ni on edel­leen kir­kas­tu­nut – olen sen heil­le vel­kaa. Heil­le, jot­ka ai­koi­naan uh­ra­si­vat it­sen­sä ja ra­ken­si­vat meil­le hy­vin­voin­ti Suo­men.

”Suo­jaa, Her­ra, ko­ti­ni. An­na sil­le ar­mo­si. An­na ol­la en­ke­lein, var­ti­ja­na ko­dil­lein.”

LAH­JA-ELI­NA VA­TA­NEN

sai­raan­hoi­ta­ja, ter­vey­den­hoi­ta­ja,

ter­vey­den­huol­lon mais­te­ri

So­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen neu­vot­te­lu­kun­ta,

alu­e­vaa­lieh­do­kas (kesk.)

Lisää aiheesta

Kysely