JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Yrittäjä Kirsi Laakkonen korostaa paikallisuuden merkitystä sotepalvelujen asiakaslähtöisyydelle. Kuva: Kirsi Laakkonen/Hoitokoti Aatos.

Yrittäjä Kirsi Laakkonen korostaa paikallisuuden merkitystä sotepalvelujen asiakaslähtöisyydelle. Kuva: Kirsi Laakkonen/Hoitokoti Aatos.

Kirsi Laakkonen

13.1.2022 8.00
Uutiset

Kuntien herättävä pitämään puoliaan

TOH­MA­JÄR­VI

Riit­ta Mik­ko­nen

Hoi­va­ko­tiy­rit­tä­jä toi­voo, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­een val­tuus­toon ää­nes­te­tään pai­kal­li­suut­ta ja asi­an­tun­te­mus­ta.

Toh­ma­jär­ve­läi­sen Hoi­to­ko­ti Aa­tok­sen yrit­tä­jä Kir­si Laak­ko­nen odot­taa alu­e­vaa­le­ja toi­veik­kaa­na, vaik­ka tie­tys­ti muu­tos ai­na myös ar­ve­lut­taa. Hän myön­tää, et­tä en­sim­mäi­set aja­tuk­set uu­dis­tuk­ses­ta oli­vat pe­lok­kai­ta, jopa vä­hän vi­hai­sia. Sit­tem­min tun­teet ovat ta­soit­tu­neet.

– Kui­ten­kin uu­si on enem­män mah­dol­li­suus kuin uh­ka, ko­ke­nut sote-alan yrit­tä­jä tii­vis­tää.

Ny­ky­jär­jes­tel­mäs­sä Siun so­ten kans­sa on puo­len­sa, mut­ta Laak­ko­nen toi­voo ke­hi­tys­tä eten­kin tasa-ar­voi­seen kump­pa­nuu­teen, yh­teis­työ­hön eri toi­mi­joi­den vä­lil­lä.

– Ruo­hon­juu­ri­ta­sol­la hom­ma toi­mii, mut­ta joh­to ei ai­na ym­mär­rä mitä alu­eil­la tar­vi­taan.

Yh­teis­työ su­juu paik­ka­kun­nal­la, kun on kyse vaik­ka­pa pal­ve­lu­tar­peen kar­toi­tuk­sis­ta tai muis­ta asi­ak­kaan käy­tän­nön asi­ois­ta. Sen si­jaan esi­mer­kik­si kil­pai­lu­tuk­sis­sa ei ym­mär­re­tä pai­kal­li­suu­den mer­ki­tyk­siä, mikä tu­lee nyt esiin ai­na­kin pal­ve­lu­noh­jauk­ses­sa.

Laak­ko­nen ih­met­te­lee, et­tä kun pal­ve­lu­noh­jaus tu­lee toi­sel­ta puo­lel­ta maa­kun­taa, ei­kä sitä hoi­ta­va hen­ki­lö tun­ne paik­ka­kun­taa ei­kä sen mah­dol­li­suuk­sia saa­tik­ka toi­min­ta­kult­tuu­ria, kuin­ka hän voi esit­tää oi­kei­ta, asi­ak­kaan par­haan edun mu­kai­sia vaih­to­eh­to­ja.

Jo kil­pai­lu­tus­vai­hees­sa pi­täi­si pys­tyä an­ta­maan ar­vo myös sil­le, mikä mer­ki­tys toi­min­nal­la on si­jain­ti­kun­tan­sa elin­voi­mal­le. Oman paik­ka­kun­nan yri­tyk­set ovat si­tou­tu­nei­ta ym­pä­ris­töön­sä ja ajat­te­le­vat ai­dos­ti kun­ta­lais­ten etu­ja.

– Pel­ko­na on, et­tä pai­kal­li­set yri­tyk­set jää­vät suur­ten jal­koi­hin.

Pi­de­tään puo­li­am­me

Kir­si Laak­ko­nen ih­met­te­lee si­tä­kin, mi­ten kun­nat ovat ol­leet vä­lin­pi­tä­mät­tö­miä asi­an suh­teen. Hän pa­tis­te­lee vii­meis­tään nyt kun­tia pi­tä­mään puo­li­aan, ei­kä unoh­ta­maan seu­ran­taa tu­le­van hal­lin­non va­raan.

Sa­mal­la hän pa­tis­te­lee mei­tä kun­ta­lai­sia pi­tä­mään ää­nes­tä­es­sä puo­li­am­me, jot­ta val­ta ei valu Jo­en­suu­hun.

– Pi­täi­si saa­da päät­tä­jiä mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti kun­nis­ta. Val­tuu­te­tuil­la pi­täi­si ol­la tun­te­mus­ta so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan asi­ois­ta, mut­ta en­nen muu­ta pi­tää ol­la kiin­nos­tu­nut ot­ta­maan sel­vää.

– Li­säk­si pi­tää ol­la val­mis aja­maan ai­dos­ti myös oman paik­ka­kun­nan ja kun­ta­lais­ten etu­ja, puo­lus­taa lä­hi­pal­ve­lu­ja ja oman alu­een yri­tyk­siä.

Sote-yrit­tä­jäs­tä uu­dis­tus näyt­tää raa­ki­leel­ta, mut­ta jos­tain ke­hit­tä­mi­nen on aloi­tet­ta­va. Päät­tä­jil­lä tu­lee ole­maan iso­ja asi­oi­ta pui­ta­va­na. Tär­ke­ää oli­si myös alus­ta saak­ka löy­tää avoin ja te­ho­kas tie­dot­ta­mi­sen lin­ja, jot­tei yri­tys­ten tar­vit­se suun­ni­tel­la lii­ke­toi­min­taan­sa hu­hu­jen pe­rus­teel­la.

– Pal­ve­lu­se­te­li on toi­mi­va käy­tän­tö, se jät­tää asi­ak­kaal­le mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa. Mak­su­si­tou­mus­mal­li on pal­jon jäy­kem­pi, jo­ten olen hy­vin har­mis­tu­nut, kun hu­hu­jen mu­kaan pal­ve­lu­se­te­lis­tä ol­tai­siin luo­pu­mas­sa.

Kir­si Laak­ko­nen muis­tut­taa­kin, et­tä koko jär­jes­tel­mä ja pal­ve­lut ovat asi­a­kas­ta eli ih­mis­tä var­ten. Asi­a­kas eli kun­ta­lai­nen on sekä ra­hoit­ta­ja et­tä pal­ve­lun käyt­tä­jä, jo­kai­sel­le pi­täi­si pys­tyä eri vai­heis­sa ta­kaa­maan oman­nä­köi­nen elä­mä.

– Koti on ai­na en­si­si­jai­nen paik­ka, mut­ta sit­ten kun sin­ne tu­ke­mi­nen ei enää rii­tä, ko­di­no­mai­set olo­suh­teet pi­tää pys­tyä luo­maan pal­ve­lu­a­su­mi­seen ja myös te­hos­tet­tuun pal­ve­lu­a­su­mi­seen.

Lisää aiheesta

Kysely