JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
7.1.2022 9.51
Mielipiteet

MIELIPIDE: Aluevaalit, mistä on kyse, miksi on tärkeää äänestää?

Uu­dis­tuk­sen ta­voi­te

Suo­meen pe­rus­te­taan 1.1.2023 alus­ta 22 hy­vin­voin­ti­a­lu­et­ta, joil­le siir­re­tään koko maan so­si­aa­li-, ter­veys- ja pe­las­tus­toi­men pal­ve­lut Hel­sin­kiä lu­kuun ot­ta­mat­ta. Poh­jois-Kar­ja­la on yk­si näis­tä alu­eis­ta.

Sote-uu­dis­tuk­sen pää­ta­voi­te on tar­jo­ta ja tur­va­ta asuk­kail­le kaik­ki­al­la Suo­mes­sa, myös Ki­teel­lä, Toh­ma­jär­vel­lä ja Rääk­ky­läs­sä, hy­vin­voin­ti- ja ter­vey­se­ro­ja ka­ven­ta­vat laa­duk­kaat ja kus­tan­nus­te­hok­kaat pal­ve­lut. Tätä tu­kee ta­voi­te vah­vis­taa so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen pe­rus­ta­soa eli lä­hi­pal­ve­lu­ja.

Ra­hoi­tus muut­tuu

Val­tio ra­hoit­taa ja oh­jaa hy­vin­voin­ti­a­lu­een toi­min­taa. Ra­hoi­tuk­sen muu­tos on erit­täin mer­kit­tä­vä. Tä­hän as­ti kun­nat ovat ra­hoit­ta­neet sote-me­not.

Pää­tök­sen­te­ko muut­tuu

Tä­hän as­ti Siun so­ten val­tuus­toon on va­lit­tu päät­tä­jät jo­kai­ses­ta kun­nas­ta kun­ta­vaa­lien tu­lok­sen pe­rus­teel­la. Tämä muut­tuu täy­sin. Ku­vaan as­tuu alu­e­vaa­lit.

Alu­e­vaa­leil­la va­li­taan Poh­jois-Kar­ja­las­ta 59 edus­ta­jaa hy­vin­voin­ti­a­lu­een val­tuus­toon. Kun­nil­la ei ole kiin­ti­öi­tä, vaan val­tuu­te­tut va­li­taan vaa­li­tu­lok­sen pe­rus­teel­la suh­teel­li­sen vaa­li­ta­van mu­kai­ses­ti. Alu­e­val­tuu­te­tut päät­tä­vät Poh­jois-Kar­ja­las­sa sii­tä, mi­ten sote-pal­ve­lut jär­jes­te­tään ja mi­ten val­ti­on ra­hoi­tus koh­den­ne­taan hy­vin­voin­ti­a­lu­eem­me so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­hin. Kun­nil­la ei ole tä­hän asi­aan mi­tään sa­no­mis­ta.

Pal­ve­lu­jen tar­ve kas­vaa

So­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­jen tar­ve Poh­jois-Kar­ja­las­sa on 20 pro­sent­tia suu­rem­pi kuin maas­sa kes­ki­mää­rin. 65 vuot­ta täyt­tä­nei­tä on muu­ta maa­ta enem­män ja sai­ras­ta­vuus suur­ta. Pal­ve­lu­jen tar­ve kas­vaa vä­es­tön ikään­ty­mi­sen myö­tä. Tar­pee­seen näh­den suh­teu­tet­tu­na sote-me­not ovat meil­lä maan ma­ta­lim­mat. Ra­hoi­tus on jat­kos­sa­kin niuk­ka. Kun­nil­ta ei tule enää ra­haa hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le.

Tu­le­vis­sa vaa­leis­sa va­lit­ta­via alu­e­val­tuu­tet­tua odot­taa vaa­ti­va teh­tä­vä

Pää­tök­sen­te­os­sa tar­vi­taan yh­tei­siin asi­oi­hin hy­vin pa­neu­tu­nei­ta ja yh­tei­sis­tä asi­ois­ta kiin­nos­tu­nei­ta, vas­tuul­li­sia hen­ki­löi­tä. Päät­tä­jän on tär­ke­ää kuun­nel­la ää­nes­tä­jiä. Sen li­säk­si päät­tä­jän, siis alu­e­val­tuu­te­tun, tu­lee hah­mot­taa hy­vin­voin­ti­a­lu­een ko­ko­nais­ku­va, teh­tä­vät, ke­hit­tä­mis­mah­dol­li­suu­det ja re­surs­sit.

Sote-uu­dis­tus on yli 100-vuo­ti­aan Suo­men his­to­ri­as­sa yk­si laa­jim­mis­ta hal­lin­nol­li­sis­ta muu­tok­sis­ta. Va­lit­ta­vis­ta päät­tä­jis­tä riip­puu mi­ten hy­vin uu­dis­tuk­sen ta­voit­teis­sa on­nis­tu­taan Poh­jois-Kar­ja­las­sa.

EE­VA-LII­SA AU­VI­NEN

Siun so­ten val­tuus­ton 1. vpj

alu­e­vaa­lieh­do­kas (kesk.), Ki­tee

Lisää aiheesta

Kysely